is toegevoegd aan je favorieten.

Letterkundig magazijn van wetenschap, kunst en smaak, 1817 (Mengelstukken), no 6

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ê6a HISTORISCHE BERIGTEN, ENZ.

«ge Prinf n van Oranje in de St. Jakobs Kerk, niets zonderlings gevonden

Te iraneker, waar er finds 1585 eene Hoagefckoajl beftaat, heb ik de Bibliotheek en den Hortus Medicus pezigtigd, en mij de gedachtenis van zulke vereeuwigde mannen, als wissenbach, huber , coccejus , vakj pcjc, en de onlangs te Halle overledene heinecchjs waren, eerbiedig herinnerd.

Fe Harlingen is , behalve bet Stadhuis en den hoo« gen Wachttoren, niet veel bijzonders.

Over het geheel kan ik U intusfchen nopens dé- Wèstm vriezen verzekeren, dat het ongemeen arbeidzame en dienstvaardige menfehen zijn. Doch de Frie/che taal bevalt mij niet. Of deze landen geen grooten rijkdom bevatten, kunt gij daaruit afnemen, dat men bijkans geen boerenmeisje ziet, hetwelk geen hoofdfierfel van ten minfte honderd guldens waarde draagt. Het: reizen niet de Jaagfchuiten valt alleraangenaamst. Men vaart in eene kamer zeer gemakkelijk langs de kanalen ; waar men aan weerskanten niets, dan akkers, weilanden, boschjes, geboomte, tuinen, dorpen, vlekken en Heden, ziet ; en de vracht is inmiddels ongemeen gering. Ik wensch U gedurende uw ganfche leven, zulk eene tevredenheid, als ik op deze reis genoten heb.

Van Harlingen ging ik over de Zuiderzee naar Enhhuizen; eene Noordhollandfche ftad van eene bekoorlijke ligging aan de volle zee, welker golven tegen hare met lommerrijke hoornen beplante wallen Haan. Het is hier doodftil. De weg naar Hoorn wedijvert in aangenaamheid met den Bilhverder bij Hamburg. Hij is met breede tigchelfteenen beftraat,' en aan weerskanten van geboomte en tuinen omgeven. Hoorn is op eene kluchtige wijze gebouwd. De gevels der huizen hangen alle voorover, en zouden met eene trompet van Jericht van boven neder geblazen, of door de geringde aardbeving omver geftooten kunnen worden.

De vaart vanhier naar Amjlcrdam fs zeer aangenaam," ïk kan u niet befchrijven, met welke bewonde ring ik deze ftad , en de ontelbare menigte van voor haar lig. gende fchepen, die bijkans een bosch fchiinen, heb aangezien, Amjterd:am\ is buiten tegenfpraak eene van de hoofdlieden der wereld.

In 1346 kwam de hcerfchappij over deze ftad, door S'IARGAREta , Gravin van Henegouwen, aan de Graven

van