Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

V laat zij de kampioenen met 1—0 haar en i hielen zien. Met den uitstekend geslaagden gen Engelschen toer en den veteranen-wedstrijd alst wordt het seizoen op waardige wijze gesloten, doo Hard werken was de leus der Spartanen, die van daar hun betrekkelijk succes. De jonge hou Stok is een vrij handige keeper en werd on- m der alle omstandigheden door v. Hasselt uit- mei stekend door Timmermans iets minder goed ne gesteund. Stok, de captain, handhaafde zijn zou naam als koppige half-back en vond m Tim- de mermans Jr., de Roodt en Kiene vleu- jaa gels die hem meermalen overtroffen. In dit de Voorhoede werd dikwijls het beste spel vertoond. Over Kampsclireur 's drijven zou een enthousiast kolommen kunnen schrijven, ele maar over zijn samenspel met de anderen. . . die Tusschen Weinthal, Bouwman, Pauls en lim- hij nierman Sr. valt niet veel te kiezen. Dr(

Met v Hasselt in de voorhoede, was men bijna altijd zeker te zullen sccren en een goede plaatsvervanger voor hem m de achterhoeder, waardoor hij zijn lusten als forward zou kunnen botvieren, zou het elftal zeer ten goede komen. Het beste voor het ™ laatst bewarende, zij nog vermeld, dat de ë Spartanen zich als ruiterlijke tegenstanders wisten te gedragen, die een enkele maal wat protestrijksdaalders te veel hadden.

De wedstrijden door Sparta gespeeld zijn: al 19 Nov. te Rotterdam Sparta slaat H.F-C (4-8). le 26 „ den Haag H.V.V. „ Sparta 3-2 . b(

10 Deo. , Heemstede R.A.P. „ SparU 1-0)

17 „ Rotterdam Victoria „ Sparta (3-1 •

8 Jan. , Rotterdam Harwich „ Sparta (1-0 . 21 „ Heemstede H.F.C. , Sparta 7-0) ^ 28 , Rotterdam Sparta „ Victoria (3-0 .

5 pêb. , Rotterdam Sparta gel. m l elixst (1-1 . J

18 „ Rotterdam Sparta slaat &o-ahead 2-1 ■

25 , , Rotterdam Sparta gel. m. H V V. 1-1 . 4 Maart „ Rotterdam Sparta slaat B.A|. 1 o •

24 Dovercourt Harwich „ Sparta (7—U). g

26 " l Felixstowe Sparta gel. m. Fexixst. (1—1). _

27 „ „ Felixstowe Sparta „ Felixst (2—1).

Uitslag competitiewedstrijden: 10 gespeeld, 4 gewonnen, 1 gelijk, 5 verloren,

9 punten, 14 goals voor, 24 tegen, goal- average 2i's.

* * 1 Wij ontvingen een zeer uitvoerig schrijven van den Heer E. J. Heinen, captain van „Victoria", te lang om op te nemen, waarin j hij verschillende zinsneden m het verslag „Victoria v. Rapaditas," voorkomende m ons nummer van 14 April, wraakt en een geheel andere voorstelling der feiten geett, waaruit o.a. blijkt dat Victoria sterker was en verdiende te winnen. Daar wij moeilijk kunnen aannemen dat onze verslaggever zich vergist zou hebben en tevens gaarne gelooven dat de Heer Heinen gelijk heeft, zitten we danig met de handen m het haar en vestigen onze laatste hoop op het over spelen van den wedstrijd, waarbij duidelijk blijke, welke club de sterkste is.

Wielrijden.

De wedstrijd, uitgeschreven door de Zutph. W V. „V. A. E" werd Zondag gehouden onder begunstiging van fraai weder Op de plaats der afrit, het lieflijk gelegen Jachthuis wemelde het weldra van wielrijders en publiek. Om 2 uur was de start voor de 15 11. M. waaraan deelnamen de Heeren: Lulofs, Jansen, Ankersmit van „Immer Weiter" en Frowein en van Maurik leden van „V. Ai . lie Heeren Lulofs en Frowein gingen het eerst over de eindstreep, resp. m 31 mm. 10 /5 sec. en 31 min. II1/» sec. Daarop yolgde de heer Ankersmit terwijl de heeren Jansen en van Maurik de eindpaal niet bereikten.

