Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Uni" sterker, doch kon het m'of. f^t D..™.Qr,

nrengen; daarna werkte „Celeritas" beter, ofschoon de verdediging zwak was. Na een zeer spannenden strijd eindigde deze match onbeslist, geen der beide partijen had gescoord. „Uni" is nu in ieder geval geen kampioen.

De Competities.

De eerste klasse competitie 1895/96 is Zong zacht en kalm. na voorzien te v.nn van

zegewenscnen van al wat voetballer is, uitgeknepen, nalatende een bedroefden Haarl. captain, die geen elftal bijeen kon brengen en een verheugd elftal Amsterdammers, die hoogst dankbaar en voldaan waren hun laatsten wedstrijd met een onbevochten 5—0 en de tweede plaats in de rij der eerste klassers gewonnen te hebben. De eindstand is:

Goals.

~>*m

Ge>p Gbw. GM. Verl. Punt V,*,, Té-ren

H. V. V. . 12 10 2 — 22 23 12

R. A. P. . 12 8 1 3 17 52 11

Sparta . . 12 8 1 3 17 30 18

Victoria. .12 4 0 8 8 20 35

H. F. C. . 12 3 2 6 8 18 42

Rapiditas .12 3 1 8 7 27 35

Go-ahead . 12 2 1 9 5 24 51

De drie eerste clubs ontvangen dit seizoen ieder een stoffelijk aandenken aan deze competitie : H. V. V. de gouden kampioens medaille, R.A.P. het e'énjarig bezit van den door wijlen R. V. en C. V. uitgeloofden drinkhoorn voor de beste goalaverage (verleden jaar door H. F. C. gewonnen) en Sparta de door een onbekend Rott. sportliefhebber uitgeloofde zilveren medaille voor de beste Rott. club in de competitie.

In de tweede klasse blijft het nog altijd waaien, naar aanleiding van de regeling der final. „Haarlem" is boos, vreeselijk boos op ons, doch overigens zeer kalm. Wij kunnen het heusch niet helpen dat „Haarlem" gedreigd heeft niet verder te spelen en zouden gaarne van een meer bezadigd optreden onzer Haarlemsche vrienden vernomen hebben. Zulk optreden blijft in ons oog een krachtmiddel en sinds „Haarlem" bescheidenlijk tegen dit woord is opgekomen, het degradeeren van haar optreden noemt, hebben we geen rustig oogenblik meer gesmaakt en onze geheele redactie laten verzekeren voor het geval, dat „Haarlem" of liever haar bestuur, op het oogenblik dat Bondsbestuur of Algemeene vergadering de door ons voorgestane regeling als de juiste zal erkennen, haar toevlucht zal nemen tot krachtmiddelen, die haar optreden niet zullen degradeeren. Arme Bestuursleden of afgevaardigden die met ons mee de lucht ingaan!

Zooals de kwestie geloopen is, kunnen we zeer goed begrijpen dat Haarlem zich in hoogen mate teleurgesteld moet voelen. Reeds meermalen heeft het op den rand der le. klasse gestaan, doch hoeveel moeite het met haar eene been deed, het andere volgde niet. Nu heeft het tot twee maal toe van den Bondssecretaris vernomen, dat alleen de wedstrijden in de final zouden gelden en zeker zijnde van haar plaats in de final, is het zoo onvoorzichtig geweest geen moeite meer te doen het kampioenschap der N. Hollandsche afd. te vermeesteren, wat zooals de red. der Ned. Sport zeer juist zegt „getuigt, het zij met leedwezen opgemerkt, van een geest van laksheid en van een laissez faire politiek, die een club, hakende naar het le. klasseschap, niet past."

Dit feit veroordeelt het stelsel-Wijnands, indien we het dien naam geven mogen, nog meer dan het reeds is. Een stelsel, dat aan een der mededingers, ondanks de felste concurrentie, de gelegenheid opent in de beide wedstrijden tegen denzwaarsten tegenstander straffeloos te slabakken, kan niet deugen en is in strijd met den geest, die bij deregelincr van elke competitie voorzit.

Hiervan scheen t>en inder v.nn dnnvümnrmn

_. - ' - ~' ^«.-.yUgOU^

dat niemand ook maar één oogenblik aan de bedoeling van het Dag. Bestuur twijfelde, Haarlem, uitgezonderd, dat aan den heer Wijnands om inlichtigen vragende, vernam dat „het noch in zijne bedoeling, noch in die van het Dag Best. gelegen heeft, andere wedstrijden, dan die in de final gespeeld voor het kampioenschap te doen gelden."

