Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

'32

Groote drukte Zondag op het Am- groote belangstelling zeker waard gesterdamsche Centraal Station aan den weest. Feyenoord heeft af "en toe voortrein naar Zaandam. Ditmaal echter treffelijk spel laten zien, waarbij alniet voor Z.F.C., maar hoofdzakelijk leen reeds de handigheid van het meevoor D.W.S., dat met een langen rendeel der spelers — vooral van de trein naar Wormerveer trok. Voor kleine spelers — de reis naar Zaande Wormerveersche penningmeester zal dam waard was. Nu Ajax reeds in de het een goede dag geweest zijn. Maar tweede wedstrijd heeft verloren, krijgt ook Jan Melk, die de duiten der men den indruk, dat Feyenoord weer Zaandammers beheert, heeft kunnen met volle zeilen op het kampioenschap lachen, al zou een overwinning voor afstevent. Blijven de Rotterdammers zijn club hem nog wel zoo lief ge- over dit elftal beschikken en slaagt weest zijn. de ploeg er ook in, in dezen vorm

Zooals steeds te Zaandam, begon te blijven spelen, dan moet er heel

de wedstrijd om half drie, daar de wat gebeuren om Feyenoord van dc

Zaankanters nu eenmaal om half twee eerste plaats te verdringen. Het is

hun middagmaal gebruiken, een ge- gelukkig voor de andere ploegen in

woonte, waarmede ze zelfs voor een deze afdeeling, dat voetbal ten slotte

wedstrijd tegen Feyenoord niet willen een spel blijft vol wisselvalligheden,

breken. „Als we om twee uur begin- zoodat men van den uitslag van een

nen, hebben we een paar honderd gul- voetbalwedstrijd nooit iets met eenige

den minder entree", beweerde de pen- zekerheid kan voorspellen. De wed-

ningmeester der Zaandamsche rood- strijden van gisteren zijn daarvan wel

witten, waarop de secretaris van Feye- weer een sprekend bewijs. Wie zou

noord de juiste opmerking maakte, b.v. gedacht hebben, dat Excelsior, dat

dat men van die extra paar honderd tegen Hilversum volkomen gefaald

gulden dan ook wel de door het laat heeft, een week later D.H.C. dat Xer-

beginnen onstane extra kosten der be- xes met sprekende cijfers heeft inge-

zoekende club zou kunnen betalen. maakt, met 5—O zou slaan? En wie

De late start is immers voor de zou een overwinning van Sparta op bezoekende elftallen vaak oorzaak, dat Ajax in de Meer hebben durven voorde spelers het middagmaal niet thuis spellen?

kunnen gebruiken. Zoo zal Feyenoord ten slotte ook

t !f £ nog wel eens struikelen, waardoor de spanning er in zal blijven. Speelt ech-

De wedstrijd te Zaandam is de ter Feyenoord zooals Zondag, dan zal

Ajax verloor van Sparta. De Amsterdamsche doelverdediger, die viermaal het nazien had, doet een uitval. (Foto V.F.B.1

het een heel stuk werk zijn om de ploeg te kloppen. Nu werkten wel alle factoren mee, om een goeden wedstrijd te krijgen. Schitterend weer, een prachtig terrein en twee goede ploegen, die nog geen nederlaag hebben geleden en dus nog met ongeschokt zelfvertrouwen in het veld komen. Feyenoord heeft zich onbetwistbaar de sterkste getoond. De overwinning der Rotterdammers had zelfs nog wel een doelpunt grooter kunnen zijn, zonder dat Z.F.C. zich daarover zou hebben kunnen beklagen. De eenige remmende factor voor goed spel was mogelijk de scheidsrechter, de heer Boeree, die door zijn herhaaldelijk fluiten voor denkbeeldige overtredingen irriteerend op de spelers zou hebben kunnen werken. Onze voetballers zijn echter tegenwoordig zoo goed „gedresseerd", dat ze zwijgend en zonder morren de kromste beslissingen aanvaarden. Zelfs toen Groenendijk alleronvriendelijkst in den rug geloopen werd en daarvoor een vrijen schop tegen zich zag geven, bleef de lange Rotterdammer volkomen onbewogen, al keek hij wel een beetje vreemd.

