is toegevoegd aan uw favorieten.

Limburg's jaarboek jrg 34, 1928, no 1

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

117

tfol. 91. recto.)

beuren op den heylige Paessedaege nu neestcommende eerst aen te betaelen, ende Jehan Hillen voorschreven heeft hun gelaeft aen de vurgenoempten tsyns binnen jaere ende daege alle rechte aenspraecke aff te doen. Ende Johan Lambots der Richter vurschreven heeft dieselve twee Rynsse guldens erfftsins voirt beleent, ende opgedraegen Henrick van Crieckenbeeck vurschreven, ende heeft huem tot behoeff der missen gelyck vurschreven steyt daerinne gesat ende geërft als recht ende gewoonlyck is, beheltenis den Heere1) ende mallicx syns rechts. Ende et is mit vrundtschap bevurwairt, dat Johan Hillen, ende syn wyff vurschreven off haeren Erven die vurgenoempte Rynsse guldens Erfftsyns wederomme lossen ende af f leggen moegen ten euwigen daegen toe wanneer sy willen, te weeten, elcken gulden mit tweeentwintich overlendtsche Rynsse guldens, guet van golde ende swaere van gewicht, off mit der weerde dairvur indertijt der lossinge, genge ende geve, ende mit den tsyns, sonder argelist. In oorcondt des brieffs open besegeit mit onse segelen. Gegeven int jaere ons Heeren duysent vierhondert vier en veertich, den vrydach naer den heyligen Pingstdaege (5 Juni).

Wy Christoffer Braetz 2) Richter, Gerart Creyarts der Rechten Lt, ende Renier Vorsterman, Schepen der stadt ende Heuftgerichts Ruremonde, doen condt ende tuygen,

1) in casu den Voogd.

2) cfr. Sivré : Inventaris ; 2e stuk, 3e aflevering, pag. 455. Christoffer(l) Braetz, Schoitis van Roermond — Anno 1613 — bericht

aan het hof van Gelder, dat hij in den omtrek van Roermond geen ander hout dan beukenhout bekomen kan, hetwelk tot het verbranden van toovenaars geheel ongeschikt is, — „ter cause dat gheen teecken off „palen daervan en blyven, daeraen men sien off speuren kan, dat justicie "adminislriert is" ; — hij verzocht aan die van Elmpt bevel te geven om eenig eikenhout daartoe aan het melaten-huys te doen brengen. Het melaten huis lag bij de Kapel in 't Zand niet ver van de plaats der executiën, (den zoogen. Galgenberg ; „aen gen gerichte"). Deze galgenberg, een zandhoop, is voor meer dan 40 jaar geheel afgegraven. Over de Elmpter bosschen cfr. Jura et Priv. Bd. I. — Handel, v'd. Magistraat R. Dl. II. 213. Ao. 1687. Onder de schouten zijn deze Ch. Braetz, G. Heyster en Gul. v. Randenraedt het meest betrokken geweest bij de processen tegen tooverij. Limb. J. XXXII. 14-16.