is toegevoegd aan uw favorieten.

De revue der sporten jrg 22, 1928, no 1, 13-08-1928

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

29

mum iiiiii lllllll nn Hl 11

DOUGLAS LOWE 1

Voor het Startschot |

en na de bel \wm\\\ mum I

door A. DEN DOOLAARD §

I vingertoppen; de sluier van den rook

1 waait weg en de spieren van een arm

= en het tegenovergestelde been strek-

| ken zich ruksgewijs, maar reeds grij

= pen de oogen de eerste bocht, waar de-

I gene die wil winnen zich aan de op-

Ë winnende verwarring van het weg-

I gaan ontwrongen moet hebben. In een

= schuine lijn loopt het lenige lijf om-

Ë hoog; de armen gaan vlak langs de

Ë ribben, de schouders achteruit, de

= knieën hooger en het evenwicht is be-

= reikt. Het is wonderlijk dat het li-

Ë chaam van een athleet als Lowe in

^ vier toestanden verkeeren kan, die

Ë twee aan twee gelijkgericht zijn en

Ë die zoo snel en stroomend in elkander

I kunnen overgaan, dat hij de overwin-

I ning reeds behaald heeft, vóór de an-

Ë deren van hun verbazing over zijn

'= pijlsnel wegschieten bekomen zijn.

—CrVóór de start is hij de man van de Rustige Rust: met de armen op den rug gevouwen bekijkt hij de versch gegraven kuiltjes, alsof hij er zich over verwondert dat hij hier in een paar seconden zal neerknielen om zijn tweede Olympische finale uit te vechten. Hij schijnt er over na te denken of het eigenlijk wel noodig is, maar zoodra het „Take your marks" dooide lucht snerpt, wordt zijn lang lichaam saamgewonden als een sterke stalen veer: met één ruk balt hij zich samen tot Gespannen Rust. In vollen ren ontwikkelt hij een Rustige Beweging, die even waakzaam is als zijn ernstige houding voor den start: wie

Zes maal vijf is dertig.... Zes maal vijf plus drie is drie en dertig.... Zes maal drie plus drie is een en twintig... Zes maal vier plus twee is zes en

twintig dit wordt voluit zes en

twintig komma 13 of ik bezig ben

mijn belastingbiljet in te vullen?

Neen, ik bereken slechts de gemiddelde uursnelheid, waarmee Douglas Lowo, zijn finale 809- meter won. Het loopen van de allerbeste athleten schijnt zonder moeite en men beschouwt het langzamerhand bijna als iets heel gewoons, dat Nurmi na een race hard wegrent en Lowe onmiddellijk na zijn tweede Olympische zege, in een 26 K.M. vaartje behaald, vroolijk lachend voor een bende filmfotografen op en neer danst... wanneer een „gewoon" mensch reeds lang in het ziekenhuis zou liggen. En daar zit het hem nu juist in. In het lichaam van den athleet, die zachtjes en zorgvuldig neerknielt, zich met zijn voeten vastperst tegen de achterkant van de kuiltjes, die hij met liefde (ja! ja! liefde! al is het dan maar athleten-

liefde ) eigenhandig gegraven

heeft; die zich dan met een beheerschte ruk opricht en strak op de vingers steunt, die een pinkbreedte binnen de

startlijn blijven in dit lichaam balt

zich de spanning samen van jaren, waardoor het in dit oogenblik het symbool wordt van twee woorden: Training en Tucht.

Een athleet is iemand, die zijn lichaam volkomen in bedwang heeft en het loopen van Douglas Lowe is de volmaakte belichaming van het begrip: beheerschte snelheid. Een onverbiddelijk bevel vliegt van den vonkenboog der hersens naar voeten en

.* De Engelsche stijl is . • TOONAANGEVEND ;

? Wij vestigen er de aan- •

J dacht op, dat uitsluitend .

• aan ons Instituut gediptom. *

• Engelsche Leeraressen J

• van de „Higher Schools of •

• Dancing" verbonden zijn. •

• PRIVÉ-LESSEN i

• DAGELIJKS !

• HETDANS-INSTITUUT ƒ *, VOOR CORRECTEN STIJC .

PRINSEMGFIACMT 10V9 TEL.-4Q700 ..«e»1- ■ AMSTERDAM ROTTERDAM 1 •..Gr.».ndülcw»l 130B

snel langsschuift wordt sneller ingehaald; hij blijft bij de eersten en beidt zijn tijd. In vier gelederen rennen de negen door de bocht vóór de bel, schuin van voren gezien schijnt de prachtige loop zich plotseling te vertragen, doch in het rechte eind wordt men bevangen door de ontroe ring over deze jonge roekelooze snelheid, het geweldig glijdend bewegen dezer negen lichamen, die gelijk de ruimte veroveren. Lloyd Hahn leidt; hij loopt afgebeten, bijna hijgend. Achter hem Lowe; zijn voeten gaan veerend over het rechte stuk baan, maar zijn oogen bewaken reeds den bocht. Donker zijn zij en hard: donker van ernst, hard van teruggedrongen verlangen. De beweging van het loopen is een stroomversnelling die een tuchteloos lichaam meesleept, maar de kracht van Lowe is juist het geinspireerde rythme, nog bewonderenswaardiger dan bij Nurmi, omdat het lot zich over den 800 meter-looper zooveel sneller voltrekt. De bel luidt, doch Lowe blijft rustig. De overwinning is iets dat hem nog in 't geheel niet aangaat; hij ziet nog geen vlag, hoort nog geen volkslied, de witte draad is dun en onzichtbaar, maar vlakbij zijn Hahn en Séra Martin. De laatste bocht vóór het rechte eind: de Rustige Beweging wordt Gespannen Beweging: de starthouding keert als het ware in een andere phase terug. Het is wonderbaarlijk wat 'n lichaam aan reservekracht bezit. Wanneer er slechts muziek komt, rukken uitgeputte soldaten met geforceerde dagmarschen in hun schoenen in snelle veerende pas een stad binnen: het rythme der muziek dikteert de beweging. Het is hier als bij alle loopsporten: elke alpinist die zichzelf