Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1167

niiiiiinnniimiiimii Mini iniimii I i i in m i imjlllii iimNiimMNi

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIlilllllllllllllllMlllllllllllllillHIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIHIlllllllllMIINlIIIIIIIIIII

De athleten komen! De koolaschbaan wordt gerold, geveegd en gespoten. Zij moet veerkrachtig worden voor de snelle dans der voeten, die zich in de bochten zullen vastbijten met de scherpe stalen punten der spike-schoenen. De baan moet geëffend worden voor de moeiteloos glijdende gang der overwinnaars. Zij komen uit alle hoeken der wereld, en elk draagt in zijn oogen de droom om de vlag' van zijn land te zien. rijzen aan de middelste mast.....

Doch wie komen zal, niet Gargiul'lo, de ranke Genuees, de athleet, die altijd lachte, ook als hn' liep. Nooit zag men bij hem de bijeengebeten lippen, de armen, die in de laatste ronde het radeloos lijf ruksgewijs vooruitstuwen, de oogen, die verstarren naar de eindstreep toe, van zoovelen, die de strijd aanvaarden op hun kracht alleen. Hij was kampioen van Italië op de 200 en 400 meter, houder der nationale records op de 300, 400 en 500 meter. Als knaap nam hij alle afstanden, van 100 meter af tot tienduizend toe.

Hij was 17 jaar oud toen hij te Colombes liep in de nationale 4 maal 400 M. estafette ploeg. Toen hij als laatste man overnam, was hij derde, 10 meter achter Finland. Maar Italië eindigde twee, en dit was de eenigste maal, dat de lach op Gargiullo's gelaat bestierf: hij zakte op de finishlijn ineen. Twee jaar geleden liep hij te Rotterdam in het Sparta-Stadion. Het was alsof hij alleen over de baan ging. Zijn haren wuifden, zijn handen wuifden en wierpen kussen naar de tribue, waar lichte heldere stemmen hem aanmoedigden. Verleden jaar op de Engelsche kampioenschappen was hij twee op de 400 meter in 49'/r, sec, vlak op de hielen van Lowe, den Olympischen kampioen. Zoodra zijn voeten de spikeschoenen aanschoten, werden zij vleugels, die hem blindelings voortdroegen, tot zijn trotsche breede borst de draad brak.

Eenmaal slechts liep ik met hem op de roode vierhonderd meter baain van onze club. 't Wasi een uur voor den wedstrijd, en hij liep met groote springpassen op en neer, om warm te worden en de spieren los te maken. Wij namen een rondje, schouder aan schouder. Toen zag ik hoe hij liep: niet met zijn beenen, maar met zijn lenige lenden, die het lichaam voortstuwden van steunpunt naar steunpunt. De voorvoet zette hij neer, omdat dit nu eenmaal de noodzakelijke voorwaarde tot loopen is, doch op het oogenblik dat hij de voet neerzette, was zij reeds zoo vol van het verlangen de aarde weer te verlaten, dat zij als vanzelfsprekend omhoogveerde.

In de bocht — hij liep rechts — strekte hij de linkerarm en legde mij de strakke hand op het hoofd. Ik

keek hem vragend aan. Lachend wees hij naar onze schaduwen. Ik zag wat hij bedoelde: mijn hoofd bewoog in een golflijn, het zijne bleef bijna onbeweeglijk. Plotseling greep hij mij bij de arm en sprak met warme overtuiging, als verkondigde hij een levensbeginsel: „Ce n'est que danser, toujours danser, mais en avant!" (Het is enkel dansen, altijd dansen, maar vooruit!). En nu zijn die smalle voeten stil. Wat dachten de vijfduizend, die hem grafwaarts brachten ? „Het is wreed, hij was jong, een en twintig nog maar, hij was onze trots en wij haten de Dood, die hem wegnam."

Ik zeg het andere, dat wreed lijkt, maar ik zeg het om mij zeiven te troosten, en wanneer het over mijn lippen komt, is het enkel in een snelle wanhopige kreet: „Het is goed zoo." Hij liep met den Dood, met opeengeklemde tanden ditmaal, en hij verloor. En won. Want hij voorkwam de bitterste nederlagen, die ondragelijk geweest zouden zijn voor zijn trotsch hart. Hij zal nu niet verslagen neerzitten na zijn eerste nederlaag tegen een jongere, sterkere. Zijn handen hoeven niet verlegen de spike-schoenen te betasten, alsof daarin de oorzaak lag van het donker gebeuren: geslagen te zijn, door één, jonger dan hij. Met gebogen hoofd zou hij teruggegaan zijn naar de finish, waar het eind van de gebroken draad nog aan de paal fladdert.

Zijn gretige handen grepen altijd het deel, dat hij brak met zijn borst, maar ditmaal sloegen zij in de leegte. Daarom gaat hij naar de paal, langzaam en rukt de rest van de draad los. En nog langzamer loopt hij terug, en knielt in het ruwe grind, en meet den afstand der schreden: zijn eigene, daarna die van zijn tegenstander. Hij moet de gespannen draad laten vieren : zijn schreden zijn korter. Hij meet een ander paar, meters terug: de zijne zijn korter! En ik, die zei, om mij te verdedigen tegen mijn eigen verdriet: „het is goed zoo", ik beeld dit u alles als ging het gebeuren, als leefde hij dus nog; maar enkel omdat het ondankbaar is, dat deze lachende snelheid den dood niet ontkwam. Maar de Dood won.

En daarom berust ik, doch om mij te dwingen dit te aanvaarden en om het al te' bittere, weg - te nemen en dragelijker te doen zijn, schreeuw ik het, mijzelf' toe: „Het is goed zoo". Want ik' moet mij toch troosten, mijzelf en anderen, dat het Stadion niet glanzen zal van zijn lach. GargiuITo', donker hert, waar is je bliksemende loop? Ik haat den Jager, die schoot van uit een wolk, zeker, onzichtbaar, maar te wreed en te zorgeloos.

Eerste Haagsche Nash Verhuur

NASH AUTO'S TYPE 1928

Met of zonder Chauffeur - per uur - per dag

Met Chauffeur zonder prijsverhooging Tarief ■ 3 GULDEN PER UUR \ BENZINE IdlICI . 30 GULDEN PER DAG ƒ inbegrepen Aanbevelend,

To! w. struik,

ICI. ItltO zieken 133

Deze nieuwe athletiekmedaille is in brons, zilver en verguld zilver uitsluitend verkrijgbaar bij

C O R N E L I S Begeer,

27 OUDKERKHOF — UTRECHT.

N. B. Men wordt beleefd verzocht voluit te adresseeren : 10RNELIS Bsoaer — OUDKERKHOF 27

Stookt Eendracht Nootjes

De Beste Belgische Anthraciet

II (afmeting 3°/50). . . . f 2.95 per H.L.

III ( „ f/ao) f2.85 „ „

Prima Belgische eierkolen f 1.60 „ „

Speciale Cokes Aanbieding geklopte gascokes. . . . f 1.10 per H.L. grove „ .... f1.— „ „

parel „ . ... f 1.05 „ „

alles franco thuis bezorgd

Kolenhandel „De Eendracht"

Hoogte Kadijk 145 B, Tel. 51223 AMSTERDAM

H. DE WEEVER Jr.

Opgericht anno 1877

Tapijten Gordijn- en

Linoleums Meubelstoffen

Matrassen Tafel- en

Ledikanten Divankleeden

Tasmanstraat 75 - Den Haag

Telefoon 34641

Sluiten