Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

^____________

DE STICHTING VAN DE LIBRIJE IN DE WESTERKERK TE ENKHUIZEN

In het stedelijk archief van Enkhuizen bevinden zich onder de niet-gecatalogiseerde werken twee exemplaren van de catalogus van de boekerij der Westerkerk aldaar van het jaar 1693: „Index variorum, insignium Librorum, tam Historicorum, Medicorum, Juridicorum, quam Theologicorum, qui servantur in Bibliotheca Enchusana. Enchusae typis Henrici a Straalen, Anno 1693", benevens twee handschriften, zooals uit schrift en onderteekening blijkt van de hand van K. van der Meer.

Het eene is getiteld: „Staat van boeken, welke ten geschenke gegeven zijn aan de Bibliotheek te Enkhuizen", en is gedateerd: 10 Maart 1854; het andere heet: „Oorsprong, Uitbreiding en tegenwoordige Staat der Bibliotheek, behoorende aan de Hervormde Gemeente te Enkhuizen", en is gedateerd: Enkhuizen, 15 Maart 1854.

De beide bovengemelde catalogi, A en B, waarvan aan het eene, B, het laatste blad, pagina's 17—18, ontbreekt, bezitten beide eenige aanteekeningen en data, die vrijwel met elkander correspondeeren, terwijl het volledige exemplaar, A, onder het sluitstuk op bladzijde 18 (een vruchtentrophee, waarboven een eenvoudige cartouche met linten versierd) nog de titels van een viertal werken heeft vermeld.

De „Staat van Boeken" of, zooals de binnentitel luidt: „Staat der boeken, welke na. den Jare 1600 ten geschenke zijn gegeven aan de Bibliotheek der Hervormde Gemeente te Enkhuizen", bestaat uit een bruin-gevlekt, papieren omslag, waarin vier bladen zijn ingenaaid. Hiervan zijn drie bladen beschreven.

Of het deze catalogi en „Staat" zijn, waarvan D. A. Brinkerink heeft melding gemaakt in zijn artikel: „Geschiedenis der Boekerij in de Westerkerk te Enkhuizen." (Tijdschrift voor Boeken Bibliotheekwezen 1908) weet ik niet, maar acht ik niet onwaarschijnlijk, aangezien hij vrijwel alle mededeelingen, die K. van