is toegevoegd aan uw favorieten.

Limburg's jaarboek jrg 34, 1928, no 1

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

126

[fol. 100.]

mits sy verclaeren daermede content te weesen, ende voordere andere conditiën by syne opgemelte Hooghweerdigheyt te proponeren, sonder nochtans sich voorders als d'incompsten vant voorschreven officie te willen engageeren. Actum Ruremunde den 13den Martii 1687: was onderteekent: Fr. Reginaldus, Episcopus Ruraemundensis : Oeradt de Zoutelandt, F. M. de Haen, O. Pallant, J. Bierens, H. Bardary, J. H. Furen.

Alsoo door de promotie, ende voluntaire renuntiatie van den Eerw. Heere Antonius Antonii is comen te vaceren het officie van onse Lieve Vrouwe Broederschap ter poorte, nu getransfereert in den Choor van onse lieve Vrouwe in de Cathedrale Kercke alhier, ende het toestaet aende Broeders van t'selve Broederschap, het selve te vergeven soo dickmaels als het compt te vaceren, soo ist dat de selve daer toe wettelick vergadert synde mit het voorschreven officie hebben begifftight Johan Francois Egrinet Clercq deser diocese, op conditiën nochtans, dat denselven gehouden sal wesen te besorghen, dat de diensten tot het voorschreven officie staende, punctuelick sullen worden gedaen, tot tyde ende wyle toe hy die selver sal connen bedienen, als wanneer hij de selve insgelycxs punctuelick sal hebben te doen, te weeten alle Saeterdaghen naer de mitte eene singhende misse, en alle Sondaghen eene lesende misse ten neghen uhren naer het sermoon, tot dyen op alle maendaghen voor de vier quatertemper daghen eene singhende misse pro defunctis mit den „miserere" ende „de profundis" cum collectis consuetis primo ad pheretrum, et dein ad sepulchrum Domini Lom ante majorem Chorum; item eene singhende Misse op Kersnacht in aurora, oock eene singhende Misse op ieder der lieve Vrouwedaghen, dewelcke publyckelick geviert worden, ende eene singhende Misse op den Maendagh naer onse lieve Vrouwe geboorte, ende mitsgaeders eene singhende Misse pro defunctis voor jeder der Broeders, die sal commen te sterven ende alle welcke missen respective gelesen, ende gesonghen moeten worden op den voorschreven authaer van onse Lieve Vrouwe