is toegevoegd aan je favorieten.

Letterkundig magazijn van wetenschap, kunst en smaak, 1817 (Mengelstukken), no 5

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mijne levensschets.

30J

deed kennen, beoefende ik als pligt; ik achtte denzei* ven ltceds hoog, en de fchoone eenvoudige Godsdienst van jezus gaf mij genoegen, tevredenheid in tegenfpoeden, en altijd een troostvol vertrouwen op gods liefde en vaderzorg. —- ik heb als een waar Christen zoeken te leven, en fchoon ik geen heilige ben geweest, zoo heeft god mij echter voor vele flechtigheden gunftig bewaard. De vrees en eerbied voor god, die mij al vroeg, door mijne brave ouderen, was ingeplant, hield mij vaak terug, als ik op den rand ftond

van de ondeugd. Gelukkig hij, die met jozef

zegt, zoo dikwerf hem de zonde toelacht: zou ik zulk een kwaad doen, en zondigen tegen god? — — Ik heb mij aan tekortkomingen fchuldig gemaakt, ik had beter kunnen leven, dan ik gedaan heb; doch deze belijdenis maakt mij niet beter, en, fchoon vele rnenfchen dit ook van zich zeiven zullen moeten zeggen, zoo onfchuldigt mij dit geenszins. Gelukkig hij, die de minfte ondeugden heeft bedreven! Ieder bevlijtige zich, om zich voor alle tekortkomingen, zooveel hij kan, te wachten.

Mijne krachten wijken van oogenblik tot oogenblik. Weinige dagen des levens zijn mij nog overig, en ik zink neder in het graf, in de armen des doods. Als mensch beef ik terug voor den koning der verfchrikkiug, doch als Christen vrees ik zijne ijsfelijke blikken niet. Het is, dit weet ik, den mensch gezet, éénmaal te fterven. Jezus , de Zoon van god en de Vriend van den mensch en Christen, heeft dood en graf overwonnen. Hij leeft, en ik zal ook eens herleven. De dood duurt niet eeuwig, de flaap in het

graf is niet eindeloos. Jezus wekt mij eens op, en heb ik hier als een Christen geleefd , heb ik in Hem geloofd , en heb ik mijn geloof ijverig betracht, dan word ik door jezus ook, als ik zal opftaan uit het graf, gezaligd en ben eeuwig — eeuwig gelukkig! Broeders! Zusters! Al mijne Natuurgenooten! Leert uit dit alles: te leven als Christenen, dan zult gij ook als

Christenen fterven , als Christenen zalig verrijzen.

Waarheid is en blijft het, en vergeet dit nimmer: zoo als wij leven zoo fterven wij; en zoo als wij fterven 3 zullen wij in den laatftcn der dagen verrijzen! —/ /

iets