is toegevoegd aan uw favorieten.

De revue der sporten jrg 21, 1928, no 44, 18-06-1928

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

llllllllllllllllllll 11>II111111II11 llllll III IIJ

LYMPISCHE Si;] SU PORTRETTEN \

door A. DEN DOOLAARD § in i i ii i i 111111111111111 n

glimlach een officieel,echt amateuristisch cachet. Hij glimlachte niet als de conducteur, die men een kwartje geeft, opdat hij een moord plege op een gehaat medepassagier (ik verzeker u, voor 10 maal 2% cent doet hij het dadelijk); hij glimlachte vanuit zijn „eigen mooie zelf", zooals de dichter Kloos eens (lang geleden) zeide; maar zijn oogen stonden siieng Zijn voorhoofd was verwrongen io\ een branding van rimpels; zijn nek was lichtelijk rood (maar dat kan ook de weerschijn van zijn kraagrand geweest zijn). Hij zei, zooals alle agenten dat doen: „U is in overtreding". En het gebaar, dat daarop volgde, was het geijkte gebaar: hij haalde een boekje te voorschijn.

—□— . .

1099

PORTRET VAN AGENT No. 1517. In den doolhof.

Wanneer het fluitje het eindsignaal heeft gesnerpt en winnaars en verliezers in den oorlog van negentig minuten om het hardst naar hun kazematten hollen, dan posteert agent 1517 zich bij de grijze wirwar van hekwerken, die de Stadion-tramhalte voor al te heftige publieke bestorming moeten beschutten.

De eerste maal dat ik deze vernuftige en kunstzinnige uitvinding in de gaten kreeg, dacht ik met een decor voor de openlucht-opera: „De Zilveren Mustang" te doen te hebben; er was op dat oogenblik niemand en de naaste agent te paard huppelde juist haar hét Shell-park, om aldaar het wettelijke vastgestelde benzine-gehalte van den atmosfeer te gaan inspecteeren; en dus waagde ik mij voetje voor voetje tusschen de tralies, na eerst, gelijk een reeds lang overleden Grieksche held in een stokoude legende, het uiteinde van een kloentje touw aan den startpaal te hebben vastgeknoopt.

Nu is het een vaststaand feit, dat expedities in doolhoven op landgoederen onvermijdelijk eindigen in het zoenen van het meisje, dat men bij zich heeft (waarvoor ga je anders in een doolhof), waarbij men dan onveranderlijk door iemand, die dit trucje uit verregaande aangeboren onschuld nog niet kent en dus in z'n eentje verdwaald is, wordt betrapt. Waarschijnlijk omdat ik aan de vele malen dacht, dat dit (ik bedoel natuurlijk dit eenzaam verdwalen) mij zelf overkomen was, raakte ik droef peinzende plotseling de draad kwijt, hoewel ik die veiligheidshalve in twee bochten rond mijn linkerbeen geslingerd, en wilde juist een hordenloop over (naar schatting) zeventien hekken beginnen toen mij uiterst vertrouwelijk een hand op de schouder gelegd werd. Omziend bevond ik mij van aangezicht tot aangezicht met agent 1517.

Agent 1517 glimlachte. Hij deed dit niet speciaal voor mij, dat zag ik dadelijk al. Hij glimlachte van nature. Zijn uniformpet helde een paar graden naar links over en dit gaf aan zijn

Afzetterij.

Maar toen verscheen agent 1517 plotseling in volle glorie. Hij bladerde het boekje door, in alle richtingen, en raakte, net als ik tusschen de stuurdammen van edelmetaal, volkomen de kluts kwijt.

Ik bood aan hem te helpen. (Het heroïsch gebaar van den ter dood veroordeelde, die den beul met een puimsteentje assisteert om het mes van de guillotine schoon te schuren!) Maar hij zei mismoedig: „Het staat er niet in, m'neer." „Wat dan toch?" vroeg ik. „Ziet U dat daar dan niet?" vroeg hij, terwijl hij op een van de stangen wees, waaruit de glinsterende fuik is samengesteld. „Volgt U mijn vinger nou", drong hij aan, terwijl hij op de hurken ging zitten.

En inderdaad, ik zag het: 't was mijn gemoderniseerde klassieke draad, die door mijn hardnekkige pogingen van kruip-door-sluip-door samen met twee stangen een complete touwladder had gevormd. „En daarom", brieschte hij, terwijl hij van zijn hurken overeindstoof, „had ik U moeten bekeuren, wegens overtreding namelijk van de Wet op de Woeker. Particuliere afzetterij tijdens de Olympiade is streng' verboden. Maar het staat er niet in, en daarom zullen we het voor deze keer nog maar laten loopen."

Hij voegde de daad bij het woord en bekeek mij door zijn vingers. Het leek er evenwel verdacht veel op, dat hij een lange neus tegen mij maakte, en daarom' werd ik nijdig' en vroeg mijn touwtje terug.

„Dat wordt van politiewege opgewonden", besliste hij, „en als U verstandig is, gaat U heen, het is dadelijk afgeloopen, en ik zie niet graag menschen onder den voet loopen. Hoe U er uit komt? Hier, meneer. Speciale luchtfoto van de K.L.M.: de doolhof van 10 meter hoogte. Bij de kruisjes moet U rechts of links afslaan, dat hangt er vanaf, hoe U de foto houdt. Dag meneer. Ik moet weg, want ze komen dadelijk. Hoort U ze brullen?" Na dit leeuwen jagerslatijn verdween hij.

De volgende maal, dat ik hem zag, bevond ik mij, blindelings een bevriend journalist volgend, die be-

De Engelsche stijl is \

; TOONAANGEVEND <

• Wij vestigen er de aan-

• dacht op, dat uitsluitend

• aan ons Instituut gediplom.

• Engelsche Leeraressen ï van de „Higher Schools of t Dancing" verbonden zijn.

• PRIVÉ-LESSEN \ DAGELIJKS

• HET DANS INSTITUUT *. VOOR CORRECTEN ST1]L .

PRINSEMGRACHT \07Cf

TEt.«e70O ••«->' ■ AMSTERDAM

ROTTERDAM i ■..Cr.T.»<lül<««> 130B

ilSON VAN WIJK

Dbrechtstr. 57 - Den Haag

Tel. 32665

Uitzending Vangers enz.

vanaf fl. 0.90

Pensions en Clubs reductie

Uitsluitend Natuurlijke Bronwateren

Binnen- en Bultenlandsche Bieren :-: Limonades :-: Siropen en Sorbets

FIRMA W. VAN TOL

Denneweg 120a - Telef. 10652

HOFLEVERANCIER EN BROS DEN HAAG EN DETAIL

Deze nieuwe athletiekmedaille is Ir brons, zilver en verguld zilver uitsluitend verkrijgbaar bij

C O R N E L I S Begeer,

27 OUDKERKHOF — UTRECHT.

N. B. Men wordt beleefd verzocht voluit te adresseeren : CORNELIS Begeer — OUDKERKHOF 27