Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Thans begint de strijd om het kampioenschap.

Spijer-Joosten. S. heeft J's hoofd te pakken, tracht hem om te werken, duwt hem daarna achteruit en wint. Snoek en v. Dijk staan een tijdlang met de hoofden tegen elkaar, S. valt vlug aan, wordt vast gegrepen en komt buiten de matras met beide schouders op den grond. De jury verklaart dit voor ongeldig. S. loopt aanhoudend achteruit, waardoor de strijd onbeslist blijft. Holtgreve' is afwezig, v. d. Berg heeft dus een stilstaand nummer. Dieke en Bras komen geknield te liggen, D. daarna op één schouder, slingert zich om en B. verliest. Snoek en v. Dijk beginnen opnieuw, S. loopt weder achteruit, v. D. weet hem eindelijk te grijpen en wint.'

Tiekstra, die nog in het geheel niet geworsteld heeft, past de „das'' toe, de jury ziet het bijtijds. Daarna komt V's hoofd in den knel en zijn beenen spartelen in de lucht. T's greep mislukt en de kamp blijft onbeslist.

Deneke pakt Hofstede vastberaden beet en wint. Mann en Bras geven weinig te zien. M. laat zich een paar vallen. B. laat hem opstaan. Onbeslist. Lagrand heeft Jaques onmiddellijk goed beet en wint.

Velder en Tiekstra opnieuw, T. gebruikt eemge trics, doch V. geeft zich niet bloot, bij beiden scheelt het niets of de twee schouders zijn op den grond. Met een prachtige worsteling eindigen de vijf minuten. Onbeslist. Bras loopt steeds weg voor Mann Onbeslist. Velder en Tiekstra, thans volgens de Zwitsersche methode. V. is de aanvaller en beide rollen van de matras af. De eerste 3 minuten geven geen beslissing. Nu welk lichaamsdeel het eerst den grond raakt V heeft T. beet, T. tracht een heupzwaai te maken, deze mislukt, hij valt op zijn buik en verliest dus. Mann en Bras op de Zwitsmethode. M. valt op één schouder, daarna loopt B. op zijn handen, terwijl M. hem te vergeefs bij de beenen tracht om te rukken. Onbeslist. B. is vlug als water, schiet snel naar voren, grijpt M. bij een der beenen, de kolos wankelt en valt, waardoor B. onder donderend applaus wint.

In de Kampioensafdeeling wil Spijer zich terugtrekken, wel wetende van v. d. Berg te zullen verliezen. Het publiek geeft onverholen zijne afkeuring hierover te kennen. S. verandert van gedachten, een oogenblik zien we beide worstelaars op de matras, S. gaat op zijn rug liggen en verliest. Een treurige handelwijze, die niet genoeg gelaakt kan worden, v. d. Berg heeft tot dusver nog niets gedaan, v. Dijk en Dieke : Dieke, die veel lichter gebouwd is dan zijn zware tegenstander, wordt tot drie maal toe op zijn hoofd gezet en weet zich steeds op zijn buik te laten vallen, v. Dijkspant zich nog een oogenblik bijzonder in en wint.

De beide Amsterdammers, Velder en Deneke. pakken elkaar snel beet. V. komt onder, wringt zich om en wint. Bras wijkt steeds , en Lagrand 'kan geen vat op hem krijgen Onbeslist. k Spyer en Dieke gaan daarna om den 3e c prijs van de Seniores, S. valt spoedig op eén \ schouder, D. trekt hem om en wint.

v. d. Berg, geheel versch en v. Dijk met fl heel wat achter den rug, om het kampioen- c schap. De strijd tusschen beiden is prachtig en eenigszins een schadeloosstelling voorliet d weinige goede worstelen dat er getoond is d Zij grijpen elkaar vast. B. laat zich op zijn v buik vallen, is vlug op, daarna beiden op d den grond, B. met één schouder, weder op, r elkaar op nieuw beet en B. weder op één f schouder. Zij staan op, B. met den rug tegen D's borst. Onmiddellijk daarop een Si lievige worsteling, die naast de matras ein- zj digt met v. Dijk's schouders op den grond. li' Opnieuw wordt begonnen, B. laat zich vallen h wordt omgekeerd, het scheelt niets, niemen- d' dal of hij verliest, in het zelfde oogenblik bi ligt van Dijk op één schouder, B. wringt n< zich om en wint. De uitslag van de afdee- nj Img voor Seniores is dus: „(

