is toegevoegd aan uw favorieten.

Limburg's jaarboek jrg 34, 1928, no 1

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

82

gegeven ind verkoucht aen ind op yren alingen Hoff in naiten, in drogen, in hogen, in legen, soe wye hy daer tou Ooll myt alle synen rechten toubehooren gelegen is tusschen Rutten ind Peter Nolens erven ind soe wie de vurgenoemde Anna van Brey den alingen Hoff voorschreven van haeren alderen aengestorven ind tegen haeren susteren ind broederen to deilen gevallen is, negen Hoernsse postulaitz gulden guet van golde ind swaer van gewichte by bisschop Heeren Johan van Hoerne gemunt ind geslaegen, off twelff bescheiden brabantz stuyvers vuer den gulden vurschreven off twee Geldersche snaphanen x) mit eenen halven Brabantsche stuyver off die weerde daervuer jaerlycx ind erfflix tsyns toe geven ind te betaelen, Johannen van Lomme ind synen erven als in behoeff ind tot volloffts der Erffmissen op onser liever Vrouwen altair inder moederkircken tot Roermonde dairvan des vurgenoemde Johans van Lommen hoff to Bracht ynne verbonden steyt alle jaers den vurgenoemden tsyns to geven ind to betaelen, inde aen den vurgenoemden hoff ind onderpande to heffen ind to beuren op Sinte Nicolausdach Episcopi neestvolgende aen to betaelen, ind Adolph van Waltbossche heeft den vurgenoemden Johannen van Lomme gelaeft aen den vurgenoemden tsyns bynnen jaer ind daege alle rechte aanspraecke aff te doen, ind ouch oft saecken were Adolph syn huysvrouwen off yren Erven aen den vurgenoemden tsyns versuymlich wurden und niet en betaelden op den vurgenoemden taeldach off veertheen daegen daernaer, onbevangen, soo sullen ind moegen Johan van Lomme off syne Erven alsdan naer den Landtrecht yren handen slaen aen den vurgenoemden hoff inde onderpanden inde den als vur den vurgenoemden tsyns te hebben ind te gebruycken gelyck mit synen propren Erff ind guet sonder weder te doen van jemantz, Ind in der maiten alre puncten vurschreven soo heeft Henrich der Richter vurschreven den vurgenoemden tsyns der negen Hornsse guldens vurschreven beleent ind opgedraegen den vurgenoemde Johannen van Lomme und heeft hem ind synen erven daerinne gesat und geërft als recht ind gewoonlyck is, beheltenisse.

i) Zie bijlage I.