is toegevoegd aan je favorieten.

Limburg's jaarboek jrg 31, 1925, no 1/2

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— 64 —

heid daaromtrent heb ik niet, daar het heel wat jaren geleden is, dat ik het feest heb medegevierd ; doch ik wil hopen dat mijne goede oud-stadgenooten nog zooveel eerbied hebben voor oude gebruiken, dat zij die in haren oorspronkelijken vorm in stand houden en blijven handhaven.

De nieuwe tijd vordert al zooveel op van wat ons eenmaal dierbaar was, dat wie nog houdt aan vroegere gebruiken, moet zorgen dat die in haar oorspronkelijken vorm blijven bestaan, omdat zij nu eenmaal het meest geschikt zijn om Limburg te laten blijven hoe en wat het eenmaal was.

Kan men dat niet, och, dan beter die zaken geheel opgedoekt dan daarvan eene parodie te geven.

S., 3 Jan. 1925. J. V. W.

Pastoor Jacq. Vrancken

Oud-Voorzitter van „Limburg".

Den 13en Maart j.1. zijn wij opgegaan naar het Dominicanessen-klooster te Reuver, waar de Oud-Voorzitter en medeoprichter van het Genootschap „Limburg" sedert enkele jaren eene welverdiende ruste geniet, en hebben hem daar onze hartelijkste gelukwenschen gebracht met nog eenige zegenwenschen voor de toekomst, bij gelegenheid van zijn gouden priesterfeest. En wij twijfelen er niet aan, of wij deden dat namens al onze leden. Want ons Genootschap heeft groote verplichtingen aan onzen Oud-Voorzitter Jacq. Vrancken. De leden van voor 1907 herinneren zich nog wel hoe waardig hij de Algemeene Vergaderingen wist te leiden, of „Limburg" in het buitenland wist te vertegenwoordigen; hoe dan geluisterd werd naar zijn woord, getuigend van plaatselijke en historische kennis, tintelend van humor maar vooral bewijzend zijn groote liefde voor ons dierbaar gewest. En de jongere leden mogen openslaan den „Alphabetischen Index" op de verschenen Jaargangen van de hand van onzen bibliothecaris Huysmans, in de laatste afl.; van 1924 verschenen, Daar vinden zij een reeks van hoogst be-