Hierop volgde de race over 4 K. M. alleen voor leden van „V. A. E." waarvan de uitslag is- 1. Klein in 8 min. 34 sec. 2. Van Maurik. Daarna werden in de Billardzaal de verschillende medailles uitgereikt. Des avonds badden de leden van „V. A, E." een gezellige reünie in de „Hollandsche Tuin."

Choppy Warburton, de bekende trainer van Linton, is naar Engeland teruggekeerd

en natuurlijk onmiddellijk door enkele bladen op

geïnterviewd. Volgens hem zal Zimmerman. zee

als hij in Frankrijk komt, zeker geslagen worden wai

door Louvet, Médinger, Baras en Fourmer, atd

die hij allen sterker acht dan Harns. Hij sla;

houdt' de Franschen voor de snelste rijders dm

in de wereld en is vol van de ernst, waar- 1

mede zij zich trainen. Hij beweert dat Stepha- een

ne best in staat is ShoHand te kloppen en var

zou zich in het geheel niet verwonderen als Vo

de Fransche pro's, alle records, die verleden m

jaar op de Herne Hill baan gemaakt zijn, op

dit seizoen in Parijs slaan. ^°

* * de<

* str Culver, de trainer van Sanger, moet een ^

electrische machine uitgevonden hebben, die

dienst zal doen als gangmaker en waarmede y&

hij het mijlrecord op 1 m. 15 sec. hoopt te da

brengen. I ge

* * *

Volgens het „Paper Trade Journal" zijn on- op

langs proeven genomen met papieren banden, w,

die uitstekend geslaagd zijn. Zij zullen de ee

helft kosten van rubberbanden en duren lan- Ti ger, daar zij minder spoedig bersten en beter

bestand zijn tegen scherpe steenen en glas. w

* * te De League of American Wheelmen erkent d<

alleen records, die door een harer bestuurs- *

leden opgenomen zijn en door twaalf getuigen n

bevestigd zijn. tj

Rennes-Brest, 500 K.M. werd Zondag ge- J wonnen door J. Allard in 21 uur 56 m; 2e g Joncourt, 3e Waller. ï

* * I O

* t Het Kilometerrecord werd te Bordeaux n gebracht op 1 m. 203/s. *

- ~ I A

Cricket. h

De eerste wedstrijd in de 2de klasse com- < petitie, die tusschen de beide Leidsche clubs, Ajax en L. C. C. werd door eerstgenoemde : met 18 runs gewonnen. J

J de Groot maakte voor Ajax 37 en 18 \ not-out, C. de Groot voor L. C. C. 20 en 3. [ ln het Zaterdagnummer nemen wij meerdere bijzonderheden op.

* * * I s Het Engelsche record voor het eerste i wicket, dat Hewett en Palairet voor Somerti set tegen Yorkshire in Augustus '92 maakten, - werd te Launceston (Australië) bijna geslagen. 3, De 334, die de gebroeders Savigny voor r Tamar maakten, waren slechts 12 minder <r dan het record der beide Engelsche amateurs, k Door een misverstand werd een der broeders

uitgerund.

De Melbourne Club, spelende tegen een vijftiental der Bridge Road Trade, maakte voor één wicket 276 runs, in den tijd van o ~~ kwartier.

m De manager van het Z. Afrikaansche elftal, le dat dit seizoen Engeland zal bezoeken, ontob vangt een salaris van .#25 per maand.

VL

n, Roeien.

dn I

De - 1 rat Het aanstaande Seizoen

"i5 De vooruitzichten voor ons aanstaand roei:de seizoen, zijn deels gunstig, deels ongunstig te 'en noemen. Wat het aantal te houden wedstrijden aangaat, zoo zal dit, dit jaar minder zijn ï6,n dan vorige jaren, aangezien de roeiwedstrijr den te Zwolle, wegens te geringe deelname, f1 wel voor goed van het pogramma zullen yerd16 dwijnen. De IJsel is dan ook minder geschikt ads voor roei wedstrijden, en terecht besparen de lge diverse roeivereenigingen zich de hooge kosten aan de Zwolsche wedstrijden verbonden. Bovendien hangt te Zwolle de overwinning mm of meer van geluk af. De races van Holtonner dia, hoe goed ook georganiseerd, lijden dikwijls erd schipbreuk door het slechte weer, en vooral

op zulk een water als de Rijn, kan een storm zeer veel invloed op de tijden hebben, vooral wanneer het een of ander nummer m meerdere afdeelingen moet worden geroeid. De uitslagen van verleden jaar leveren hiervan een duidelijk bewijs.

