Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE REVUE DER SPORTEN.

511

Neerland's grootste, voordeel igste en best

sas». gesorteerde magazijnen

DEN HAAG

DE

BIJENKORF

AMSTERDAM

DEN HAAG

Zéér uitgebreide afdeeling

SPORTARTIKELEN

AMSTERDAM ^tM,"'! i

PIET TEKELENBURG.

De oud-interna1ionaal Piet Tekelenburg, een der prettigste figuren uit de club der Haarlemsche roodbroeken, is, gelijk zoovelen, opgeslokt door Indië. Donderdag j.l. hebben zijn Haarlemsche vrienden afscheid genomen van hun oud-aanvoerder, die zich ais medicus in Indië gaat vestigen. Moge 'het den in Haariem zoo bij uitstek populairen voorman der roodbroeken in zijn nieuwe omgeving naar wensch gaan!

Speciaal iets voor Sportlui! vraagt

TOFFEE'S

Voedzaam. Verfrisschend.

dan is het zeer waarschijnlijk, dat dc wedstrijden op groot biljart veel grootere deelneming zullen boeken.

De voorwedstrijden.

We zeiden het zooeven al in enkele woorden: De voorwedstrijden geven niet altijd een zuiver beeld van de krachten der deelnemers. Het is meermalen in de geschiedenis der sport gebeurd, dat de heeren elkaar „eitjes" gaven, zooals men dat betitelt. De ballen werden voor elkaar keurig bij elkaar neergelegd. Resultaat: hoog moyenne. Wie won of verloor: 't was om het even. Neen, zeggen de voorstellers! We zullen het anders regelen. Elke winstpartij in de voorwedslrijden levért een waardecijfer op en dit wordt geteld bij het algemeen moyenne. Het ei van Columbus!

Nu zit er drang achter om de voorwedstrijdpartijen te winnen, want zoo'n waardecijfer is belangrijk voor het eindresultaat. Bij groepen van zes deelnemers wordt voor elke gewonnen partij 6/10 punt gegeven, bij groepen van vijf deelnemers 3/4 punt, groepen van vier één enz.

En voor de eindwedstrijden wordt ook een betere regeling voorgesteld, opdat inderdaad de sterkste kampioen wordt. Het aantal gewonnen partijen moet namelijk vermeerderd worden met het behaalde algemeen gemiddelde! Voila!

Wat zal de alg. verg, doen?

Er zijn in het concept-reglement nog enkele andere voorstellen vervat — b. v. de instelling van een kampioenschap der derde klasse op klein biljart — doch we zullen daarover niet verder uitweiden in verband met de plaatsruimte. We hebben echter veel vertrouwen in de bestuurderen van den Nederlandschen Biljartbond, die een open oog hebben voor veranderingen, die verbeteringen kunnen genoemd worden: De heeren

Pijper en Sanders zien ongetwijfeld met genoegen, dat zij in hun moeilijke taak geruggesteund worden door actieve bondsleden en het vermoeden ligt voor de hand, dat zij veel zullen voelen voor dit conceptreglement. Bovendien zal de algemeene vergadering een woordje meespreken, omdat nu de grieven plots alle naar voren zullen komen. Dat dit concept-reglement misstanden uit de wereld zal helpen, we zijn ef van overtuigd.

Deze nieuwe athletiekmedailie is in brons, zilver en verguld zilver — uitsluitend verkrijgbaar bij

CORNELIS Begeer,

27 OUDKERKHOF - UTRECHT.

N. B. Mm wordt beleefd verzocht voluit te adresseeren: CORNELIS Begeer — OUDKERKHOF 27

Sluiten