is toegevoegd aan uw favorieten.

Letterkundig magazijn van wetenschap, kunst en smaak, 1817 (Uittreksels en beoordelingen), no 5

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ü6

CS. JS. KIEUWENHUIJS ,

4, welke zoo wenfchelijk is voor den zedelijken en m„ tuurlijken ftaat der bevolking van Indostan."

Wie wenscht niet, dat dit eens, en wel fpoedig, moge gebeuren?! Zeker ieder, meiif'chenvriend, elke wanne vereerder van het zaligend Evangelie.

Proeve eener Geneeskundige Plaatsbefchrijving (Topographie) der jlad Amfterdam, door cs.js. nieuwenhuijs, Med. & Chir. Doctor. Eerfie Deel. Te Amfierdam, bij J. van der Hey, 1816. Behalve Voorrede en Inhoud, 446 Bladz, In gr. Octavo. De prijs is /4-18-:

De verdienftelijke Schrijver van dit uitmuntend Werk , waarmede hij niet alleen zijnen Stad- en Landgenooten, maar ook den Buitenlander, die in onze wereldberoemde Koopftad belang fielt, eenen wezenlijken dienst bewijst, te regt begrijpende, dat, hoeveel er ook van den kant der Overheid reeds gedaan mogte zijn, tot inftandhouding en bevordering der gezondheid van Amjlels inwoners, waarvan eenige beliaande voortreffelijke, de ligchamelijke welvaart van Amflerdams inwoners betreffende» vastgeftelde Stedelijke keuren, wetten, enz. de duidelijkfte bewijzen opleveren, er nog maar al te veel te verbeteren overig bleef, vattede , met het menschlievend oogmerk bezield, om het belangrijkfte dat de mensch geniet, zijne gezondheid namelijk, te bevorderen, de pen op ter vervaardiging of zamenftelling van hetzelve.

. Niet dan gunftig kan deze Geneeskundige Plaatsbefchrijving door de Amfterdammers in het bijzonder ontvangen worden, daar dezelve hun de gevaarlijke, en veelal verborgene klippen, waarop hunne gezondheid zoo menigmaal fchipbreuk geleden heeft, en dagelijks liog lijdt, ontdekt, en waarin hun baken worden opgerigt, om dezelve te kunnen vermijden. Bijzonder is dit Werk ook van belang voor jongere Geneeskundigen, die hier de bronnen aangewezen vinden, waaruit zoo veel onheil voor hunne ongelukkige lijders voortfpruit en vaak hunne beste pogingen verijdelen of althans tegen-