Te betreuren is het dat deze interpretatie niet in het officieele orgaan van den N.V.B

ter kennis van alle belanghebbenden is ge-

oracnr, neei wat quaesties zouden er door voorkomen zijn.

Het D. B. bleef tot nu toe zwijgen als het graf, doch kon van de vriendelijke raad van de red. der Ned. Sport om geheel en al te zwijgen en de beslissing aan de algemeene vergadering over te laten, geen gebruik maken, gedwongen als het was voor Zondag a.s. de club aan te wijzen die den promotie-wedstrijd moet spelen. Dinsdag eindelijk ontving H.B.S. officieel bericht van den Bondssecretaris, waarin te kennen werd gegeven dat de 4 punten in de Z. Afd. tegen Celeritas behaald, niet in rekening zullen gebracht worden, m.a w. aan Haarlem is door het D. B. het Kampioenschap der 2e klasse toegekend, „daar het, zoo schrijft de heer Wijnands, nooit de bedoeling van den voorsteller is geweest (dat is de heer W. zelf) om de tegen „Celeritas" gespeelde wedstrijden te doen gelden."

H.B.S. protesteert natuurlijk tegen deze uitspraak bij het Algemeen Bestuur, dat, naar wij vertrouwen, zoo spoedig mogelijk bijeen zal geroepen worden, om deze kwestie uit de wereld te helpen , voordat de verwarring vermeerderd zal worden door een eventueele overwinning van Haarlem in den promotiewedstrijd.

Geschiedt dl"f. nief hof kiiomm™^ Trar, haf

algem. best voor Zondag, dan zal het er op uit

umdien, voor zoover wg de menschen Kennen, dat H.B.S. en Haarlem en mogelijk wel U.n.I. tot le klassers bevorderd worden en Nederland in 1896/97 in het zalige bezit zal zijn van 10 eerste-klasse clubs en dan Prosit!

Al dit geharrewar zou ons doen vergeten, dat U.n.I. en Celeritas Zondag den laatsten wedstrijd in de 2e klasse speelden. De Amsterdammers, die een 8—0 overwinning, gerekend volgens de regeling van het D. B, noodig hadden om kampioen te worden, zagen het onmogelijke hiervan in en moesten zich tevreden stellen met een 0—0, die hen op 't officieele lijstje de 3e plaats doet behouden, op het lijstje, waarin alle wedstrijden ïi\ rekening gebracht worden op de 2e plaats brengt.

De competitie's zijn hiermede alle afgeloopen en het is alweer voor een jaar gedaan.

De eindstand is:

Victoria — Brandsma, t' Gooi — en Boom, R.

"■) hier een zoo goede voetbalreputatie genieten, dat zij allen deel uit maakten van het elftal, dat op de beide Paaschdagen Hamburg te Berlijn vertegenwoordigde. Waarom blijft men in Holland toch zoo terughoudend tegenover het Duitsche voetbal?"

Deze laatste zin eerbiedig opgedragen aan het B.B. rR„„ i

* , * *

(volgens Dag. Best.)

Goals.

Haarlem H. B. S. U. n. I.

Celeritas

H. B. S. U. n. ï. Haarlem. Celeritas.

Gesp. Gew. Gel. Verl. Pnt. voor. tegen.

4 1 3 — 5 15 7

4 13 — 596

4 1 2 14 3 5

4 0 2 2 2 1 10

(volgens recht en billijkheid.)

Goals.

Gesp. Gew. Gelijk. 6 3 3 6 2 3 6 14 6 0 2

Verl. Pnt. Voor tegen.

0 9 16 8 17 2 3

1 6 15 8 4 2 • 3 17

Omtrent het Haagsch Sportterrein meldt men ons het volgende:

Het terrein is op het oogenblik gedeeltelijk afgebakend, zoodat men over de afmetingen een eenigszins beter overzicht krijgt; het is zeer lang doch lijkt mij vrij smal ongeveer 200 Meter. Het heeft den vorm van een zeer langen rechthoek, in welks lengte-richting, thans een kanaal is gegraven om de bouwmaterialen in schuiten te kunnen aanvoeren en lossen. Het leggen der draineerbuizen is reeds voor een gedeelte geschied, evenzoo heeft de terreinverhooging gedeeltelijk plaats gehad, deze ophooging is nog vrij aanzienlijk, U/2 Meter. Het werk vordert goed, zoodat te verwachten is dat de baan spoedig geplaatst zal kunnen worden doch ik geloof niet dat dit voor midden Mei zal kunnen geschieden. Naar ik verneem zal de Haagsche Voetbalbond pogingen doen om er een voetbalveld te krijgen.

