is toegevoegd aan je favorieten.

Limburg's jaarboek jrg 34, 1928, no 1

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

[Fol. 8. verso.]

Fondatie van de spindinge der quatertemper daegen bij Margriet van Verningen,

eerst begonst, ende naermaels vermeerdert door Johan van Lomme, ende dat mitte Renten als hiernaer in desen Register vermeit staen ende waervan men tot deser tijt toe in heffen ende beuren is, daer sijn segel ende brieff aff, ofte niet, ende wordt daervan particulieren ontfanck gemaect ieder onder sijnen titulen.

Is te weten soe die eersame Margriet van Verningen in haeren leven geordonneert had, ther eeren Gotz Almechtig ind haereende haers huysheeren Oheerman Hiessmans zaliger ind haere beider alderen zelen selicheit eyn spinde te doen, sekeren armen luiden alle vrijdaegen in der quatertemperen, erfflick und ewelick gehalden te werden in onser liever Vrouwen broerschappe der moederkircken van Roermonde mit eynre singender Missen van Requiem ende commendaciën nae der Hoemissen in onser liever Vrouwenchoir.

Tot welcker spinden Margriet voorgeschreven jaerlijcx bewesen hadde aen dije stadt van Roermunde sess enckel Guldens jaerlix tsyns, welcke spinde ein wijl(e) tijtz gehalden wairt, dan door mistalonge was blijven staen.

Om dan te volbrengen haeren gueden wille, ind te verbeteren, datgeen dat sij begont ind aengehaenen hadde, soo heeftjohanvan Lomme,leste huysheereMargrietsvoorschreven uyt goeden meinonge die vurgenoemte elmissen ind spinde then ewigen daege toe bestedicht ter eeren Gots ind tot troost, ind heyl der zelen vurgenoemt; ind voort aller der zelen daer he dessvoor begeert; ind Johan van Lomme vurschreven heeft onser liever Vrouwen broerschappen vurgenoemt daertoe bewesen ind ouch gerichtelijcken overgegeven nae der stadt recht van Roermunde soeven goltgulden jairlijcx tsyns aen ende op zeligen Huygen Tolleners huijs, daer Arnt Zelis nu in woent, gelegen opt ort vanden merckt, gaende ter Zwalmerstraete wairt; noch drije goltgulden jaerlicx tsyns aen ende op