Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

laken een pak, zoodat we, willen we voetballen, als wijlen Jurriaan, verre reizen hebben te doen. Doch hoe mijn hart weent bij 't beschrijven van dat alles, bij de gedachte, van zoovele geliefde personnages voor langen tijd te moeten scheiden, zie, dat te schetsen, gaat mijne kracht te boven. En daaraan is het te wijten, dat ik voortdurend tranen pleng in mijn met zooveel leed beganen neusdoek en slechts noode deze laatste woorden kan nederschrijven :

Au revoir, Piet Korst, veel heil in Wageningen! MOET.

*

Amsterdamsclic Hoekschoppen.

Al ligt de Algemeene Vergadering van den Amsterdamschen Voetbalbond reeds een week achter ons en al werd op die vergadering door den president het voetbal-seizoen reeds voor geopend verklaard, de ware animo zit er bij de diverse clubs nog niet in. Ook bleek dit op de Algem. Verg. zelf, want noch U. N. I., noch de A. A. C. waren vertegenwoordigd. Kunnen we het wegblijven van U. N. I. met het oog op.de financieele verhouding tusschen haar en den Bond verklaren, dat van de A. A. C. komt ons zeer vreemd voor, of wisten hare afgevaardigden wellicht vooruit, dat de verg. zoo onbelangrijk zou zijn ? Want dit was ze inderdaad; behalve eenige discussies over de nieuw te benoemen bestuursleden, die tot resultaat hadden, dat de heeren L. J. Wijnands, Ant. H. Mohrmann en K. H. Boeg gekozen werden tot president, secretaris en penningmeester, was er slechts één zaak waarover men van gedachte wisselde. Dit was het voorstel van den voorzitter om met het oog op het doel van den Amst. Voetbal-Bond afwijzend te beschikken op het verzoek van de Haarl. F. 0. „Unitas" om in de Amsterd. Comp. uit te mogen komen. Doch ook dit voorstel werd, hoe de heer Hekkenberg ook voor de Haarlemsche vriendjes streed, hoe de heer Bos ook voor de belangen van zijne geboorteplaats opkwam en wat de heer Mohrman ook aanvoerde ten slotte na harden strijd met 7—6 stemmen aangenomen, daar alleen de Volharding en Swift afgevaardigden het met deze sprekers eens schenen te zijn.

Wat men ook tegen dit besluit aanvoeren moge, zeker is het, dat men wel het doel van stedelijke bonden uit het oog zou gaan verliezen, wanneer ook de Amst. V. B. in de voetstappen van den H. V. B. zou geschreden zijn. Ook behoefde men haar niet toe te laten omdat er te weinig clubs in A'dam aanwezig zijn, want behalve de 6 clubs (Quick, Swift, Volharding, A. A. 0., E. D. O. en U. N. L), die in de le afdeeling uitkomen, gaven zich voor de 2e afdeeling op de 2e elftallen van Volharding, Swift en E. D. O., de A. F. C. en A. V. V., beide nieuwe clubs, waarvan de eerste in het Willemspark, de laatste aan de Weesperzijde zetelt, terwijl ook Heracles wellicht nog medespeelt.

Veronderstellen we, dat al deze clubs de competitie tot het einde uit zullen spelen, dan komen we tot het resultaat van 30 wedstrijden in de le en 42 in de 2e afdeeling, hetgeen met de 9 tweede klasse wedstrijden, welke hier gespeeld moeten worden, 81 geeft; en denken we dan, dat er maar 4 of 5 terreinen zullen te vinden zijn, die het bestuur goed zal keuren, dan zien we met verlangen naar het begin der competitie's uit en hopen we, dat hei bestuur niet, zoo als eerst zijn plan scheen te zijn, het einde van het Amsterd. cricketseizoen zal afwachten, daar dit nog wel tot 10 October duren kan.

JUMBO.

*

Het 5-jarig bestaan yan „Ajax."

Eene feestelijkheid die bij de deelnemers nog lang in prettige, genoegelijke herinnering zal blijven, was de viering van het vijfjarig bestaan der Leidsche voetbal- en cricketvereeniging „Ajax." De Leidenaars hebben alweer getoond een zeldzaam organiseerend talent te bezitten in het aanrichten van onderlinge, vroolijke bijeenkomsten. Ze zijn zoo gastvrij, weten het hun gasten zoo aangenaam en gezellig te maken, dat het niemand bevreemd heeft, die Zaterdagavond kon ontwaren hoe groot Ajax' vriendental is, hoe oprecht

en innig de sympathie is. die allerwege voor deze kranige club wordt, gekoesterd.

