is toegevoegd aan je favorieten.

Letterkundig magazijn van wetenschap, kunst en smaak, 1817 (Uittreksels en beoordelingen), no 5

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

proëvë ëenêr ceneesk. plaatsbeschrijving, as?

aénWerkeni terwijl ook, tot eenen wenk voor de plaat-feliike Overheid, ter verbetering, eenige misbruiken met eene önbefcbroomde openhartigheid in derzelver naaktheid worden aangetoond, zijnde des Schrijvers doel hiermede "eenszins te gispen, maar blootelijk, daardoor voor zijnen evenmensen nuttig te zijn. Eindelijk wordt in dit Werk, niet alleen- voor Stad- en Landgenoot, maar bijzonder ook voor den ons bezoekende vreemdelin<* uit andere wereldoorden, aangetoond, dat Amftcr» djm de verzamelplaats toch van alle min of meer befchaafde werelddeelen, Werkelijk zoo ongezond niet is, als deze hoofdftad, zoowel bij binnen- als buitenlanders , doorgaans wordt uitgekreten, terwijl, integendeel proefondervindelijk wordt bewezen, dat hier minder menfchen fterven dan in andere groote fteden, dat de gewoonlijk heerfchende ziekten aldaar met zoo menigvuldig en hevig, en dat zelfs zoogenaamde cpidemien et Hechts in naam bekend zijn.

Ieder onzer Lezers zal nu reeds dadelijk het belangrijke inzien van een Werk, waaraan wij tot dus verre no» «ebrek hadden. Wü achten dus noodeloos hier verder3 over uk te weiden, en vergenoegen ons, noe nederig de Schrijver ook van zich zeiven moge denken, terwijl hij zijn Werk als gebrekkig en onvolledig beIchouwt, waarom bij het dan ook hechts oene proeve genoè»d beeft, met de betuiging, dat hij zijne taak tot hiertoe bij uitftek wel heeft volbragt, en wenfehen hem voor het vervolg van zün Werk, te zijner onderfteuning, de hulpvaardige medewerking van die aanziende en geleerde lieden toe, welke zich, in de zamenftelhng dezes eertten Deels, door hunne raadgevingen en mededeelingen der noodige doffen, niet onttrokken hebben, en zich ook ongetwijfeld thans met zullen onttrekken, om ook de beide volgende Deelen, waarmede dit Werk compleet zal zijn, ten fpoedigfte het licht te doen zien. . . :

Om echter onze Lezeren eenigzins nader nier ait Werk bekend te maken, en daardoor nog des te meer het gewigt van hetzelve te doen uitkomen, zullen wij hier een kort verflag van hetzelve mededeelen.

Dit Eerfte voor ons liggende deel is m vijt Atdeelmgen gefplitst. De eerfte dezer Afdeelingen, welke over de Ügrfiis, inrigting en reiniging, zoo der dad als derzelver grachten en woningen, over Jptjs en drank, ° p a maaï