is toegevoegd aan je favorieten.

Limburg's jaarboek jrg 34, 1928, no 1

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

- 27 -

vurwairds voorz. belieff end consenteert, hebbe ich dese te getuige mijnen Siegeli neest siegel der stadt van Roermonde hier onder aen desen oepenen brief behangen.

Ind wijr (wir) Robets van Duyrsdaell ind Diderich van Zuchtelen overste kerkmeesteren vurss: hebben alre punten vurss : te getuigen voir ons ind onse naecommelingen onse segelen mit aen desen brieff gehangen, ind wijr (wir) mrn. (meesteren) ind gemeyne bruederen der bruederschappen vurss. hebben in consent ind gehenckenisse sulcker fundaciën ind collacien mit allen puncten ind vurwairden voorss. vuer ons end onse naecommelingen te overtuigen, gebeden den eersaemen borgemeisteren, Schepenen en de Raidt der stadt van Roermonde, datter ijere heffen, omme ons begeerten wille der stadt van Roerme secrete segel aen dese fundatie hangen willen, dat wije borgemrn, Schepenen, ind Raidt vurss. omme haenre (hunre) begeer ten wille geene gedaen, ind hebbens daeromme onser Stadt secreetsegel voor aen desen brieff doen ind heiten hangen, ind omme vordere sekerheyts wille, aller puncten voorss. soe wij (wie) die boven bevoorwaert, ind gecleert staen, van mich Johan van Lomme ind mijnen Soon ind Diderich van Cruchten mijnen Eydoem vurss.: ind onser alre erven ind naecommelingen, onderhalden te weirden ind dair-weder immerweer te doen, soo hebbe ich Johan van Lomme der alde mijnen segel von mich ind mijnen soen voorss. ind ich Diderich v. Cruchten scholtet, vurss., mijnen siegel von mich ind mijne huysvrouwe vurss. ouch onder aen diese fundacie gehangen.

Gegeven in 't jaer ons Heeren duysent vijff hondert ind drij en twintig op den heijligen pinxter dach.

[fol. 8 — recto.]