De scheidsrechter floot zóóveel, dat in de tweede helft z'n fluit versleten was! Hij liet tenminste [ een nieuwe aanrukken, die blijkbaar nog wat „ingefloten" moest worden, want toen even later een der Zaandamsche achterspelers den bal binnen het strafschopgebied met de hand stopte en wel zóó duidelijk, dat zelfs, de andere Zaandammers ophielden met spelen, kwam er geen geluid uit de fluit!

De heer Boeree heeft echter toch wel iets goeds en dat is, dat hij het spel uitstekend volgt en dat hij vrije trappen onmiddellijk laat nemen en ze ook niet laat overnemen, indien hij toevallig eens wat laat mocht fluiten. Dat was gelukkig, daar het publiek daardoor vaak maar heel weinig van de spelonderbrekingen bemerkte.

Feyenoord verscheen met Vrauwdeunt, van wien men terecht kan zeggen: „klein maar dapper!" op den rechtervleugel. De gevechten tusschen hem en van het Kaar waren talrijk, ze vielen in de meeste gevallen in het voordeel van den handigen Rotterdammer uit. Linssen op den anderen vleugel, deed af en toe eveneens zeer verdienstelijk werk. Hij was echter met z'n schot niet gelukkig. In van Heel en Duyrihöuwer had Feyenoord ditmaal e«n paar prachtige binnenspelers, die een goede opvatting van hun taak hadden. Tusschen zulke spelers in had Groenendijk er zeker meer van moeten maken dan hij thans deed. De Rotterdamsche middenvoor speelde niet kwaad, maar indien hij over dezelfde kalmte had beschikt als van Heel zou hij stellig productiever geweest zijn.

De middenlinie bestond uit de beide Taauwe's en van Ooyen. Een prachtig stel, dat men zoo in onze nationale ploeg zou kunnen zetten.. Ze speelden ditmaal dichter achter de voorhoede dan gewoonlijk, vermoedelijk doordat van Dijke en Bul ook wat meer naar voren kwamen. Men kreeg hoofdzakelijk kort samenspel te zien, dat zóó handig werd uitgevoerd, dat het zelfs door het Zaandamsche publiek werd Bewonderd. Nu zijn de Zaandammers op het punt van handig kort samenspel niet verwend. Kort spel ligt blijkbaar niet in den aard der snelle en doortastende Z.F.C.-ers, die hun kracht liever zoeken in snel open spel, waarbij de vleugelspelers een groot deel

van den aanval^ ' ZI was ook de eenigf1"1" men de stevige do 1111 snelle achterspeler var moeilijkheden kol br heeft echter het otte tal zich niet lat v' Dijke was weer et tr als altijd en ook J^ ' kelijk te passeereii'.-e' ment van den wed"jd damsche publiek, " n; sche doelpunt na'Ur" feit, dat een der eens zóó op z'n,cnc de dikke RÓtterdfMe kelingen achter clar lichtelijk verbaasd?"d komt hem ook f d Z.F.C. heeft dd ha tig werken heeliVat aanvallen onderbn'en terhoede van Fe/100 aan het werk ge|V Dijkstra heeft uiffe middenlinie heeft c" dedigen moeten lPa"

EENNEDR

—» De Ir*»

Van den hocke;a8 pisch Stadion na; ■ • waarlijk geen „pa' 1 toch de ' liefde 'Ssc voetbal willen def|/ strijden gezien te , ronden van het h' epelden we even j r stampvolle tribwtf neraden" het uur"^( waarop de roodw nen (!) met Spa-' Van Reenen en \;; nog tegen A.D.O.*

Dn

Touringcar^"

B.AT J. BAÓ<

Bloemendal OVERVEEN 1 Touringcaf bussen v'or schappen,!/5 Billijke 31

Sluiten