Kampioenschap van Amsterdam : D. J. v. d. Berg, van Amsterdam. 2e Prijs C. v. Dijk 0l Rotterdam. 3e Prijs P. Dieke, van Rotterdam! B Lagrand en Bras worstelen nu 3 minuten ee volgens de Zwitsersche methode L. komt

n- het eerst op den grond, doch buiten de matras. Daarna staan zij met de hoofden n, tegen elkaar; Bras ontwijkt steeds. Zij ia sjorren elkaar thans bij de beenen, L. valt m en verliest.

r, Deneke en Lagrand vechten nu om den m 3en prijs. Na een korte worsteling wint L. rs v. d. Velde en Bras om den len en 2en prijs. )r Het is en blijft schermutselen tusschen deze t, twee. B. zweeft eindelijk in de lucht, komt re op zijn buik te liggen en welke moeite V. id zich geeft, het gelukt hem niet zijn vluggen ;e tegenstander om te wentelen. De Zwitsersche ■± greep geeft evenmin een beslissing. In k laatste instantie vliegt Bras op Velder aan, t, grijpt hem bij het been en wint. t. De uitslag der Juniores is dus:

1. Pieter Bras van Rotterdam. 2. J. H. ;t Velder van Amsterdam. 3. Lagrand van n Rotterdam. 4. Deneke van Amsterdam.

_ De Heer de Wit reikt na afloop de prijzen :. uit en maakt tevens bekend dat „de Clown" u voornemens is het volgend jaar een interna. tionale worstelwedstrijd te houden. Daver• end applaus. De Heer P. C. Adrian, voori zitter der Jury, bedankt den Heer Dudok de Wit voor de moeite, welke deze zich getroost t heeft bij het regelen van den wedstrijd en , overhandigt hem een fraaien palmtak. Donde- rende toejuichingen, 15 min. na middernacht, ! lichten uit, ingerukt, marsch!

J. C. S.

Voetbal.

Veteranen v. Sparta.

Overwinning der blauw-zwarten met 6—1.

Bovengenoemde wedstrijd, welke j. 1. Zondag op het exercitieterrein te Rotterdam gespeeld werd, kan tot een der best geslaagde van het seizoen gerekend worden. Eenieder deed het goed, de oud-strijders (grootendeels bestaande uit leden van het helaas te vroeg gestorven Concordia) nog eens in het veil te zien.

Op verzoek cler \ nde Heeren werd slechts 70 minuten in het geheel gespeeld. Onder trompetgeschal van den Heer L. van der Schuyt, die, gewapend met een groot blaasinstrument (dat weinig geluid gaf), het ambt van referee waarnam, stelden ongeveer te 3 uur beide partijen zich als volgt op:

Veteranen : Schuld (goal); Valcken, P. van der Kolk (backs); M. Weinthal, H. G. Bijstra, : E. R. van Leenhoff (half-backs); Brans, Meyer^ ' J. van den Ende, L. Weinthal en G. Vrugt- \ man (forwards)..

Sparta: G. I. Stok (g); F. Kiene, C. W. van Hasselt (b); A. Timmermans, J. Stok, 1 G. L. de Roodt, (h. b.); J. H. Bouwman, I. van Holten, J. Timmermans, J. Pauls, F. Kampschreur (f). £ De captain der Veteranen wint den toss I en speelt met zon en wind in den rug. Het £ spel wordt hoofdzakelijk gevoerd op dit gedeelte van het veld, waar Schuld, trouw bijgestaan door den potigen Valcken menigen n vijandelijken aanval weet af te slaan. h Zelfs worden eenige gevaarlijke rushes door e de ouwetjes ondernomen welke op sommige k oogenblikken lang niet malsch waren. a Half-time wordt gefloten en Sparta heeft d de leiding met 2—0. Na de pauze, die voor d deze extra-gelegenheid 20 minuten duurde, w weten de Sp. forwards door goed samenspel si den score te verhoogen met 4, terwijl een Z( rush der tegenpartij eindigt in een door het e< talrijk publiek luid toegejuichte goal. bi Een oordeel te vellen over de diverse hi spelers, zou in dezen wedstrijd eene moeielijke ht zaak wezen, en wellicht ook minder wensch- tr lijk, aangezien men niet moet vergeten, dat oa het voetbalspel voor de oude heeren geen oi dagelijksche kost meer is. Genoeg zij dus, dat nc bijna allen blijk gaven hunne oude krachten pi nog te bezitten en dat slechts weinig oefe- V nmg noodig zou zijn, om hen weder in even de goede conditie te brengen als voorheen. m Voor velen was de verschijning van den sc oud-Concordiaanschen captain, den heer H. G. ee Bijstra, eerst Vrijdag uit Florida teruggekeerd, fo: eene aangename verrassing, er Nog dient vermelding, dat de heeren A. R. mi

Ie de Roodt en G. J. Stok op eene onnavolgm bare wijze de grenzen van het veld bewaakten

aJ J. S.

lt * *

*

m BiJ genoegzame deelneming zal de R. C. &

^ F. C. „Sparta" tot sluiting van haar seizoen,

g" een gecostumeerden voetbalwedstrijd spelen

,e op Zondag 22 April a. s.

