is toegevoegd aan uw favorieten.

Letterkundig magazijn van wetenschap, kunst en smaak, 1819 (Mengelstukken), no 1

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

iets aan het beschaafd publiek.,

de deur inkom." is toereikend bij een klimaat, hetwelk gefchikt is om ail rlei werk in de opene lucht te verrigten. Het overhangende dak befchut de vrouwen genoegzaam teren de Kitte der zon , out in deze fchaduw te zitten Ipiineri en weven.

(Iht Vervolg in No. 2.)

iets aan het beschaafd publiek, rakende bussen of gezondheids-sociëteiten.

MIJNHEER ECi ZEEIt GEACHTE VRIEND f

Lang was ik u antwoord fchuldig op uwen geëerden van Mei II., maar telkens werd ik hierin verhinderd. Thans heb ik gelegenheid om , op eenen vrolijken trant, aan uw verlangen ie voldoen.

Uwe vraag was: wat er van de busfen , in Rotterdam befiaande, al goeds en kwaads te zeggen ware. Ik zou u daarover zeer omfhndig, maar op eene dorre wijze, kunnen onderhouden, doch dit fchriiven zou mij, en niet minder het lezen u, vervelen. ïk wil u, voor het tegenwoordige, een luimig gefprek mededeelen tusfchen den Heer vkolijkhart en zijne echtgenoote, waarvan ik onlangs aanhoorder en getuige was, hetwelk, zoo ik mij niet bedriege., over het genoemde onderwerp, lichts genoeg verfpreiden, en u, aanvankelijk, de noodige ophelderingen geven zal.

Uwe tweede vaag, het geneeskundige vak alhier betreffende, is mi) moeijelijker, vooral, daar het onlangs, door onzen geëerbiedigden Koning, deswege, genomen decreet nog op deszelfs uitvoering wacht. Ik zal u dus het antwoord voor als nog fchuldig blijven, en hoop dat gij u ditmaal zult vergenoegen met de mededeeling van het hier bovengenoemde gefprek , hetwelk ik u, zonder eenige opfmukking1 zal opgeven. — Het luidt als volgt:

De Heer vrolijkhart (te huis komende). Vrouwlief,