is toegevoegd aan uw favorieten.

De athleet; weekblad gewijd aan athletiek, voetbal, wielrijden, gymnastiek, cricket, roeien, ijssport, zwemmen enz. jrg 1, 1893, no 33, 25-11-1893

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ie Jaargang-.

ZATERDAG 25 X» VEMBKR 1893.

No. 33.

DE

Orgaan van de Amr.srdamsshe Athletische Club.

WEEKBLAD, gewijd aan Athletiek, Voetbal, Wielrijden, Gymiastiek, Cricket, Roeien, IJssport, Zwemmen enz. enz.

Hoofd-Eedacteur: N. J. KAMPERS, X /.. Voorburgwal 348, Amsterdam.

ABONNEMENTEN:

Prijs per jaar ƒ 1,50, franco per post 'f 1,75. Leden der Amsterd. Athlet. Club de helft van den abonnementsprijs.

Afzonderlijke nummers ƒ 0,10.

VERSCHIJNT

Uitgi BLANKENBERG

3RDAGS.

— Leiden.

ADVERTENTIËN: Prijs 1—6 regels ƒ 0,60, meerdere regels a 10 ets. Grootere letters naar plaatsruimte. Plaatsing 3/2 maal. Abonnementen bij overeenkomst.

Officieel Orgaan van de Amst. Voetb. Ver. ,,R. A. P.", de C. en F

de Amst. C. & V. V. „VolJ

ügen" te Kralingen, de Rotterd. C. &F. C. „Rapiditas", ; de Amst. F. C. „Quick".

Eerste Blad

Nosmaais herinneren wii er aan.

dat het Eedaktie-bureau van „de

Athleet" verplaatst is naar de N. 2. Voorburgwal 348, waarheen men alle bijdragen, als Verslagen en Ingezonden stukken gelieve te richten. Voor Advertenties en Abonnementen

wende men zich tot de Uitgevers.

* ■* ■*

H.H. Correspondenten van „de Athleet" worden beleefd en dringend verzocht ons hunne copiën zoo spoedig mogelijk te zenden, liefst vóór Woensdagavond.

EE D AKTIE.

Gficieele Hededeelingen.

Amst Athl. niuh

Het kantoor vin den Penningmeester is gevestigd : N. Z. Voorbui:-' .1 348, waar de Insignes en Reglementen a- j :, verkrijgbaar zijn.

***

Voor de leden, welke buiten de stad wonen, zijn de postkwitanties afgegeven, waarvan zij beleefd verzocht worden nota te nemen.

Ook voor hen die in de stad wonen zijn de kwitanties aan den bode afgegeven.

De Penningmeester,

N. J. KAMPERS.

*

Op de Vrijdag 17 dezer gehouden Buitengewone Algemeene Vergadering werden de volgende be¬

sluiten genomen:

a. Benoemd werd tot adjunct-directeur afd. gymnastiek de heer H. W. Breemeijer;

b. benoemd werd tot commissaris v/h. materieel afd. voetbal de heer C. F. Kellenbach;

c de contributie der „Buiten"-Leden werd verlaagd op f 3, ingaande 1 April 1894;

d. werd bepaald dat het Insigne ontdaan zal worden van zijn roode omlijsting.

J. K. HAENTJENS,

le Secretaris.

Zaterdag 18 dezer, bij gelegenheid van den Nat. Athl. wedstrijd, uitgeschreven door de E. C. en F. C. »Sparta", won onze Vereeniging 10 prijzen, t. w.: de clubrace, benevens 4 eerste, 3 tweede en 2 derde prijzen.

Het leeuwenaandeel hierin hadden de H.H. Gronert, Kellenbach, Adolfs, Beekman en Smit.

* *

Niemand verbeterde eenig record voor de A. A. C.

» *

Als officie'el tijdwaarnèmer voor de A. A. C, fungeerde de heer J. K. Haentjens.

Buitengewone Algemeene Vergadering op Vrijdag 1 December a.s., des avonds ten 8 ure, in de Roode Leeuw.

Punten van behandeling: «. Herziening van het reglement, afd. Athletiek ; l>- * » » » » Wielrijden;

c * » » » Gymnastiek;

d. » » >■ » » Voetbal;

e. wat verder ter tafel zal worden gebracht.

J. K. HAENTJENS,

le Secretaris.

* #

Zondag 26 Nov ons terrein. H.E.

jen le elftal Uni op ra worden verzocht

1 uur op het terrein : zijn.

Het elftal zal bes sin (goal); O. Hiscen,

Kellenbach (h. b.): Jibben, Haalmeijer

(backs); Gronert, en J. Hisgen, v. d.

Rivière; invallers: raat 'ralman, Bianchi.

v' VAN LAAR, Secretaris afdeeling Voetbal. * *.fi t •x

Amst. Voetbal Var. B. A.P.

Athletiek.

Zij, die eon photograp R. A. P. hebben besteld, ku) van ƒ1,50, ten mijnen kont.

34», bekomen.

|n het elftal van leze tegen betaling N. Z. Voorburgwal

N. J. KAMPERS.

C en F. C. Hrafingen.

