is toegevoegd aan uw favorieten.

Letterkundig magazijn van wetenschap, kunst en smaak, 1817 (Mengelstukken), no 12

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

57^ GODSDIENSTIGE ONVERDRAAGZAAMHEID.

heel ontfteld, gegeten van de wormen, overdekt met flijk, en dat men heen en weder gooide van het kerkhof in den ijskelder, en van den ijskelder op het kerkhof.

Is er dan geene rust voof de Hoffelijke overblijffels der menfchen!

Zal het dan. van de grillen eener blinde dweepzucht afhangen, of de heilige overblijffels van onze vaderen, van onze broeders, en van onze kinderen, geworpen worden op een galgenveld!

Wat zal er dan worden van den eerbied aan de ge* Horvenen en hunne nagedachtenis verfchuldigd ?

Is dan het kerkhof geene algemeene rustplaats? — is het geen openbaar eigendom? is het uitfluitend afhankelijk van de willekeur van een' Pastoor, die gelijk aan den Cerberus van den Tartarus niemand inlaat, dan die hem zoetigheden toewerpt? Staat het niet gelijk onder het toezigt der Overheid? Zoo er omftandigheden zijn, waarin de Bedienaar van den Godsdienst zijnen dienst kan weigeren, kan hij zich echter in geen geval verzetten , tegen eene begrafenis op de plaats, die daarvoor beftemd is, en die, wegens deze beftemming zelve, onderworpen is aan het opzigt der Politie, belast om te waken voor de handhaving van de openbare rust.

Wil, Mijnheer! deze gebeurtenis, die de familie en de vrienden van den overledenen in diepe droefheid -Hort, en al de gemoederen in eene geweldige beweging" brengt, openlijk bekend maken. Zonder twijfel zal het Gouvernement, zoodra het er van onderrigt is, maatregelen nemen, om zoodanig iets voortaan voor te komen , zoowel hier als elders, want ik moet u betuigen, dat, zoo men hierop geene orde fielt, niemand meer zal durven fterven.

Ik heb de eer, enz.

ANEKDOTE, BETREFFENDE DEN HEER NICOLAAS COMPIAN.

Op een tijdftip, waarop de dagbladen vele trekken van menschlievendheid en edele zelfverloochening, welke bij gelegenheid van het gebrek aan koren, op onderfcheidene

plaat-