Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

r>o vAT-rassintr van het seizoen kwam nu in

een nederlaag tegen de H.V.V, die op dat oogenblik op haar hoogte punt was en ontnam

den Haarlemmers alle Kans op net Kampioenschap).

Den knak, dien zij ontvangen hadden, scheer, m in bun wedstrüd tegen Go-Ahead nog

niet te boven, want het resultaat was slechts

met 1 goal in hun voordeel. legen de Hagenaars waren zü weder geheel de ouden en

wonnen een prachtig spel met 4-1, om een

slecht ingezet seizoen een weeK iaiei op kranige wijze te eindigen door de „woodenspooners", zooals de Engelschen de laatste op de ranglijst noemen, met 5-0 tè kloppen. Dn bun eie-en terrein als duivels spelende.

was bet snel in alle liniën steeds meer dan

sterk, met Tromp in de goal, v. Manen en Pies als achterhoede, een halfbacklinie met FT Menten. onffetwiifeld de beste middenspe¬

ler in ons land, flink gesteund door Dolleman

en Swens en voorgegaan door een vijltal fnrwnrds die. als zii het er op gezet hadden.

een short-passing lieten zien, door geen enkele club te evenaren, getuige het hooge aantal o-nals. 31. door hen gescoord. Muiier, Meijer,

s^bnrer en Schut eaven. de een meer, de ander

minder, wat van hen verwacht werd, terwijl de jonge Menten uitstekend voldeed en me¬

nigmaal de veteranen m de scnaauw sreiue.

Met R. A. P. geniet de H. F. C. de zeldzame eer, de eenige club te zijn, die al haar tegenstanders versloeg.

Buiten de competitie speelde de H. F. C. in de zoo goed als levenloos aangegeven Holdert-competitie tegen haar stadgenoote en groote mededingster „Haarlem" en won, na een harden strijd met 3-1.

De uitslag der verschillende wedstrijdenwas:

19 Nov. te Rotterdam, Sparta slaat H.F.C (4—3).

26 „ te Heemstede, H.F.C. „ Go-ahead(3—2).

17 Dec. te Heemstede, R.A.P. „ H.F.C. (3—1). 24 „ te Heemstede, H.F.C. „ Victoria (2—0). 21 Jan. te Heemstede, H.F.C. „ Sparta (7—0). 28 te Heemstede, H.F.C. „ R.A.P. (5—1).

4 Febr. te 's Hage, H.V.V. , H.F.C. (2-0).

11 „ te Haarlem, H.F.C. „ Haarlem (3—1 .

4 Mrt. te Wageningen H.F.C. „ Go-ahead(l — 0).

18 „ te Heemstede, H.F.C. , H.V.V. (4-1V ok +Q TT.P.C. . Victoria (5—0).

De 10 in de competitie gespeelde wedstrijden hadden tot uitslag: 7 gewonnen en 3 verloren, totaal 14 punten met 31 goals voor en 13 tegen, goalaverage 2.37.

(Wordt vervolgt)

Wielrijden.

Was het voor velen eene groote teleurstelling, dat het Bestuur van den A. N. W. B, er niet in slagen mocht, den Kunstrijder Nic. Kaufman bij gelegenheid van den wedstrijd om het Kampioenschap in het Zaalrijden, naar onze hoofdstad over te krijgen, nu Maandag waren wij in de gelegenheid den wereldkampioen „Trick rider" in het Circus Carré gade te slaan.

Met bewonderenswaardige kalmte, juistheid en zekerheid, weet Kaufmann de moeilijkste toeren uit te voeren en stelt alles op dit gebied, ooit te voren getoond, in de schaduw.

Bovendien heeft deze Kampioen een onuitputtelijk répertoire, zoodat er van herhalingvan toeren geen sprake is, en iedereen met de grootste belangstelling zijne „trics" volgt. Warme toejuichingen vielen hem ten deel, die tenvolle verdiend waren. Na afloop werd hem een lauwerkrans aangebodeu en riep het publiek hem tot vijfmaal terug. Aangezien deze sympathieke rijder slechts weinig voorstellingen geeft, raden wij alle wielrijders aan, zoo spoedig mogelijk een bezoek aan het Circus te brengen, daar hun wellicht in lang niet meer de gelegenheid zal aangeboden worden, dezen beroemden Kampioen te zien. | *

Donderdag 3 Mei a. s. (Hemelsvaartdag) zal een Nationale Wegwedstrijd van Paterswolde naar Assen en terug (te zamen 42.6 K. M.) gehouden worden.

Als prijzen worden uitgeloofd: Een verguld zilveren medaille, een zilveren medaille en een bronzen medaille, terwijl zij, die den weg afleggen binnen den tijd, gemaakt door het winnende paard in den afstandsrit op

daille zullen ontvangen. Deze tijd is 1 uur 28 min.

Het inleggeld bedraagt 1 gulden, te vol¬

doen bij de inschrijving.

De inschrijvingen sluiten Donderdag tevoren, bij den Heer H. Blaupot ten Cate.

De prijsuitdeeling geschiedt aan het diner (ƒ 1.50 het couvert).

Er zullen minstens 8 rijders aan den wedstrijd moeten deelnemen, om deze te doen doorgaan.

Zij, die wenschen aan het diner deel te nemen, worden beleefd verzocht, dit aan den secretaris te melden:

De Regelingscommissie bestaat uit de H.H. C. W. Stheeman, president, H. Blaupot ten Cate, secretaris, Groningen, Oude Ebingestraat B. 144 a. H. A. Spijkens.

* * *

Jaap Eden reed op de baan te Arnhem na 7 dagen training, de mijl in 2 m. 20 sec.

