is toegevoegd aan uw favorieten.

Letterkundig magazijn van wetenschap, kunst en smaak, 1817 (Uittreksels en beoordelingen), no 11

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

belangrijke waarnemingen, enz. 5°*

den graad der Magnetifche opklimming, tot zulk eene hoogte gerezen, ten opzigte der cnfis zoo volkomen was, en met zoo veie en menigvuldige pfychic ; fzlehVï en ligcbamelijke fmarten gepaard ging, dat de bekende Strombeckfche gefchiedenis (welke onlangs weder zulke nadeelige geruchten tegen zich verwekt heelt) op verre na daarbij niet kan halen, of daarmede kan worden vergeleken.

Met eenige Aanmerkingen tot Naberigt wordt att-. Werk beflotèn , hetwelk zich bij deszelfs voortreiïelijKheid nog door eene bijzonder vloeijende vertaling en zuivere taal en fpelling zeer onderlcheidt.

ï. a. iiermes Handboek, gefchikt tot een Godsdienflig ' Lees- en Onderwij sboek, voor alle flanden, maar inzonderheid voor de befchaafde Jeugd van alle Christen - kerkgenootfehappen. Te Utrecht, bi] O. J. van Paddenburg en O. J. van Dijk, 1815; XIV en 391 Bladz. In gr. Octavo. De prijs is f 3 - : - :

Dit voor ons liggende gewigtige Werk, hetwelk nog fleebts in twee onzer Vaderlandfche Tjidlchriftcn is gerecènieerd geworden, is eigenlijk eene verkorting van 'herbies Godsdienflig Handboek in den jare 1789, m drie Deelen, te Amjlerdam, bij de Wed. a. n. sellschop en p. huart, uitgekomen, en zoo gunftig brj onze natie ontvangen, dat van hetzelve een tweede Druk genoegzaam is uitverkocht. De groote kosten, aan eene nieuwe uitgave dezes Werks verknocht, gedoogden er geene verdere oplage van, maar men kwam, om deze en andere redenen, op het denkbeeld, om hetzelve te verkorten, en het ons Nederlandsch publiek in dier voege aan te bieden. Deze moeiielijke taak is gelukkig m handen gevallen van iemand, die er juist voor berekend was; want niet alleen heeft hij, in deze weinige bladen,- alles zamengedrongen, 'wat de oorfpronk: lijke Schriiver op vele had nedergefchreven, maar, en dit was Volftrekt noodzakelijk, om zoo te zeggen pit en merg van een grooter geheel in een aanmerkelijk kleiner li 3 Se"