is toegevoegd aan je favorieten.

Letterkundig magazijn van wetenschap, kunst en smaak, 1819 (Mengelstukken), no 9

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4*0 FRAGMENTEN UIT MATTHISSONS ERINNERUNGEN»

zigtskring opende, hem leerde leven en fterven, en °P :ie zien rot den Maker van alle dingen.

Met verrukking herinner ik mij zijne mij betoonde blijken van vaderlijke teêrhartigheid,' en hoe hij, wij toefprekende, het op de lippen van vrienden veelte koude monficur veranderde in mon bon ami, en vervolgens in het nog hartelijker mon bon garpon. Meimeende hem reeds in den hoogften graad te beminnen» wanneer men hem las, maar men beminde hem nog oneindig meer, als men met hem fprak.

Hij bewees mij, terwijl ik ;eenen geruimen tijd de gastvrijheid zijner woning genoot, het onuitfprekeüjke genoegen, van een groot gedeelte zijner werken met mij door te gaan. Kwam er eene plaats, die eenige opheldering verdschte, dan gaf hij deze met die uitnemende duidelijkheid en juistheid, welke aan zijne voordragt eigen waren. Hij verfterkte dan tevens zijne bewijzen en"verklaarde vele dingen nog beter door het inmengen van gepaste anekdoten.

Bonnet werd in zijne nuttige werkzaamheid niet dan al te dikwerf geftoord door de bezoeken van buitenlandfche baardelooze jongelingen, wien het was aanbevolen, om den grooten man te gaan zien, zonder dat zij er zelfs iets van wisten, of hij groot was in de beoefening van den cirkel, dan van het vergrootglas, van de pen of van het penfeel, van de graveernaald 01 van den beitel. Ik was bij een van foortgelijke bezoeken getuige van de liefderijke kieschheid, waarmede hi) den te zijnen opzigte volftrekt onkundigen, door eei>e gepaste wending van het gefprek uit zijne verlegen ; ei» zocht te brengen. En toen hem eens een beter onder* derrigt vreemdeling, met eene eigenaardige geestvervoe* ïing, toefprak over zijne groote verdienden in de na" tuurlijke gefchiedenis, door het gebruik van het mikroS* koop, antwoordde hij zonder eenig namaakfel van be' fcheidenheid: ,, Mijnheer! ik heb de heilige boekefl der natuur Hechts gefpeid, niet gelezen."

Veel werk maakte hij van de lierzangen van HOR** Tius, en boertende wenschte hij zich ter eere van d'el1 dichter in het bezit van het kasje, waarin alexan08* de Ilias plagt te bewaren. Hij moedigde nu getfadrj aan, de fchoonbe dier lierzangen in mijn geheugen tS4 prenten, als opleverende vele gepaste motto's, ten bruike in velerlei levensoraltandigheden en gem°J• ^