is toegevoegd aan uw favorieten.

Limburg's jaarboek jrg 30, 1924, no 3

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— 10? —

in eene alleenlick — die tot Montfort, als die principaelstê vlecke des ampts ende der dryer dorpen, gehouden soude worden — wel gunnen ende octroyeren soude moegen tot vorderinge der justitien ende betere expeditie der partyen des rechts behouvende".

En nu het resultaat ? Men zoude met grond verwachten, dat te^ Brussel, nu zoo algemeen op deze wijziging werd aangedrongen en deze blijkbaar eenstemmig gewenscht, zoo niet noodzakelijk geacht werd, spoed zoude zijn gemaakt, al ware het alleen om 's Hoves talmen zooveel mogelijk goed te maken. De zaak is echter gelaten gelijk zij was, en de drie banken hebben nog ruim twee eeuwen met grootendeels onbevoegd personeel moeten werken. Niet onmogelijk is het, dat de toenemende onrust in de Nederlanden de volle aandacht der Brusselsche regeering vorderde en haar den tijd niet liet om zich met betrekkelijke kleinigheden te bemoeien.