is toegevoegd aan uw favorieten.

Letterkundig magazijn van wetenschap, kunst en smaak, 1819 (Mengelstukken), no 10

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de aardsche wandel der nederigheid, 455

Cr nergens een reine, die zijn hart aan het hemelfche wijdt? Zie! in ftdle eenvoudigheid wandelt uuth op Bethiehetm vruchtbare velden, en leest Hechts de ver"rooide aren van den rijken maaijer op. Zie! voor de versaderde korenaren ontfproot de gezegende ftam van izAï. en Stom tempelmuren en harpen zijn de vrucht der dankbare nederigheid. , , . ,

Bethlehem Efrata, gij kleinfte onder de duizenden van Judal gij waart van den Heer verkoren tot eene Woonplaats der nederigheid. Zie ! de herdersknaap rust tegen den heuvel bij zijne kudden, de klemlte, de jongfte der zonen van izaï. Nederigheid is zijne fterkte. Hij omrukt het lam aan den leeuwenmuil, en met den fteen uit de beek velt hij den befclumpenden reus. Zoo ook overwint hij den vorst der duister, nis; hij ftrijdt, hij valt, doch hij ovevwinu Zime fterkte is nederigheid, zijn wapen het gebed, zijn ltrijden overwinningslied de heilige pfalmeu. Bethlehem Efrata! gij kleinfte in Juda , u heeft de Heer verheven.

Wat verlicht den nacht boven Bethlehems hoogte* hemelfche legerfcharen dalen neder. „ Eere zij Gode in de hoogte! Vrede op aarde!"' De nederigheid vierc haren overwinningsdag. De Eengeborene van den Vader het affchijnfel zijner heerlijkheid, en het uitgedrukte beeld zijner zelfftandigheid, jezus christus in de geftalte van een kind, als de nederigfte onder de menfehenkinderen, wonende in eenen ftal, liggende in eene krib! Nevens hem de arme Maagd tot moeder uitverkoren, met een vol hart maar met geüotene lippen. Ach ! Ach! zij moest den jonggeborenen door de woestijn dragen, — de hoogmoed dreigt verderf — en een zwaard zou door hare ziel gaan.

O Golgotha! Golgothal het trotfche rijk des. nachts viert zijne overwinning; doch de nederigheid volbrengt bare reis. ,, Het is volbragt!" —-

Shn ftaat woest, de trotfche tempels zijn> vervallen de dood is overwonnen, het graf is licht, de nemei is geopend; het Lam draagt de banier.

Halleluja! Lof en eer het Lam , dat. ge(lagis \ Gij *ijt waardig te ontvangen lof en heerlijkheid en kracht en eere van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen.

Uit das Neujahrsfest van f. a. krumjviacher, .uitgegeven 1819.

Ff 4 zin-