is toegevoegd aan uw favorieten.

De revue der sporten jrg 21, 1928, no 49, 23-07-1928

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1249

Dp 7WPmtnrht over de Zuiderzee- links: hoe de Enkhuizer jeugd de koene zwemster afwachtte; (boven): mej. ÜuSS^r^doS S!fS& .gevoerd"; beneden: ^vaderl^^ aanvaarden van de

tocht; rechts: mej. Leibbrand, ingevet en wel, gereed voor den start.

De Zwemtocht over de Zuiderzee.

(door een bijzonderen medewerker)

Het geheele traject zwom zij de trudgeon crawl, niet één enkele maal zwom zij op den rug. Onderweg at zij eenige droge. biscuits, een aangename afwisseling voor de aan boord zijnde filmmenschen en fotografen. Het gezelschap aan boord had overigens erg van de zeeziekte te lijden, zoodat de tooneelen, die zich daar afspeelden niet altijd even hartverheffend waren!

Tegen den middag kwam de kust van Noord-Holland in zicht en een. uur later lagen we op een kleinen afstand van de vuurtoren, de eigenlijke plek van bestemming. Er kwam echter een dusdanig sterke stroom opzetten, dat de zwemster zeer snel afdreef en met een groote boog om Enkhuizen heen kwam. Eindelijk, om ongeveer half vier, slaagde mej. Leibbrand erin om dichtbij de kleine golfbrekers te komen.

Intusschen ging het gerucht als 'n loopend vuurtje door Enkhuizen, dat de zwemster de kust genaderd was en honderden spoedden zich naar de pieren, teneinde de aankomst bij te wonen. Het was om 4.13 dat zij zich, daar zij onmogelijk tegen den ebstroom op kon, op ongeveer honderd meter van de kust in de roeiboot liet halen en naar den wal liet roeien. Zij had toen al zwemmend tien uur en 33 minuten in het water doorgebracht en, zooals gezegd, haar slag was aan het eind nog even snel en flink als bij het begin. Geen de minste teekenen van vermoeidheid waren er bij haar te bespeuren, juist in de vlet gehaald zat zij reeds te fluiten alsof de groote tocht nog moest beginnen.

Mej. Leibrand was de eerste vrouw, die de Zuiderzee overstak; vóór haar deden dit alleen Piet Ooms, na een tiental pogingen, en Meijer in 1910. De afstand, afgelegd door Meijer, bedroeg 23 K.M., die door mej. Leibrand 35 K.M., daar zij zeer veel is afgedreven. Haar welslagen is voor een groot deel te danken aan de krachtdadige hulp van den Enkhuizer havenmeester Woestenburg, die voor haar alle stroomingen had uit-

Woensdag zou dan de dag wezen, waarop onze bekende zwemster mej. Cor Leibbrand, lid van de Utr. Zwemvereeniging Zwemlust, een poging zou ondernemen om de Zuiderzee van Staveren naar Enkhuizen over te zwemmen. |

Precies om half zes 's ochtends was de zwemster ingevet met embrocation en vaseline en zij stapte hotel Schram uit, begeleid door een groot aantal Stavorensche lieden, die het blijkbaar geen bezwaar vonden om zoo vroeg op te staan voor deze zeldzame gelegenheid. Mej. Leibbrand startte bij 'n golfbreker iets zuidelijker dan het havenhoofd, daar zij liefst den krachtigen stroom om deze pier wilde vermijden, teneinde niet af te drijven. De roeiboot werd bemand met degenen, die den tocht mee zouden maken en rhet veel moeite, vanwege de hooga zeeën naar de botter, die een eindweegs in zee lag, geroeid. De wind was n.1. gedurende den nacht opgestoken en kwam uit zuidelijke richting, zoodat zij hem pal tegen zou hebben. Het valt dus wel te begrijpen, dat we in het volbrengen van den tocht een zeer zwaar hoofd hadden.

Nadat de botter allen aan boord genomen had, behalve den heer Leibbrand en een verzorger, die in de vlet bleven, werd onmiddellijk begonnen met het tellen van het aantal slagen, dat de zwemster per minuut maakte. Zoowel in het eerste, als in het laatste uur waren dit er van 44 tot 48 per minuut. De eerste drie K.M. had zij geweldig met den stroom te kampen; ze had voor dezen afstand een tijd noodig van ruim drie uur, hoewel zij op volle kracht zwom.

De zee maakte hooge golven en vertoonde witte koppen, zoodat mej Leibbrand in haar bewegingen niet zoo vrij was als wel het geval geweest zou zijn, indien zij met een kalme zee had kunnen oversteken. Even voorbij de gasboei op 8 K.M. afstand van de Friesche kust, kreeg zij de stroom, van den opkomenden vloed van achter, hoewel de wind nog steeds tegen was.

VERSCHENEN IS het eerste nummer van

Korfbal-Revue

(waarin opgenomen het Tijdschrift „Korfbal" 25e jaargang). Het is een geïllustreerd orgaan gewijd aan de NederlandKorfbalsport, dat des winters wekelijks, en des zomers tweemaal per maand verschijnt onder redactie van F rits Nijland, korfbalredacteur van het Alg. Handelsblad.

Commissie van Redactie: Nic. Droekhuysen, Baarn; P. J. Sluiseman, Apeldoorn en Iz. A. J. de Wilde, Amsterdam.

Vrijwel alle leidende figuren uit de Ned. korfbalbondwereld behooren tot de geregelde medewerkers van „Korfbal-Revue".

Wie iets belangwekkends op korfbalgebied te zeggen heeft, zegt het in „Korfbal-Revue".

Het nieuwe blad is reeds het Officieel Oragan van den „Nederlandschen Korfbalbond", den „Amsterd. Korfbalbond", den „Rotterd. Korfbalbond", den „Overijsselschen Korfbalbond" en tal van andere organisaties op Korfbalgebied. Tezamen vertegenwoordigend meer dan 10.000 leden. Abonnementsprijs f 2.50 p. jaar bij vooruitbetaling.

Uitgever: A. J. G. Strengholt. Adres van Redactie en Administratie: Heerengracht 390, Amsterdam. Tel. 36886. Postrekening 26092.

Op aanvrage wordt gaarne gratis proefnummer en/of advertentie-tarieven toegezonden.

gerekend.

Door allen, die mee geweest waren, werd een verklaring geteekend betreffende de prestaties van deze koene zwemster op haar moeilijke tocht; dit was ook wel gewenscht, daar de N.Z.B. geen officieelen tijdwaarnemer had willen meegeven.