De persoonlijke voetbal- en cricketwedstrijden over dag, evenals de grappige gecostumeerde voetbalwedstrijd, liepen naar wensch af, ofschoon het ongunstige weder het volkomen welslagen belemmerde. Maar 's avonds kon geen weder ons meer deren. Aan een gezellig en vriendschappelijk feestmaal gevoelde men zich eerst recht gestemd om zijne blijdschap met het heugelijk feit te uiten. Ajax werd gehuldigd in de meest uitgezochte, hartelijkste, geestdriftigste termen en niet het minst in zijne zichtbare, tastbare, onsterfelijke, goedige, grappige, vriendelijke, onuitsprekelijk typische, hartelijke ziel: Jan de Goeje. Die goeje Jan werd van alle kanten met huldigingen en geestdriftige toespraken om het hoofd gesmeten, en wist op het laatst niet meer hoe hij het eigenlijk had. Maar ook de andere Leidsche grootheden werden niet vergeten, Jaap de Groot, die ons spoedig moet verlaten, de twee Adamitische reuzen, en vele anderen nog werden dien avond hoog gehouden. Noode stond men op voorstel van den president Leegstra op om de feestviering op een aardig, goedgeslaagd smoking-concert voort te zetten. Daar werd Ajax door een hooggeacht ingezetene der stad een fraaie banier aangeboden, waaraan reeds dadelijk de gewonnen cricket-kampioensmedaille en een grooten bloemkrans van het Delftsche , (Joncordia" werd bevestigd. De geestdrift had bij deze plechtigheid nimmer van grenzen gehoord. De avond liep verder in dezelfde prettige stemming ten einde. Dit feest, waarop vele groote lichamen als Ned. Voetbalbond, Ned. Cricketbond, Haagsche Voetbalbond en verscheidene vereenigingen vertegenwoordigd waren, kan niet dan de groote en gunstige reputatie van „Ajax" aanmerkelijk vergrooten.

J. E. S.

*

Voetbal in Engeland

Zaterdag was weder een ideale dag in het Engelsche voetbal en de bewonderaars van het edele spel trokken in bataillons naar de velden. Verrassingen kwamen niet voor, alleen werd het aantal ongeslagen clubs tot twee teruggebracht. Verleden jaar was dit het geval eerst op 10 October, met Bolton Wanderers en Sheffield United als de helden. Nu is het deze laatste en de kampioenen, .die de eer te beurt valt. De twee, die op Zaterdag voor het eerst verloren, waren Liverpool en Sunderland. De Liverpudlians gingen onder te Sheffield tegen Wednesday, waardoor dit van de laatste plaats gekomen is. Het succes der Sheffielders, die met half-time achter waren, was zeer welkom. Zij bebben echter nog een allernaarste goal-average, die heel wat verdragen kan, voor hij weer in zijn fatsoen is. Sunderland trok naar Preston, beleefde daar haar „Waterloo" en werd North End's eerste slachtoffer. Het grootste deef der bezoekers was voor de eerste maal te Preston en stieten op zulk een sterke verdediging dat ze met leege handen huiswaarts konden keeren. De North Enders speelden prachtig.

Al de Lancashire clubs, die op reis gingen, verloren en die thuis bleven wonnen. Bury kon haar heldenfeit van verleden jaar — een draw te Birmingham, niet herhalen en verloor van de Villa. Door deze overwinning is de Villa de eenige club, die al de te winnen punten gewonnen heeft. Een zeer goed begin dus.

Zooals reeds gezegd deelt Sheffield United met de Villa de eer van ongeslagen te zijn. Houden zij zich aan het vorige seizoen, dan kan er nog een maand verloopen voor dat ze verliezen, want het was verleden jaar niet voor 24 October dat North End ze te Preston nam. Zaterdag speelden zij gelijk met Forest, evenals den vorigen winter. De United is een der weinige clubs, wier form uit en thuis slechts weinig verschilt, een groot voordeel dus dat zij op andere clubs heeft.

In dit opzicht vormen ze een scherpe tegenstelling met de Blaekburn Rovers, die vui honk geen wedstrijd kunnen winnen. Verleden jaar wonnen deze slechts drie buiten Blaekburn. Op dit oogenblik zijn ze de eenige

club zonder een enkel punt. Zsiterdag verloren ze er weder twee aan Stoke.