Bedankt voor het W. ïi,:

G. ROMMENHöLLER. * *

De match tegen Feijenoord wonnen wij met 7—0. *.**

Den leden wordt hierdoor medegedeeld, dat gelijk met de contributie over December, over /' 0,25 voor een reglement zsl worden gedisponeerd.

M. J. Ov"EREIJNDER,

Secretaris.

***

A. C. en V. V. Volharding.

Aangenomen als W. L. de heeren:

J. J. HEERMA VAN VOSS, voorgesteld door J. Hekkenberg.

B. FERMAN, voorgesteld door Pijzel.

Op de laatste Bestuursvergadering is besloten, Leden, die alleen lid zijn van de afdeeling Cricket, gedurende de wintermaanden f 0,50 te doen contribuëeren.

De friendly-game tegen Quick ging Zondag 1.1. niet door. De adspiranten wonnen van de A. C. en F. C. »Odin" met 4—0.

*

Zondag a.s. speelt het 2de elftal tegen het 2de elftal der A. C. en F. C. »U. N. I." Het elftal zal zijn samengesteld uit: Schoenmakers (goal); Haalmeijer, Wijnveldt (backs); Straatman, Hiller, Klomp (half-backs); Boom, Rincker, Sarvaas, te Winkel en Bollée (forwards).

J. HEKKENBERG,

Secretaris.

Amst. F. C. „Quick".

Zondag 26 November match tegen »Rapiditas" te Rotterdam. Tijd van vertrek: 9 uur, spoortijd, Centraal-station.

Elftal: Groenevvegen (goal) \ Jellinghaus, C. Potter (backs); Deufferwiel, Keuter, Weijerman (half-backs); Hinloopen, Prenkel, Brugman (c); Visser, G. Schröder (forwards).

Op de Zaterdag 18 dezer gehoudene vergadering werd besloten de Athleet als officieel orgaan der club te erkennen.

De Secretaris,

JAN KEUTER.

* *

*

Bij gelegenheid van de Nat. Athl. wedstrijden, uitgeschreven door de R. G. en F. C. Sparta, schiep de heer W. Gronert 3 records en verbeterde het record op 2 E. M. voor den N. V. en A. B., t. w.:

1 K.M. 3 min. 15 V, sec.

2 » 7 » 2% »

3 » 11 » 4'/s ». en verbeterde 2 E. M. tot op 11 » 49'A »

* * *

Algemeen werd de regeling van den Athletischen wedstrijd van Sparta ten zeerste geroemd. De Sparta-club maakt zonder twijfel veel propaganda. De leden der A. A. C. zijn er . algemeen over uit,

dat zi] zoo goed door de Spartanen ontvanger, zi

Zn; hadden dan ook een ongekend succes. 3 oersfe

prijzen, 3 tweede en 2 derde is niet gering.

■ rom „.een bewijs welk eea goeden ii de oprichting der A. a.'< -. op on/.e athletiek heeft. Excelsior!

.Dy geiegennei" van ae Ainietisene weastr!

uitgescnreven auor oparta, besloot een zeer ges

diner den zoo succesvollen dag.

Vele genoodigden namen hieraan deel en

wonder dan ook, dat er menige toast op het welzijn

en den bloei van de Sparta-club werd ingesteld.

Jammer echter dat eenige der aanzittenden nch-

zelven voorbijspraken en er een en ander uitgooiden

wat op den dag met alleen geen betrekking bad,

maar zelfs op personen, die niet in de gelegt heid

waren zich te verdedigen. Met zulke speecl te

houden legt men niet alleen weinig eer in, mi

werpt eerder een smet op zichzelf.

* # *

De Kölnes Athleten-Verein »Eiehe'', onder dè

zinspreuk: »I)ie deutsche Eiche so test en kraft ist dat symbol der Athletenschaft", houdt 2, 8 en

4 December te Keulen een grooten Athletischen

wedstrijd.

Het programma is samengesteld uit nummers voor gewichten tillen en worstelen, elk voor verschillende klassen van deelnemers.

Als prijken worden medailles en kunstvoorwerpen uitgeloofd.

Inschrjjvingcn, met beschrijving van het costuum, waarin aan de wedstrijden zal deelgenomen worden, worden ingewacht tot 26 November aan het adres: Kölnes Athleten-Verein »Eiche", Köln, Thieboldgasse 112.

* * #

De groote zesdaagsche go-as-you-pleace (je-doemaar) race, die Maandag 27 November in de Excelsior Hall, Bethnal Green te Londen beginnen zal, brengt alle gemoederen der loopwereld in beweging. Er wordt iederen dag 12 uur geloopen.

De eerste prijs bedraagt 40 pond en een zilveren gordel.

Voetbal.

H. F. C. v. Sparta.

Zondag 19 Nov. speelde do R. C. en F. C. Sparta hare eerste competitie-match tegen de H. F. C. te Rotterdam.

Iedereen zag dezen wedstrijd met spanning tegemoet, met het oog op Sparta's optreden in do eerste klasse competitie.

Om 2 uur stonden de beide elftallen als volgt in het veld: