is toegevoegd aan uw favorieten.

Letterkundig magazijn van wetenschap, kunst en smaak, 1817 (Uittreksels en beoordelingen), no 13

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

534

PRAKTIKALE AANMERKINGEN

en ten behoeve van de leden der Conferentie te laten drukken, ten einde ook de jongere leden zich de handelingen van vorige jaren ten nutte konden maken, en hun de moeite te beiparen, om vraagftukken aan de Vergadering voor te ftellen, welke reeds breedvoerig en grondig beantwoord zijn, en waarvan men de flotibm nu in dit uittrekfel vinden kan. . Zoo kwamen deze Praktifche ! Bemerkungen in de wereld, en het belang derzelve wettigt genoeg de vertaling daarvan voor het Nederduitsch publiek.

Zoo oordeelt de Eerw. goedkoop in zijn Voorberigt. En inderdaad; hoeveel wij ook in onze taal reeds over de cura pastoralis hebben, en hoeveel ook in deze Prakükale Aanmerkingen, vooral in Duitschland te huis behoort, en dus plaatfelijk is, zoo gelooven wij echter mede, dat dit Werkje niet overtollig is, vooral, omdat hier het Leeraarambt geheel va» ■ de -zijde van het hart wordt befchouwd.

, Na .dit te; hébben medegedeeld nopens den oórfprong en het doel van deze Praktikale Aanmerkingen, zuilen wij kortelijk van den-inhoud van dit Werkje het een en ander'doen kennen. ;

r Her :: is verdeeld , in acht Hoofdftukken. Het eerfle handelt zeer gepast over de Christelijke Kerk en hare onderfcheidene afdeelingen. In dit Hoofdftuk komt echter ook veel voor, dat betrekking heeft op de waarneming van den Predikdienst, b. v. §: 3. dat eenen Dienaar van de Christelijke Kerk zijn ambt dierbaar en gewigtig moet zijn. §. 10. Hst moet den Leeraar in zijne ambtsverrigting noch verwarren, noch moedeloos en traag maken, dat niet allen, wien het Evangelie verkondigd wordt, hetzelve gehoorzaam zijn. •.§, 15. De befehouwing van jezus voorbeeld leert eenen Evangeliedienaar,, hoe hij zijnen Heer dienen, allen volken zijne genade aanprijzend en zich met de leden van jezus ligchaam in onderlinge liefde vereenigen moet. $n 16. Bij het zien van. misbruiken , in een . Kerkgenootfchap ingeüoptn , oefene een Evangelisch Leeraar geduld, en wachte zich , om zonder roeping een hervormer te' willen zijn. -*-..Maar ook: laat zich een. getrouw Dienstknecht van god, door lief noch leed, bewegen, tegen zijn geweten'' te fpreken en te handelen, enz. Hoofdfh K heeft ten opfchrift:. Fan de Bediening en de eigenfehappen eens- Evangeliepredikers. Hij moet zich aanmerken als.

een