is toegevoegd aan uw favorieten.

Letterkundig magazijn van wetenschap, kunst en smaak, 1817 (Mengelstukken), no 5

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

£14 HISTORISCH VERSLAG WEGENS HET

tijd aan eene herhaalde beoordeeling te onderwerpen, het overtollige of onnutte af te fcheiden, en het. betere angzamerhand zoo te volmaken, als men ten aanzien van elk werk van rnenfchen moet doen, maar inzonderheid ten aanzien van elk werk , dat in tijd van nood met zekere overhaasting door onervarene handen ontworpen wordt. Er moet. intusfchen opgemerkt worden, dat die formaliteiten niets gevaarlijks in zich nadelen , en tot geene verheiing van geheime oogmerken dienden, maar veeleer'tot voorkoming van het inlluipen van Valfche broeders, en tot bevordering van de keus der besten voor de onderfcheidene Raden, enz. Kenmerkt het intusfchen eenen geest, die zich aan kleinigheden vergaapt, als men eene hooge waarde aan formaliteiten hecht; het ftrekt vooral niet minder ten kenmerke van zulken geest, dat men, om der formaliteiten wil, de ziel der zaak, of het beginfel, waaraan zij ondergefchïkt zijn, miskent. : Zegt men eindelijk, dat de

Hooge Raad en bijzonderlijk de Oppercenfor, te veel magt had, en die magt door misbruik ligt gevaarlijk worden kon; daaromtrent is reeds opgemerkt, dat dit misbruik, door de inri-ting van alles en de verantwoordelijkheid van den Raad aan de Regering, bij welke de Leden allezins bekend waren, zooveel mogelijk voorgekomen werd. Zooveel mogelijk, zegt de Schrijver, want zoolang de wereld geltaan heeft, is er nog geene fchranderheid groot genoeg geweest, om alle misbruik voor te komen; en werd er zulk eene fchranderheid gevonden, dan zou zij flechts ftrekken, om alle wederkeerig vertrouwen, en alle vrij handelen, onder de rnenfchen uit te delgen, en zou zij dus nog gevaarlijker worden , dan evenveel welk ander gevaar (*).

„Maar wat heeft het Verbond dan toch uitgerigt?"-— Deze vraag laat zich zekerlijk moeijelijk beantwoorden. Eene verbindtenis, die voornamelijk het opwekken van

de

(*) Naar zulk eene fchranderheid ftreefde althans de voormalige Franfche Politie, van welke intusfchen een zeer verflandig Schrijver te regt zegt: Qtte le Ciel préferve chaque pe/ys de eet art d1 omnifcience et d'omnipréfence de la Puike rtmicatfe! En echter heeft men deze Politie reeds hier ca daar gezocht na te bootfen l