is toegevoegd aan je favorieten.

Letterkundig magazijn van wetenschap, kunst en smaak, 1817 (Uittreksels en beoordelingen), no 13

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OVER DE UITOEF.V. HET WERK VANEEn'eVANG.DIEN. 58^

een' gezant van ciiristus wege, wiens last is , de ontferming en genade des Heeren aan allen, tot welken hij gezonden is, voor te ftellen; en hen te onderhouden over de hartinnemende hemelleer; hen te waarfchuwen tegen de vijanden hunner zaligheid; hun het bedrog der zonde, des fatans en der wereld te openbaren; en hun aan te. toonen, hoe zij uit hunne ftrikkcn ontkomen, en tot het heil in ciiristus geraken kunnen. Hun post is gewigtig en eervol, maar eischt ook getrouwheid, moed, ijver, geduld, vooral omtrent drieërlei foort van menichen, .■•met welkên zij hoofdzakelijk te doen hebben, nam. i°. alle verlorene, en van Christus afgedwaalde fchapen; of alle zoodanigcn, die wij niet op den weg der bekeering en des waren Christeiidoms vinden,'maar in de ijdele wandelingen van eene wereld zien, die in het booze ligt; 20. de opwasfende Jeugd; 3y. de zoodanigen, aan weiken de Heere jezus de bind geflageri', en hen (welken Hij; uit hunnen natuurlijken zoridenflaap opgewekt heeft. Over de onderfcheidene behandeling van welke bij onderlcheidene voorwerpen koitelijk gehandeld wordt §. 3. Tot een' regel en rigtfnoer der bediening fchrijve zich, volgens §. 4, een Evangeliedienaar voor: i°. die leer te verkondigen, die alleen zalig maakt. Welke leer echter zeer oppervlakkig en onbettemd wordt befchreven als „ de leer van „ die Verzoening, welke jezus aan het kruis tot ftand _ ge'oragt heeft voor de zonde der ganfehe wereld." 2°. Zijne verkondiging te bevestigen door zijnen wandel. 30. Zich elke: gelegenheid, maar vooral bij de Kerkelijke handelingen" ten nutte te maken, 0111 degenen, die hem aanvertrouwd zijn, eenen goeden indruk te geven van den1 .Godsdienst, dien zij belijden. Vervolgens wordt in dit Hoofdftuk nog nader gehandeld over de eigenfehappen van eenen Godsdienstleeraar, als wordende !in, hem vereischt innerlijke overtuiging of geloof aan hetgeen, wat hij fpreekt: liefde tot jezus en tot degenen, waarover hij gefield-is: ijver: nederigheid en ootmoedig gevoel van .afhankelijkheid van jezus : getrouwheid: moed.: Hoöfdft, Hl. Over de eitnbts-

yerrigtingen. van. eenen > Evangeliedienaar. A. Leerredenen, a. Inhoud der Leerrede, In het algemeen jezus christus den gekruist-en. i.Cor. II: 2.. Deze ïs de hoofdwaarheid der Godgeleerde waarheden, tot welke al de overige leerfhikken der H, .Schrift, in bcOo 5 trek-