is toegevoegd aan uw favorieten.

Letterkundig magazijn van wetenschap, kunst en smaak, 1817 (Uittreksels en beoordelingen), no 11

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SIö R. CECIL,

„ Het volgende is een affchrift van het Testament „ des Heeren newton (,) gedagteekend 1803."

- ,, In den naam van god. amen! Ik, john new.

ton, van Colemanjircet buildings, in de Parochie ., van St. Stephen Colemanjireet, in de ftad London, :,, Predikant,, zijnde, door Gods goedheid, in eene V» goede-, gezondheid, en tevens van eene gezonde en .,, welgeleide ziel, verftand en geheugen, offchoon in & het ac t en zeventigfte jaar mijns oucierdoms, maak, .„ tot regeling van mijne tijdelijke goederen, en ter be-

fchikking .over alie wereldfche bezittingen, welke het

den Heer, in zijne goede voorzienigheid, behaagd h }lCcfr m\i te fchcnken, het volgende Testament of ,,, laatften wil."

Ik beveel mijne ziel aan mijnen genadigen God en

Zaligmaker, die mij zoo liefderijk gefpaard en bewaard „ heeft, toen ik een afvallige, een Godslasteraar, en een .„ Ongeloovige 'was; — die mij verlost heeft uit den «• ftaat van ellende, op de kust van Afrika, waarin ik .,, mij, door mijne hardnekkige boosheid, gebragt had, ,, en vvien het behaagd heeft mij, fchoon den onwaar,, digfkn, toe te laten tot de verkondiging van het ,, heerlijk Evangelie. Ik verlaat mij, met nederig ver„ trouwen, op de verzoening en bemiddeling van den „ Heer jezus christus, God en mensch, dien ik dik-

wijis aan anderen voorgefteld heb, als den eenigen

grond (,) waarop een zondaar zijne hoop kan bou„ wen, en ik vertrouw (,) dat hij mij behouden en

leiden zal, door (/iet) overfchot van mijn leven(,) „ en dat hij mij, bij het einde van hetzelve, zal toela-

ten in zijne-nabijheid,' in zijn HemelscH Koningrijk."

„ Ik wil mijn ligchaam begraven hebben onder het „ ygrwdf (e) der Parochie Kerk van St. Mary W00U

nota, naast de kist van mijne dierbare Echtgerioote, ,, en die van mijne dierbare Nicht, EUzabeth Ouning-

ham, en het is mijne begeerte, dat mijne begrafenis, „ behoudens de welvoegelijkheid, zoo onkostbaar zijn „ zal(,) als mogelijk is."

Uit het tweede Stukje willen wij de volgende gedachte, zijnde de vijftiende, af fchrijven ; doch niet j omdat zij de beste is, maar omdat zij'waarheden bevat, welke door velen niet in acht worden genomen: ,, Wanneer n föiajnigc lieden praten van den Godsdienst, verftaan , >t ü)