Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

H. A. SPANDAW, DE NIEUWE HARING. 697

De Nieuwe Haring, Vadcrlandsch Gezang van Mr. H. a. spandaw ; ten gevolge van het Programma van eenige vrienden en beoefenaars der Toonkunst binnen Groningen, in Muzijk gebragt door j. van boom, te Utrecht, aan wien de uitgeloofde prijs is toegewezen. Tc Groningen, bij J. Oomkens, 1818. 6 Bladz. x In kl. Octavo f : - i « : Gr. Octavo f : - 3 - : Op Muzijk f : - 8 - :

De Hollandfche Haringvisfcherij is van ouds af befchouwd en nog aan te merken als eene der vöordeeligHe bronnen van nationale welvaart niet alleen, maar ook als eene uitmuntende kweekfchool voor bekwame zeelieden. Teregt gloeit dan bet hart van ieder, die zijn vaderland bemint, en wien deszelfs welzijn diep ter harte gaat, van hooge vreugle, wanneetdeze Visfcherij rijkelijk wordt gezegend ; en het is waarlijk een feest, het is een eigen hollandsch feest, wan» neer de kiel komt, ons den cerften haring aanbrengende. Spandaw's Muze had, den nieuwen haring ter eere, en hij was het waardig, een Gezang, een echt Vader, landsch Gezang aangeheven, hetwelk eenvoudig fchoon, cn waar is; dit verkozen, en gelukkig was die keuze, eenige vrienden en beoefenaren der Toonkunst, om het in muzijk gebragt te zien, te dien einde aan de beste muzijk op hetzelve eenen prijs uitlovende. Het gelukte den kunstlievenden en arbeidzamen van boobi dien te behalen, en niet ten onregte, want in zijne compofitie is zeer veel muzijkaals, zijnde eene eenvoudige en vrolijke Allegretto, en in beiden, in Gezang en Mu. zijk heerscht dezelfde uitdrukking van het gevoel, zoo dat het te zamen een zeer goed geheel uitmaakt. Indien wij ons niet bedriegen, dan meenen wij ons te kunnen herinneren, dat het thema van de Muzijk overgenomen is uit eene Ouverture van méhux. Doch hieromtrent kunnen wij niet beüisfen. Tot een Haal van den geest van dit Vaderlandsch Gezang Ha hier het ijle couplet:

Xx 5 Triomf!

Sluiten