is toegevoegd aan je favorieten.

Letterkundig magazijn van wetenschap, kunst en smaak, 1817 (Uittreksels en beoordelingen), no 13

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

over de uitoef.V.het WERK VAN EEN'eVANG. dien. 5S3

dervindingen mede ; bemoedigden en vertroosteden elkander tegen de onaangenaamheden en bezwaren, welke zij ondervonden, en het nut, daaruit getrokken, fpoorde hen aan, om deze byeenkomften jaarlijks te herhalen en zich daartoe te vereenigen met eenige mannen uit de Broedergemeente, welke geoefend waren in het beftuirr van zielen. Zoo groeide dit kleine getal van zeven van tijd tot tijd aan ; verder afgelegene Predikanten, uit onderfcheidene Kerkgenootfchappen, namen deel aan deze Conferentie, zoo dat in den zomer van 1814 een aantal van omtrent honderd Evangeliedienaren, waaronder ook Geestelijken uit de Roomfche Kerk, op dezelve tegenwoordig is geweest.

Daarenboven onderhoudt een bijna gelijk aantal van Evangeliedienaars uit vele landen van Europa, ja zelfs uit Amerika, fchriftelijke gemeenfchap met deze bijeenkomst; en, daar ook uit de Roomfche Kerk zich eenigen fchriftelijk met dit gezelfchap vereenigen, zoo is er bijna geen Christelijk Kerkgenootfchap in Europa, waarin deze Bijeenkomst geene Correspondenten heeft.

Het doel en de llrekking nu van deze Correspondentie zoowel als van de jaarlijkfche Conferentie is, niet alleen, om eikanderen tot eene getrouwe verkondiging van het woord der Verzoening aan te fporen, en de aangename en onaangename bejegeningen mede te deelen, welke ieder in zijne bediening heeft, maar ook, om eikanderen over de kennis van het Evangelie, en over een iegelijks ïnzigten, ten aanzien van de waarneming van de onder. 1'cheidene deelen der bediening te onderhouden; en om onderling te overwegen, hoe de behandeling der aanvertrouwde zielen op het doelmatigfle behoort ingerigt te worden, en.eindelijk, om zich te verbinden, om als voorbeelden der Gemeente te wandelen.

De inhoud der gefprekken en dier brieven wordt jaarlijks in de Protocollen dier Bijeenkomst geboekt, en eene kopij daarvan in- manufcript, wordt jaarlijks aan de leden en correspondenten dier Conferentie ter lezing rondgezonden. . ss'."'."'

Hierdoor is het meermalen gebeurd, dat door latere 1 correspondenten':vraagftukken werden voorgefteld, die in vroegere zamenkomlten reeds behandeld waren. En dit gaf aanleiding tot het voorlid, om het voomaamlte der Protocollen, de uitoefening van het Herder en Leeraarwerk betreffende, bij eikanderen te verzamelen, O 0 4. e»