is toegevoegd aan uw favorieten.

Limburg's jaarboek jrg 34, 1928, no 1

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

- 38 —

elderen heilsamen fondatiën, und stiftingen, ouch onser liever Vrouwen Broederschappen in onser Moederkircken schier in onderganck, und vergeet gecommen geweest, hebben derwegen Schoitis, Borgemeesteren, Schepenen und Raedt deser Stadt Roermonde naert Exempel voorgedachter Godtseligen voorelderen (vanden alden broederen nu niemandt meer in den leven sijnde, als alleen Johan Heysters, voigt toe Sittert,1) und meester Gerardt Maissen :) tot der eeren Godts almechtich und Maria sijner gebenedijder moeder, und tot troost, und heil haerer aller zielen, naa desen vergenckelick leven, die vurss. (egde) nu veel jaeren gelegene Broederschap uugt richter Christelijcker affectie tot die alde Catholijckse Religion wederomme opgenoemen, opgericht und in esse gebracht, sich oock meerendeel daerinne und daeronder ergevende, als in den nieuwen Regel toe sehen.

Damit aver dese Broederschap toe beter haeren voortganck gewinnen, und volgens in esse blijven mochte, ist bij die ijetzigen broederen vuer guet aengesien ouch endtlich veraffscheit, als dat die alde ordiningh bij den Godtseligen Broeders anno 1408 beraempt und opgericht, hinvoortt ouch onderhalden und achtervolgt sal worden. [fol. 14. v.]

Edoch, dewiel in desen hoochbeswaerlijcken tijden, und verloop, die Broederschap in groot achterdeel end armoet geraden, ouch eenige derselver Renten in vergeet ofte onkennisse gecommen, und dairomme noch tertijt niet muegelich, als dat den Broederen op aingestalten (gestelden) Commendations dach iederen een vies wijns wie hier bevoorens uijtgereikt(icht) soll connen worden, ist demnach mit verwilligingh der semptlicher jitziger Broederen geordonneert, dat sij dat (lieffniss) der flesschen wijns op dach der Commendatie (die allweegh vallen sall den eersten maindach post Assumptionis B. Mariae Virginis) bis tot betere gelegentheit ontbeeren sollen.

Und sullen niet toe (nichts des to weniger) weniger alle und jegeliche broederen, soo op den dach der Commendatien, op sulcke breuck als van altz dairop gestanden, als sunst (sonst) op onser liever Vrouwen hoogfeestelichen daegen

i) bladz. 7.