Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ayo p. moens,

fchreven te worden. Ook weten wij niet, waarom L., Bladz. 27, dus vad'ren en dus aad'ren fpèlt. — Onzes bedunkens behoort men of, bij zamentrefc. king en zonder uitvallingsteeken, vaadren en aadren; of met het uitvallingsteeken, vad'ren, ad'ren; en althans beide deze woorden op gelijke wijze te fchrijven.

Bij de Verlosfing van mijn dierbaar Vaderland. Door petronella moens. 'Te Utrecht, bij F. D. Zitnmerman , 1813. 11 Bladz. In gr. Octavo, De prijs is f\f . 5 :

Onder de uitflekende gedichten, welke onzen besten Dichters, bij de verlosfing van het dierbaar Vaderland uit het hart zijn gevloeid, verdient dit van onze beroemde Dichteres, p. moens, eene der allereerfte plaatfen.

Zie daar deszelfs fchoonen aanhef:

Is 't raooglijk, groote God! breekt Nederland zijn kluisters?

Herneemt het haldenvolk zijn iang, zijn grootheid weêr? Of is 't een zaalge droom? .. Sprei mij . o dood ' dan 't rustbed:

Zoo flaap ik juichend in en 'k voel geen kétens meer. Maar 't is geen droombeeld Neen; de volkren zegepralen ; De dwingland is verneêrd; God Helt zijn heersclmiciit pa'èti.

Lang fmeulde 't vuur der wraak', gefmoord in 't gudiend bloed; Maar 's Eeuw'gen adem zelfs doet groots dat vuur ontbranden, 'r. Viamt heel Europa door: triumf, uw tlaaffche banden,

Mijn dierbaar Vaderland! verfmeltea in dien gloed!

Aan dezen grootfehen aanhef is het geheele Dichtftuk evenredig: — het is vol fchoone'en groote gedachten en edele vaderlandlievende gevoelens; het is taal van eene vrouw, die eenen man eer zoude aandoen, en die niet nalaten kan, den mannenmoed bij onze burger- en krijgshelden aan te vuren.

Wien treifen bij voorb. niet deze coupletten? wie deelt niet in het edel gevoel der Dichteres, daar zij zingt?

o Dier-.

Sluiten