is toegevoegd aan uw favorieten.

Limburg's jaarboek jrg 29, 1923, no 1/2

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

19

de dorperen boven und beneden der stat opter Maese van kalck, koelen etc. verboden souden wesen aldaer te moegen doen, maer dattet ter contrarie in der stat voirs. gedaen souden moeten worden, und off die voirs. van Ruremunde eertitz den dorperen sullicken verbot gedaen hebben oft anders by den here van den lande gedaen mach siin und dat dieselve daerop geobediert hebben, oft wat sy daervan weeten, dat geschiet mach siin ; off dat dieselve van Ruremunde eertiitz alle(e)n daervan den opslach gehat hebben, sonder dattet opte dorpen gedaen is geweest, ende van hoe langen tyde aff die dorpen van Lyn und Assel, omtrent Montfort gelegen, 'tzelve begonnen moegen hebben und sy voertz soewel desen irsten articul als den tweeden aengaende by den van Ruremunde vervolcht aen den CantzIer und Raeden om 't bericht, 'twelck den drost van Montfort anno 72 in Martio daervan overgesonden heeft.

Hierop is — voor zoo ver mij bekend is — door Roermond niet geantwoord. Is het al te gewaagd, wanneer ik onderstel, dat zij gevoelden in dezen geenen vasten grond onder de voeten te hebben ?

Zes jaren later (December 1579) — het was in den tijd der afscheiding van het Overkwartier van het overige Gelderland, ofschoon het zijn eigen Hof nog niet had gekregen — verwierf Roermond — hoe weten wij niet — van den Koning de opheffing van den opslag te Linne en wel, omdat de stad „van voelen jaren herwaerts in grooten achterdeil, verloop und onwederbringlicken schaeden geraeden is, so mits den grooten und erschrickelicken brant, anno 54 lestleden geschiet, als anders; dat sie in allen voerigen inlendischen oirlogen wie dan noch in diesen jegenwoirdighen vast die beste, redelickste und rechtveerdigste partye gestanden, die gevolcht ende daerby liiff, goet ende bloet unde wat sy sunst gehadt, goetwillich, jae begeerlich opgesath hebben" 1).

i) Sivré, Inventaris I, blz. 243 vg.