is toegevoegd aan je favorieten.

Letterkundig magazijn van wetenschap, kunst en smaak, 1817 (Mengelstukken), no 6

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

«64 HISTORISCHE BERIGTEN , ENZ.,

portaal is, die met de andere deelen van dit majeftueufa gebouw overeenkomt. Men ontfchuldigt den Bouwmeester wel, door te zeggen, dat hij door de zeven kleine deuren, door welke men naar binnen gaat, de zeven Vereenigde Provinciën heeft willen voorftellen; maar Zijn misilag had misfchien veeleer eene Staatkundige reden.(?)

Nevens den gtond bevat het gebouw Gevangenis/en, de Bank, enz. Boven zijn de verfchillende Vierfcharen, waar men regt en geregtigheid handhaaft. Nog hooger vindt men een weinig beduidend Tuighuis, en voorts het onvergelijkelijke Klokken/pel. Men zegt, dat er nog niemand uit de gevangenisfen van dit Stadhuis heeft weten uit te breken. Op den toren bij het klokkenfpel heeft mep een heerlijk gezigt over Am/Ier* dam, enz.

De Am/lel loopt door de ftad, en verdeelt zich in have kanalen, zoodat hij vele eilanden vormt, welker

boorden op eene aangename wijze met boomen bezet zijn. De voornaamfte loop van den Amftel ftrekt zich tot aan het Weeshuis regt uit. Na zich vervolgens naar den Rcguüerstoren gekromd te hebben, verliest hij in het 'Rokkin zijnen naam. Hij loopt verder onder de gewelven, waarop de Beurs gebouwd is, en onder het groote plein*Mittelbaum (*) door, naar het Damrak, dat regtuit naar de haven ftrekt. De Beurs behoort ook tot de fieraden der ftad. Derzelver oppervlakte wordt door eene galerij beflagen, welke om een beftraat plein henen loopt, en met 46 pilaren bezet is, waaraan elke natie hare bijzondere plaats heeft. Op de bovenvertrekken boven de galerijen der Beurs vindt men kramen vol koopwaren, bij welker aanfehouwen men meermalen verlokt wordt, om zijnen buidel wat ligter te maken. De overige openbare gebouwen, vooral die der Admiraliteit en der O. en W. L Compagnien* zijn uitnemend groot, welingerigt en aanzienlijk.

De aanwas dezer ftad fproot voornamelijk uit drie oorzaken. Hiertoe behoort vooreerst de ondergang van Antwerpen. In de tweede plaats heeft de O. /. Compagnie, die den 2.0 Mei, 1603, door de Staten Generaal ge-

ok-

i*) Wat dit is, betuigen wij niet te weten.

VERT,