* * *

De Parijs-Bordeaux-race belooft spannend te worden met Linton, Stephane, Williams, Huret en C. Lucas onder de mededingers.

* * *

Een groote wegwedstrijd Parijs—Spa wordt voorbereid. Het feestcomité te Spa heeft 25000 francs toegestaan voor de uitgaven. „Paris-Véio" en „La Bicyclette" zullen den wedstrijd organiseeren.

*

De gebroeders Loste, op bicycle-tandem hebben Vrijdag te Bordeaux het record voor een ronde (333 M) gebracht op 22 % sec.

* *

Het Fransche bicycle-tandem record voor 10 K. M. staat thans op 14 min. 18, Zondag door Dupont en Dutrieux te Lille gemaakt.

*

Donderdagmiddag werd op de Buffalobaan te Parijs wederom een wedstrijd gehouden, bestaande uit 1 K. M. handicap, gewonnen door Verheijen in 1 m. 292/r> en

1 ronde 333 m. 333, op tijd te rijden. Wheeler en Médinger maakten dead-heat in 25 sec. Een hevige wind stond op de baan.

De snelheid van de Buffalo-baan te Parijs kan blijken uit de volgende tijden, die Woensdag bij het trainen opgenomen werden:

Spoke 26"2/5

Delansorne 26"2/5

Girardin 26"2/5

Tricot 25"4/5

Baras 25"

Nivet 25"3/5

Edwards 24"

Fossier 25"2/5

Maurice Farman 23"3/5

Barden 24"

Wheeler 24" 1/5

Charron 26" Zimmerman's record voor de ronde was 25l/ó sec.

*

Bij de Zondag op de Buffalo-baan te Parijs 'onder een stortbui gehouden wedstrijden, maakte Harris zijn debuut, maar hetzij dat hij nog niet in form is, hetzij dat het hem aan takt ontbreekt, de Engelsche rijder heeft niet beantwoord aan de verwachtingen, die men van hem had. De Amerikaan Wheeler heeft eveneens het vertrouwen, dat men in hem stelde, beschaamd, hoewel niet vergeten mag worden dat hij in beide nummers, waaraan hij deelnam, door de overige rijders zeer gehinderd werd.

De uitslag der verschillende nummers is: 10.000 M. 24 deelnemers, waaronder Harris, Edwards, Wheeler, Baras, Stella, Fossier, Farman, Verheijen e. a., die allen tegelijk

afgaan.

1. Edwards met een lengte, in 15 m. 53 lj& sec.

2 Farman, 3 Baras, 4 Harris.

lji mijl, gereden in 5 afdeelingen. Ie. afd. gewonnen door Baras in 352/s sec. 2e „ „ Farman „39 „

3e! I „ , Wheeler „ 86 ^ .

4e. „ „ ,i Hewson „ 342/s „

5e. „ „ n Harris „ 353/ö „

Einduitslag:

1. Maurice Farman in 352/s sec. 2. Baras,

3 De troostprijs, 10.000 M. werd gewonnen door Fossier in 16 m. 32 */□ sec. 2. Wheeler.

Een match tusschen Baras en Farman besloot den dag. De afstand 5000 M. werd door Baras afgelegd in 8 m. 221j&, en met een wiellengte gewonnen.

* *

Een telegram uit New-York meldt, dat Zimmerman nog deze week naar Europa vertrekt.

Cricket.

In Natal, Zuid-Afrika, werd onlangs een wedstrijd gespeeld met het volgende merkwaardige resultaat: Beide partijen maakten 63 punten in hun eerste innings, terwijl de winners in de 2e innings wederom^S scoorden, tegen de tegenpartij 62.

Een gelijk geval gebeurde in 1881 op den Oval tusschen de Gentlemen en de Players.

De laatsten maakten 204, de Gentlemen eveneens. Daarop waren de pro's uit voor 112 en brachten de amateurs het tot 111, en verloren dus met 1 run.

*

Zaterdag werd het cricketseizoen op de Bristol County ground geopend met een wedstrijd tusschen W. G. Grace's en Dean's team.

W. G. was in conditie en scoorde 53. De jonge Grace en Ferris bowlden zeer goed.

i Roeien.

In de vergadering der Deventer Roei- en Zeilvereeniging „Daventria" is besloten het schuitenhuis te vergrooten en van de gracht naar den Ysel te verplaatsen en verder om een paar jollen aan te koopen voor de leden die niet verkiezen giek te roeien.

*

De voorjaarsrace van Njord op 15 Maart was niet door schoon weer begunstigd. Slechts 2 ploegen namen er aan deel, tegen 4 't vorige jaar.

De prijs werd behaald door de heeren Blussé van Oud-Alblas en Middelberg in 15 min.; de heeren van der Wijck en Tromp deden er 15 min. 55 sec. over.

De jonge vier zal waarschijnlijk als volgt zijn samengesteld: Tromp (slag) Middelberg,, van der Wijck, Timmermans.

# *

George Bubear, de ex-champion van Engeland, zal dit jaar de ploegen der Cölner Ruder Verein trainen.

Correspondentie.

F. de K. te 's-H. Het Secretariaat v. d. N. C. B. is 'gevestigd bij den Heer H. S. Isbrücker, Frederikstraat 62, 's-Gravenhage.

„Een Celeritaan" — Ontvingen reeds een verslag van den wedstrijd — Intusschen onzen dank.

8 October 93, bovendien een zilveren me-

Advertentiën.

dTX~schmïdt!

MAGAZIJN VAN GOUDEN, ZILVEREN EN DIAMANT-WERKEN.

Kalverstraat 184, Amsterdam.

jj^- RIDDERORDEN. ORDELINTEN.

MEDAILLES. INSIGNES.

Sluiten