'it * * *

T- Zaterdag 8 April vergaderde de 's Bossche n C. en F. C. Achilles. Het bestuur werd als e volgt samengesteld: P. de Kok. President, J. n Coster, Secretaris, H. van Melle, Penningmeei, ster, E. de Kok, Bestuurslid der Juniores H Cordes, le Captain, J. Wijnands, 2e Captain Aangenomen werd het cricketspel niet meer i- te beoefenen.

*

ti TTTe Frankfort a/M heeft de „Süddeutsche .. Union met 16 goals tegen 3 verloren van _ de „London Association" welke laatste op 't oogenblik een Duitschen toer maakt. * * *

3 Uit Brussel meldt men ons d.d. 11 April, t dat de Engelsche voetbalteam, voornamelijk i bestaande uit Old Westminster-men dien dag - een tweetal wedstrijden speelde, een te Brugge , tegen een elftal van Brugge en een anler tegen een elftal, bestaande uit de beste Brusselsche spelers.

De eerste wedstrijd eindigde in een gemakkelijke overwinning voor de Old Westmmsters, die slechts met 8 man speelden met 6—0.

In Brussel was het een spannende strijd. Met half-time was er nog niets gescoord, In het tweede gedeelte kwamen de Engelschen los en wonnen met 3—0.

Een elftal Engelsche spelers, bestaande uit

leden der Old Westminster en Hospital Club

speelden Zondag te Gent tegen de Brusselsche

Football Club en wonnen met 5—0.

* * *

Het seizoen 1893/94.

(Vervolg.)

_ Om met de kampioenen te eindigen, volgt hier het lijstje der door hen gespeelde wedstrijden:

5 Nov. te Rotterdam R.A.P. slaat Victoria (5—1) Yl. ™" te Wageningen, R.A.P. „ Go-ahead (6—0)'

10 Dec. te Heemstede R.A.P. „ Sparta (1—0) 17 „ te Heemstede R.A.P. „ HFC (8—1) 25 „ te 's Hage R.A.P. „ H.V.V. (4—0) 21 Jan. te Hilversum R.A.P. „ Go-ahead (1—0)' 28 „ te Heemstede H.F.C. „ R.A.P. (5—1)

4Febr. te Heemstede R.A.P. „ Victoria (2—0) 4Mrt te Rotterdam Sparta „ R.A'P. (1—0)

11 „ te Heemstede, R.A.P. „ H.V.V. (4—0) 9 April te Heemstede R.A.P. „ Maidstone (5—1)

In de competitie werden 10 wedstrijden gespeeld, 8 gewonnen, twee verloren, 16 punten, 27 goals voor, 8 tegen, goalaverage

Het seizoen de H. F. C.

„Waar R. A. P. te vinden is, is de H. F. C. niet ver te zoeken," is een waar woord waar het hun resp. plaatsen in de competitie geldt en evenals in 1889/90,toen de H. F. C. het kampioenschap won met de Amsterdammers als tweede, is ook dit jaar Noord-Holland we der aan de spits der -eerste klasse. Het traditioneele slechte begin der Haarlemmers, waarvan nog steeds geen bevredigende oplossing gegeven is, bleef dit seizoen, evenals in zoovele vorige, niet uit en Sparta was de eerste, die de Kennemers in het zand deed bijten met 4—3. Den volgenden Zondag werd het nieuwe veld te Heemstede, zonder twijfel het Nederlandsche veld in den overtreffenden trap, ingewijd met een zeer middelmatige overwinning op de Wageningers met 3—2, om daarna gevolgd te worden door een tweede nederlaag, ditmaal verschuldigd aan de Kampioenen. Een gemakkelijke overwinning op Victoria met 2—0, deed de oudste club in den Lande weder moed vatten, de spelers kwamen los en waren weldra in staat de recordscore van het seizoen te maken en op Sparta een geduchte wraak te nemen met 7—0. De form, waarin de H. F. C'ers verkeerden, werd er steeds beter op en.de Rappenaren waren met 5—1 de gewillige en willooze slachtoffers.

Sluiten