is toegevoegd aan uw favorieten.

Letterkundig magazijn van wetenschap, kunst en smaak, 1819 (Mengelstukken), no 11

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

psychologie des christendoms» 49?

jjeen ijzer, en niets anders dan ijzer aantrekken, en Qat eene beweegbare naald, aan dezen fteen geftreken , a»toos naar het noorden wijzen zou. Eer men wist, wat electriciteit is, fcheen het volftrekt tegen alle nauurwetten, dat het aanraken van eenen ketting, die itwendig eiken anderen ketting volmaakt gelijk was, aan onderdo menfchen te gelijk eenen fchok en flag geven 0r>5 indien zij met elkander in aanraking waren. En enlchen, die nog niets van het dierlijke magnetismus p zien hebben, en gewoon zijn niets te gelooven, dan etgeen, wat zij zien, houden nog altoos ftaande, dat het .11 mogelijk zij ? dat menfchen, in eenen zekeren zonder'«gen flaap, dingen weten, die zij buiten denzelven «let weten, en middelen voor hunne ziekte voorfchrij. »en, welke zelfs de geneesheer goedkeurt en voorschrijft.

Van de geestenwereld, welker wetten toch ook wel .ot de wetten der natuur behooren, en van derzelvet niet cP de ''gcbatnelijke wereld, weten wij geheel het 1' °"cIl0Gn W1J-in de werkingen van onze ziel op

ï hgchaam en van ons ligchaam op de ziel, die dikbeL ™Ct de fnelheid des blikfems gefchieden, voorgeiden genoeg van de mogelijkheid dezes invloeds be'Uen. Hoe willen wij derhalve bepaald beweren, dat "e wonderen van jezus en zijne Apostelen tegen de jatten der natuur inloopen. Voor eene hoogere naMr kan iets zeer gewoonlijk zijn, hetwelk voof eene <gere een wonder zijn zou. Indien een kind een ge\Vlf ,van honderd ponden kon torfchen, zou dit een

onder zijn; maar hetzelfde is zeer natuurlijk, indien

"man het doet. Het is geheel niet ftrijdig met de ver der natuur voor eenen olifant eenen boom ominj-te rukken, offchoon het tegennatuurlijk zijn zou, toord £ene mus liet deed' De wonderen des Bijbels m»u niet als wei'ken van eene gewone menfchelijke geve ' fflaar als werk*ngen van hoogere naturen opgekracin* ^iet aan menfchen met gewone menfchelijke lijke1ilen» maar aan engelen of menfchen, met Goddet0epacht toegerust, worden'de buitengewone daden dUS f • even- Deze daden immers kunnen en moeten kraebf1 bewijzen, dat in die menfchen Goddelijke

DocigeWoond heeft>

Ser|oeg en misfchien reeds te veel op een-

^ENe- i3,9.%o. 11. Ii maal.