is toegevoegd aan je favorieten.

Letterkundig magazijn van wetenschap, kunst en smaak, 1817 (Uittreksels en beoordelingen), no 5

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ËElS NAAR MADRAS en china, ËfJË. 4»3

ons het volgende voor: gezigt van het Tolhuis te Mddras- van ChingM. tusfchen ^ZTsfVzaS^ te a/**>, met het Fort en de Kerk van St< Lazarus de Chinefche Straat te Canton; de Eetzaal in het hu ié van een' Mandarijn nahii Canton; Jamestown op M. Helena en het huis van den Kolonel doreton op dat

^ïkt volgende, hetwelk de overweging Van Iedereen' moet bezil houden, willen wij affchrnven Men vmdt hetzelve Bladz. ió5: „ Het is deze .fchadehjke mftdling" fde onderfcheiding namelijk m kasten of geliachten onder de Indianen) „ welke den voortgang der „ kunften heeft tegengewerkt, of dezelve heelt doen „ achteruitgaan. Zij heeft den naijver, de vinding en den geest uitgebluscht; en, vereemgd met het Godgeeerde ftelfel der zielsverhuizing, heeft zij niet alleen " het hgchaaam, maar ook de ziel van den Ihndoo aari banden gelegd; en, wanneer «.geene groote en algemeene omwenteling plaats grijpt, kan ae■ voering van het Evangelie, en ae leer die hetzelve ontwikkelt, maar weinig invloeds hebben De voortl planting van het Christendom zal tragelijk vordaen, l indien dezelve niet geheel tegengehouden wordt. De , Mahomedaanfche overheerfchers hebben zelfs met behulp van vuur en zwaard, gedurende vele jaren , maaï

weinige bekeerlingen gemaakt. En blaclZ. ioö

faat de Schrijver nog dit, dat wij ook gaarne willen nnteekenen. volgen: „Wanneer men aan de Panars dPee/S' Tchandelos zijn de laagfte en£ al erverachtfte kasten onder de Hmdoos) „ ot aan nen, dfe geene kaste hebben, aanmoediging en beaghdH " bezorgde, en hen met vriendfchap en achting behandelde, zoude men misfchien, door lengte van %ijd, hunnen geest kunnen opbeuren, en hun getal " magtig doen aangroeijen: zij zouden minder vooï " oneer te vreezen hebben, en velen hunner zouden " overgehaald worden, om de leer van het C'nisten " dom te omhelzen, Bovenal zoude men, door numw kinderen in den Christelijken Godsdienst op te voe. ^ den, in hun' geest de heilzame zaden fcooueft tot eene heilzame omwenteling, welke m tijd, door het verhand te verlichten, de oude vooioordeeli kn zoude vernietigen, en die venindenng Uitwerken,

Ï.ett. mag» 1817. no. 5. * »