Een tweede elftal dat aan hetzelfde euvel als de Rovers lijdt, zijn de Wolves. Buiten de Molyneux Grounds zijn ze nooit zeer te vreezen geweest, en schijnen dit karakter ook dit seizoen te willen bebouden. Toen zij het seizoen openden met schitterende overwinningen op Preston en Bury regende het lofliederen op hen. Nu stort het jeremiades, na de nederlagen tegen Sunderland en Everton. De Liverpool-club was hersteld van haar Derbypaniek en hield de Wolves in bedwang.

In Bolton was heel wat opschudding, daar Notts County, dat zich zoo kranig tegen de Villa hield, op bezoek was. Het spel viel echter danig tegen en waren het de keeper en de beide backs niet geweest, de Wanderers zouden gemakkelijk gewonnen hebben. Zij waren verreweg de betere, maar het keepen van Toone was het grootste struikelblok. De wijze, waarop hij sommige ballen hield, grensde aan het ongelooflijke. De strijd tusschen Derby County en West Bromwich Albion had een eigenaardig verloop. De „Throstles" verbaasden" iedereen door met de pauze met 2—0 te leiden. Lang duurde het echter niet of de County was gelijk en een paar minuten later voor, om dit tot het einde toe te blijven. Dit toont weder waartoe de Derby forwards in staat zijn, als ze het er op gezet hebben. Bloomer „rees tot de occasie", als alleen een groot speler als hij, kan doen.

De stand is thans:

gsp. gw. vrl. dm. voor teg

Aston Villa 4 4 0 0 15 8

Sheffield United 4 3 0 1 10 5

Derby County 4 3 1 0 12 6

Stoke 4 2 11 9 7

Bolton Wanderers 3 2 1 0 5 3

Sunderland 3 2 1 0 4 4

W'hampt. Wandrs 4 2 2 0 8 6

Everton 3 2 1 0 6 9

PrestonNorthEnd 4 12 1 3 6

W.Bromw. Albion 3 1 2 0 7 7

Notts Forest 3 0 1 2 2 4

Bury 3 1 2 0 4 6

Sheffield Wednesday4 1 3 0 6 11

Liverpool 3 0 1 2 4 6

Notts County 4 0 3 1 3 7

Blaekburn Rovers 3 0 3 0 3 8

* *

Zooals uit de inschrijvingen voor de verschillende competities blijkt, is het aantal deelnemende clubs vrij wat geringer dan verleden jaar. Zoo missen ' wij Achilles uit Assen, Quick (Amersfoort), Amst. Athl. C, Thor (den Haagï Trap door (Helmond), Victoria (Wag.), Z. A. C. en Kampen. De eenige nieuwelingen zijn het Amst. Quick en het Leidsche «Ajax."

Zooals we vernemen zal het Amersf'. Quick in den Geld. Voetbalbond spelen. Wat haar tot het besluit geleid heeft zich uit de 2e klasse N. V. B. terug te trekken om haar geluk in de Geld. competitie te beproeven, vernamen we niet. Een onderzoek in deze zij onzen le. secr. eerbiediglijk opgedragen.

De Heng. V. C, «Tubantia" die zich voorloopig opgaf, zal misschien in combinatie met Almelo en het 2e elftal van P. W. in de 2e klasse spelen. Victoria, de ex-eerste klasser, schijnt het nog niet met zich zelf eens te zijn of zij in de 2e klasse zal uitkomen. Een eventueel besluit om zich aan den struggle for le klaslife, die zij reeds eenmaal met succes mede maakte, te onttrekken, zoude velen met ons betreuren.

In IN oord-Brabant is niet veel te bemerken van een vermeerderde animo om onder Bondscontröle te spelen. Hoe staat het met het Bergen op Zoomsche Unitas, dat, als we ons niet vergissen, verleden jaar besloot in de N. Brabantsche competitie te spelen ?

Over het geheel genomen is de indruk die het aantal der inschrijvingen maakt, dus niet gunstig. We zijn echter nog een maand van de opening van het seizoen af, zoodat in dien tijd misschien nog eenige zieltjes gewonnen kunnen worden.

* * *

Rotterdamsche krabbels.

Om één ding heb ik mij hier het gansche jaar geërgerd. Nu is de maat evenwel vol en .... er is verandering gekomen, niet door mijn toedoen, dat zal ik niet beweren maar toch heb ik er ten deele toe medegewerkt.

De eer komt toe aan onzen zorgeamen

- 4 -

Sluiten