is toegevoegd aan uw favorieten.

Limburg's jaarboek jrg 34, 1928, no 1

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

124

syne huys, ende erve, dair hy huyde te daege in woent, tegen der stadt muyren gelegen mit alle syne rechten ende toebehooren, niet uuytgescheyden, tusschen Henricx Poortwege van Loenen, ende wilner Hilkens huys van Wynarden, teen guede- oeverlentsche Rynssche guldens, guet van golde, ende zwaer van gewichte jairlicx ende erffelycx tsyns, off die weerde dairvur indertyt der betaelinge genge, ende geve Hendrick van Crieckenbeeck tot behoeve eyns Rectöirs des altaers van ónse lieve Vrouwe In opp, omme onser lieve Vrouwen misse alle Saterdage erfflick ende euwichlick daermede te doen ende te stedigen, ende gehalden te werden, die vurgenoempte teen Rynsche gulden alle jaer erffelyck ende euwelick aenden vurschreven onderpant te heffen, ende te beuren op sente Andreas dagh des heyligen Apostels ende inder voegen so heeft Gerart der Richter denen selven tsyns voort beleent, ende opgedragen Hendrick van Crieckenbeeck vurschreven ende heeft hem tot behueve der missen op den voorschreven altair te duen, daerinne gesat, endë geërft als recht ende gewoonlick is, beheltenis mallincx syns rechts ; sonder argelist. In oorcondt des brieffs open besegeit mit onsen segelen. Gegeven int jaer ons Heeren duysent vier hondert negenendertich op den elffden dach Junii des maendtz.

[fol. 96 en 97 blanco.]

[fol. 98. recto.]

Eene rente van VIII gulden jaerlicx.

Anno 1529, den 9 Junii heeft Johan van Lomme belacht eene rente van acht hornsguldens in spetie jaerlicx oft twee Gelrische snaphaenen voorden hornsgulden, op de huysen van Areth Passerts, het een den „Sterre", het ander de „Lelie" genoemt, benevens malcanderen opt Kaelstraetenoorth1) gelegen, ende dat in behoeve der Erffmissen, die hy op onser Liever Vrouwen altaer gestift heeft, daerden hoff tot Bracht veronderpant steyt, als hier vooren2) te sien is folio 6° verso; ende verviel dese rente jaerlicx op sint

1) Kaenjelstraat-oord. ••

2) Scoemeckers-hoff.