De K. N. Z. en R. V. heeft onze roeisport een grooten dienst bewezen, met haar baan van het IJ naar de Amstel te verleggen. Vooral nu de outriggedbooten meer en meer in zwang komen, zou het ondoenlijk wezen, op een ruw water als het IJ te blijven roeien. Bovendien heeft de nieuwe regeling, het verdoelen in klasssn zeer veel voor; het zal den strijd gelijker doen worden en de animo verhoogen.

Wat nu de deelname betreft, zoo zal deze van dit jaar grooter zijn dan het vorige, daar ook nu de studenten roeivereenigmI o-en hunne medewerking hebben toegezegd. & De wedstrijd van den Ned. Stud. Roerbond op 27 Mei belooft zeer belangwekkend te worden Ons inszien zal het hoofdnummer een zeer mooien strijd te zien geven tusschen Triton en Nereus. _

De Utrechtenaren zijn er m geslaagd, wederom een zeer pittige ploeg m elkander te zetten. Met G. von Faber als slag beloott deze ploeg de overwinning duur te verkoopen, Nereus komt ongeveer met dezelfde bemanning als verleden jaar, alleen met Stegers als boeg. Ook deze ploeg is voor geen kleintje vervaard. Over het algemeen genomen is de stijl van Nereus beter en de slag langer dan die van Trieton. Echter wat kracht aangaat, geven beide elkander weinig toe. Njord heeft vele veranderingen m de ploegen gebracht, daar vele oud-roeiers hunne medewerking hebben ontzegd. Ook Laga verkeert in niet te gunstige omstandigheden, zoodat wij van oordeel zijn, dat deze ploegen weinig kans op de overwinning hebben. Evenwel is hieromtrent niets met zekerheid te voorspellen daar wij dikwijls jonge ploegen zegevierend tegen oudere uit het strijdperk zagen te voorschijn treden.

Omtrent de samenstelling der studenten; ploegen kunnen wij de volgende met zekerheid opgeven: 5 I Triton:

Oude Vier: G. von Faber (slag), C. Hartog, " J. G. Moltzer, D. F. van Duyl.

Oude Twee: G. Von Faber (slag), B. Borneman (boeg). 8 Jonge Vier: J. S. P. Moltzer (slag), W.

R H. Kranenburg, A. J. Schimmelpenmnck, i van der Oye, W. M. J. van Lutterveld (boeg). l' Jonge Twee: J. G. Moltzer (slag), C. r Hartog (boeg).

Zooals men ziet komen de heeren Von , Faber en Borneman weder als Oude lwee uit Deze ploeg roeide sinds lang met succes en belooft ook dit jaar wederom veel goeds. Nereus.

n Oude Vier: A. K. Van Leeuwen (slag), J. ;e C C. Mohr, J. G. J. Blaisse, Stegers (boeg). 5 Oude Twee: J. G. J. Blaisse (slag), J. O.

C. Mohr (boeg). .. De ploegen zullen hoogstwaarschijnlijk dooi

j den heer Broekman gestuurd worden. ^ Laga.

Oude Vier: J. A. F. Deerns (slag), W. _^ Sluyterman van Lop, E. Middelberg, A. Ay

hf Jonge Vier: J. W F. v. d. Bosch (slag), R. A. H. van Suchtelen, C. E. Sagyrs,

D. Pyzel (boeg).

Njord.

ei- Jonge Vier : Tromp (slag), Middelberg, van te der Wijck, Timmermans (boeg), ij- Van de samenstelling der overige ploegen ijn is ons nog niets bekend, echter hopen wij rij- de volgende week deze bekend te maken, ne, terwijl wij dan tevens een en ander over de er- particuliere Roeivereenigingen zullen medeikt deelen.

de (Wordt vervolgd.)

ten * *

Bo I *

pin Tom Green, een twintigjarig soulier, sloeg an- Maandag Mo. Gibson, over den gewonen chamSs pionscourse met 1 min. 14 sec, en legde den wal afstand af in 27 m. 48 sec.

Sluiten