Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Botterdam, 15. April 1863. Vijf en Twintigste Jaargang. No. 8.

ALGEMEE^ MUZIEKAAL TIJDSCHRIFT

VAN

Binnenlandsche en Buitenlandsche Correspondenten:

De HH. J. G. BASTIAANS, J. B. H. BREMER, ERANS COENEN, J. A. VAN EYKEN, G. J. VAN EYKEN,

GUST. ELÜGEL, W. EREYSTATTER, ALBERT HAHN, EB. DE HARTOG, G. A. HEINZE, RICHARD HOL, MATINO, A. G. BITTER, WILHELMUS SMITS en anderen.

,, , .Men abonneert zich bij eiken soliden

De KealJonnecrflen zullen den eersten. .,

Bboek- en muziekhandelaar en aan alle post-

pn vijftienden van iedere maand een nummer, . ...

en lyjite/men vaukantoren, tegen den prijs van:

(minstens e'én vel druks) van dit tijdschriftGeh_ jaar j 6;—, franco per post ƒ 7,—

ontvangen.Halfjaar » 3,50, » ... 4,—

Verhandelingen , biographïen, necrologièn,Advertentiën worden geplaatst tegen 20

beoordeelingen, binnen- en buitenlandschecents den regel en 35 cents zegelgeld

, ,. . .De inzending, aan het adres van de uit-

berigten, feuilleton en aankondiglng vanmeuw^ ^ ^ ^ N00RDEND0Rp {e

uitgekomen muziekwerken zullen den inhoudAmsterdam, zij , met uitzondering van die

van het tijdschrift uitmaken.,jer gewone correspondenten , franco.

NECROLOGIE. pe jongste, J. B. A. Geulen (geboren te Amsterdam

— 2. Augustus 1809), violoncellist, stierf reeds in 1841.

WILHELM REMIGIUS CEULEN. j)e oudste, de nu overledene, begon zijne loopbaan mede

Op 16 Maart 1868 had te Middelburg eene indruk- als violoncellist. Hoofdzakelijk van zijn vader muziek-

wekkende plegtigheid plaats. Een aanzienlijk getal beoefe- onderrigt genoten hebbende werd hy op zijn veerher.de

naren en vrijden der toonkunst had zich vereenigd om jaar geplaatst als violoncelhs m het orches tv n dn

de laatste eer te helpen bewijzen aan het stoffelijk over- franschen schouwburg te Amsterdam, waarin hg tot zyn

schot van den op den llden dier maand, na een langdurig drie en twintigste jaar als zoodanig werkzaam bleef, zich

KL, overleden stads-muziekmeester W. R. Ceulen. Hij tevens behoudende met het geven van onderwijs op

bereikte den ouderdom van 61 jaren, waarvan hij bijna de p.anoforte en viool, welke laatste^vervolgens zjn

40 jaren met onverdroten ijver aan de beoefening en hoofd-instrument werd. In 1829 nam h,j het beroep tot

bevordering der toonkunst alhier heeft dienstbaar gemaakt. stads-muziekmeester te Midde burg aan en vestigde hi

Waar tallooze malen zijn naam te regt met lof in dit zich in die stad waar hij tot op zijn dood aan het

Schrift vermeld werd en deze geacht mag worden bij hoofd van versch, lende muziekak innghngen werkzaam

a le vaderlandsche kunstbeoefenaars bekend te zijn, was. Ofschoon hij m vroegere jaren als viobs veel succes

vragen wij met vertrouwen aan de geachte redactie van had, trad hij later meer uitsluitend als dirigent op.

cSia eene plaats om een woord van hulde en waar- Hoewel hij ook als zoodamg werkelijke verdiensten had,

deering wijden aan de nagedachtenis van den man, was hem daarbij toch steeds een gebrek m den weg;

die met onmiskenbaar talent 'veel heeft bijgedragen om zijn stern-orgaan was namehjk uiterst zwak waaidooi

te dezer stede den smaak en de liefde voor de classieke niet zeden, vooral op groote orchesten, zine.aan- en

kunstgewrochten der groote duitsche meesters op te wek- opmerkingen geheel verloren gingen hetgeen aanleiding gaf,

*"Ils'sc"IU b r ^ ^ alg dlrecteur Somtijds verkeerd beoordeelde.

wilhelm Remigius Ceulen werd geboren 11. Mei 1806 Dat hij echter ook in die betrekking geacht werd, bjkt

te Amsterdam. Zijn vader, Willern Ceulen (geboren te onderanderen daaruit, dat h,j van de zeven gehouden

RotteS 15. Maart 1775, overleden te Amsterdam, Zeeuwsche muziekfeesten, al de te Middelburg gegevene

H December 1823), die als verdienstelijk violist bekend dirigeerde, namelijk het eerste in 1847 (waar Schneider

en' in verschillende orchesten der hoofdstad werkzaam uitgericht en v.Beethoven s vijfde symphome hoo d-

was had twee zonen die zich aan de toonkunst wijdden. werken waren), het derde in 1853 (Haydn s Jahreszetten,

Sluiten