is toegevoegd aan uw favorieten.

Letterkundig magazijn van wetenschap, kunst en smaak, 1817 (Uittreksels en beoordelingen), no 5

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE VRUCHTELOOSHEID DER AANVALLEN, ENZ. lO?

enz _ Waarom er ook ter eere van sixtus IV een " tuünrfpilaar opgerigt is met het opfchrift:

Oraclo vocis Mundi moderaris habenas Et merito in tcrris crederis esje Deus.

Dat is omtrent in onze taal:

QÜ die de wereld door orakel taal regeert,

Gij wordt met regt op aard' gelijk een God geëerd.

Bij dezen geleerden man voege men p. du moulin, Schild des Geloofs, die tegen den Jezuit arnout meesterïük eefchreven heeft. In de Voorrede, Bladz. 30, haalt lui onder anderen, de Decreten cn Glosfen aan, die zegden, dat de Paus boven het regt dat hij tegen den Apostel en de Evangeliën mag dispenferen; en in dewelke hij God en de Goddelijke Majeftctt genocrncJ wordt. — Men zie ook Sect. VI. Pag. 24. Seet. X. Pag. 51, waar dergelijke dingen uit baronius , uit de Decreten, enz. aangehaald worden.

En wil iemand de waarheid van al deze dingen nader getraafd zien, hij leze dan het 3de Deel der Wetken van andreas rivetus, te Rotterdam ,bg ^' LEERS in 1660 uitgegeven; cn daarm het We, qe e titeld: Catholicus Orthodoxus oppofitus Catholico lapistae in quo omnes Controverfiae tnter Ecclcfias Keformatas et Romanam Ecclefiam agitatae fummatim examt, Zantur • en inzonderheid, het ftuk, getiteld: Jejm aVapt al 1 fm Castigatio notarum Sylvestn. Petrajanctae toyolaeSectarii fn cpistolam Petri MohfU^^M zacum, in hetwelk de verwijten, aan Rome en den Paus gedaan, bevestigd worden. — b. v. Ö S het 7de Hoofdrt. van het laatstgem. ftuk wordt onderzocht of de Paus zich inderdaad zoovel heelt aangematigd, als v. du moulin gezegd had: en: oe waarheid hiervan toont hij met onwederlegbare daadzaken aan, gelijk ieder Geleerde bij hem zien ^ ^ iets uit het menigvuldige over te nemen: anton us meelijs heeft in eene Redevoering voor w X, in net Concilie van Lateranen gehouden , en vervatns rader 's Paufen onzigt uitgegeven, zich niet ontzien ae vol-

*» emfpectus, rmilante^ujus fulgorc mbectlles ocuk