is toegevoegd aan je favorieten.

Letterkundig magazijn van wetenschap, kunst en smaak, 1819 (Mengelstukken), no 9

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DIRK. VAN 0LDENBARNEVELD. 41$

als dirck en dyrrick in dat van ernst. In het Reces des Quarticrs van Vcluwe van den 24 May 1579

heet hij Dl de rick. En dat dit uit het Boek van Landzaken , geteekend B. a°. en ter Sekretarij der Jlad 'Arnhem berustende, door mii"in mijne (lukken voor de Va.erlandfche Historie, D. IV, N°. 35, werd overgebragt, testor

G. VAN HASSELT.

FRAGMENTEN UIT MJTTHISSONS ERINNERUNGEDT.

Niet verre van Genthod rustte ik in de febaduw van sulzers lindenboom, dien bonnets vriendfehap geheiligd had aan dc nagedachtenis van dien edelen wereldwijzen, welke in deszelfs koelte dikwijls van zijne Vermoeijende wandelingen uitgerust had,

Met droefheid aanfehouwde ik de geflotene venfters Van het fchoone landhuis, waarin de volmaaktlle flerveh'ng, dien ik op aarde ontmoet heb, de Apostel van dtn Godsdienst en van de natuur., de kinderlijke man, vol van liefde tot God en de menfehen, het'weldadigleven van eenen socrates leidde, doch met dit onder. fcheid, dat bonnet gepaard was aan eene der beminde nswaardigfte en geestrijkfte vrouwen, die hem in e|ken ougopflag, in elk woord, hare diepfte hoogachting en innigfte liefde te kennen gaf. Hij had met den 2°on van 'sOjPhromskus vooral ook gemeen eenen vaderlijken ijver in het .onderwijzen van zijne jongere Vr'enden; onder welke een karel von bonstetten, een johannes von muller , een theodorus de saus®uRe zich beroemen, zijne leerlingen geweest te zijn. ^!|en jongelingen, die in de wetenfehappen opgeleid berden, prees hij inzonderheid de wijsbegeerte aan, als *?et beste rigtpunt op onze zedelijke loopbaan, als eene mensch in het bijzonder waardige oefening Hij 2eide, dat hij zelf, hoe meer hij in jaren toenam, des ,e meer van de natuurlijke gefchiedenis tot de wijsegeerte overging, als welke eenen veel ruimeren ge« Dd 2 zigts»