is toegevoegd aan je favorieten.

Limburg's jaarboek jrg 30, 1924, no 3

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— 116 —

syne person op de borgerschap in magistratie geschundicht.

Den 22 Aprilis 1677 Mattijs van Baerle tot burger vereydt.

Den XXV aprilis 1678 Arnoldus Sleurs coperslaeger met Willem Mareels Ir's dochter getrouwt tot borger aengenomen en vereydt en geeft tot erkentenis een ducaet en eenen eymer.

Den 28 Aprilis 1680 Jan Canno tot borger aengenomen en vereydt geeft voor de borgerschap XX Rycxd^s en den eymer.

Den 24 9bris 1684 Martin Bours tot borger aengenomen en vereydt geeft voor de borgerschap ses rycxd^s ende eenen lederen eimer.

Den 25 may 1685 Willem Liefkens tot de borgerschap vereedt mits gevende eenen eimer.

Den 7en Feb. 1687 Gerardus Ruys tot borger aengenomen en vereydt en is hem de borgerschap vereert worden.

Den 9 7t>ris 1690 Matthys Jonckers tot borger aengenomen ende vereydt, geeft voor de borgerschap sestich Rycxdaler, behalve den eymer.

Den 31 Jan^y 1695 Dieudonné Jonckers den Borgen Eydt gedaen ende geeft voor de Borgenschap vyfftich Rycxdalders behalven den eymer.

Den 27 February 1696 Henderina Collarts Geestelycke dochter de Borgerschappe verleent ende dyenvolgens den eydt daertoe staende gedaen mitsgevende eenen Emmer.

Den 11 may 1703 Jean Jacq Meys ende Petronella van Leeuwe tot Borgners beneffens hunne twee kinderen namentlyck Jean ende Anna Meys aengenome ende heeft den Borghereydt lyfflyck vuytgeswoeren ende sal geven voor de Borgherschap ten behoeve deser stadt vyf en twintigh karren groot kalen.

Den 29 April 1705 Hendrick Hebben van Swolgen tot borger aengenomen ende vereydt ende geeft voor de Borgerschap thien pattaeons ende eenen brandteymer.

Den 19 9ber 1708 Laurentius Custers tot borger aengenomen ende vereydt ende geeft voor de borgerschap vyffthien pattaeons ende eenen eymer.