Het terrein ligt, zooals men misschien weten zal, aan het uiteinde van de Laan van NieuwOost-Indië, ieder Hagenaar kan er gemakkelijk een kijkje nemen.

Men schrijft ons Hamburg:

„Mijn voetballievend hart, onder den indruk van de 2 laatste nummers der Athleet zijnde, wil ik u mededeelen, dat de 4 hier verblijf houdende Hollandsche voetbalspelers (de hee.ren van Waveren, Haarl. F. C, — Bakker,

In zijn Zaterdagochtend-editie geeft „Sporting Life" de portretten van de snelers, die Wolverhampton Wanderers en Sheffield Wednesday in den eindstrijd om de Cup zouden vertegenwoordigen en wijdt verder zes kolommen zeer klein gedrukt, aan beide clubs, haar kansen, de spelers enz.

De heeren zien er allen vrij pittig uit, varieëren van 21 tot 32 jaar, van 5 voet 4 inch tot 5 voet 11 inch en van 9 stoues tot 14 stones.

Niemand, die twee maanden geleden, toen de ronden voor de Cup begonnen, verwacht had, deze beide elftallen in den eindstrijd tegenover elkander te zien staan. Doch het is°een erkend feit dat de favorieten nooit winnen en ook dit seizoen heeft daarop geen uitzondering gemaakt. Het waren de Wolves, die in den semi-final Derby County, de gedoodverfde winners, klopten en thans voor de derde maal

ue laatste ronae Dereikt hebben. Slechts eenmaal wonnen zij de trophée, in 1892/93, met 1—0 van Everton na een zeer spannenden wedstrijd. Sinds 1888/89, het seizoen waarin de Cupstrijd in twee deelen verdeeld werd zrjn de Wolves tweemaal in de 3e. ronde blijven steken, werden verleden jaar door Aston Villa in de le. ronde geslagen verloren van Blackburn Rovers in 89/90 in den semi final en het jaar te voren van Preston North End in den eindstrijd

Sheffield Wednesday zijn slechts eenmaal uit de 3e. ronde geweest, in 91/92, toen de Albion hen in de 2e ronde nekte. In 88/89 sloegen

.Tuives ueu in ae cie. ronde, Blackburn Rovers het jaar daarop in den final, met 6 — 1 liefst, in 90/91 waren het weder de Albions, die hen in den weg traden, in 92/93 was het Everton m de 3e. ronde, in 93/94 Bolton Wanderers in den semi final en het vorig jaar ten derde male de Albions, weder in den semi-final.

Zooals men ziet, zijn beide clubs hardnekkige cupvechters en beloofde de wedstrijd dus iets buitengemeens.

Een paar uur voor het begin van den strijd waren reeds een 20.000 man op het veld van het Crystal Palace, die om 4 uur, het oogenblik waarop de^ bal aan het rollen werd gebracht, tot 48836 waren aangegroeid. De Wolves wonnen de toss, Sheffield schopte uit en geen halve minuut later zat de bal veilig en wel in het net der Wolves. Wie meer verbaasd waren, het publiek of de Wolverhamptonspelers, is moeielijk te zeggen. De Wolves begonnen er alles op te zetten en

"leu mec ai te Kieskeurig in de middelen, zoodat het vrije schoppen tegen hen regende. Het spel werd vinniger dan in eenig anderen final en bereikte zijn kookpunt in de laatste 20 minuten, toen de Wolves, nog altijd een goal in het nadeel, geweldig op kwamen zetten en hadden kunnen winnen, indien zij .juister geschoten hadden.

Negen minuten na het begin, werd voor de Sheffield goal aan de Wolves een hands toegestaan en van den vrijen schop zond Black den bal over zijn hoofd in het doel en langs den keeper. Een tijdlang hadden de Wolves het spel in handen, doch door terug te keeren tot hun oude gewoonte, verre schoppen en rushes, verloren zij het voordeel. De Sheffield forwards, eenig samenspelende, zweefden om het doel en het was Spikesley, die met een gloeiend heet schot den bal tegen de paal en vandaar in het net schoot. In hun pogingen om voor half-time gelijk te komen faalden de, Wolves en met 2-1 ten hunnen nadeele, werd verwisseld.

Sheffield scheen in het eerste deel alles gegeven te hebben, hun snel na de nanzo

tenminste een sterk contrast met dat voor dien tijd.

De Wolves profiteerden hiervan en drongen de tegenpartij meer en meer terug, die spelende met vier half-backs, de handen vol hadden het scoren te beletten. Het geluk begunstigde hen min of meer, de Wolves konden niet gelijk komen en Sheffield Wed-

Sluiten