is toegevoegd aan je favorieten.

Letterkundig magazijn van wetenschap, kunst en smaak, 1817 (Mengelstukken), no 12

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zeldz. oorzak.van een schiel. en smartel. dood. 539

zeldzame oorzaken van een' schielijken en smartelijke n dood; eene waarschuwing tegen alle onmatigheid.

De Baron van wassenaar, Admiraal bij de Staten van Holland, was een ingetogen en zeer matiglijk levend mensch. Hij genoot de beste gezondheid. Wanneer het hem motet gebeuren, dat hij gevoelde, een weinig meer dan ■ naar gewoonte te hebben gegeten, nam hij dadelijk zijne toevlugt tot een Emeticum, of braakdrank. Onder de boedanigheden, waardoor hij boven andere uitmuntte, behoorde zijne gelatenheid in het lijden van alle fumrt, zelfs bij hevige aanvallen van Podagra, waaraan hij nu en dan onderhevig was. Intusfehen gaven hem eenige Geneesheercn, en ook verfcheidene goede vrienden:, den welnreenendcn raad, hij zoude toch"" van die gewoonte afzien, daar dezelve zulke tadeelige gevolgen voor zijne gezondheid konde hebben. Doch het febijnt, dat'ieder mensch zijne gebreken moet hebben, de Baron, die zich anders zeer gemakkelijk van zijn ftuk liet af brengen, flocg al die raadgevingen in den wind , hij beriep zich op zijne langdurige ondervinding: niets, zeide hij, deed hem zoo goed als bet braken/ Hij ried het zelfs anderen aan.

Dc groote boerhave was z'nn vriend. Eens op een' nacht "kwam men dezen wekken, om hem te boodfchappen, dat de Baron op het urterfte lag, misfehien reeds onder de dooden was. Hij was toen op zijne buitenplaats. Boerhave vloog daarhenen. Hij vond hem voorover, in het bed, of liever, over den kant van het bed liggende, onderfteund wordende door drie bedienden. In elke andere houding of ligging, was de fmart zoo hevig, dat hij het niet konde'uithouden. Noch op den rug, noch op de zijde, noch op den buik was het hem mogelijk te liggen, veel minder nog op een' ftoel te zitten. Boerhave viel het des te fmartelijker hem in dien toeftand te zien, daar het hem bekend was, met weiken moed de Baron gewoon was zijn lijden te verduren.

Toen