Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET .SPORTBLAD.

zeker Celeritas. Haar spel was Zondag in een woord schitterend vooral het verdedigen is zoo heerlijk. Die Kleijntjes duivelt er zoo overal doorheen met hart en ziel voor zijn club. Een Waardig captain, de pit van een elftal, v. Boekei is een taaie, die stevig op zijn beenen staat, v Loon mogen wij zeker ook niet vergeten en dan [intuin ek, die je van verbazing gewoon weg flauw doet vallen. Alles houdt hij er uit, vooral hooge kanjers.

Toen ik van deze plichtplegingen huiswaarts keerde kwam, een mij 00Merweg vertellen dat Rapiditas met 'Halt-time op de H. V. V. met 4—O de leiding had. Ik dacht dat de man ttiij beet nam. Zoo iets heldhaftigs kon ik de groen-zwarten toch niet toedenken. Ik nam mijn beenen onder tnijn arm en vloog naar „Confiance," Waar de halve voetbalwereld bitterunrtje houdt en hoorde daar zoowaar nog sterker dingen. Rapiditas had gewonden mtt 5—1. Dat is iets zeldzaams, die zelfde H. V. V. waar Sparta zoo'n knauw aan had, waar R. A. P. in vollen vaart loopende zijn been op verstuitte, wordt nu door Rapiditas tot mosterd geslagen. O, Rapiditaneu, gij doet mijn Rotterdamsch hart goed. Wat zullen wij voor schoons nog van n beleven. Pas drie punten verspeeld, uet eender als R. A. P. en dan nog 1 wedstrijd minder gespeeld. m.jnGod, wat zal daar liet einde van zijn. Moed mannen, moed, houdt je taai. Geen valsche berekeningen. Vertrouw niet

te veel op geuren van behaalde over- |

winningen maar zet de tanden op elkaar, hardnekkig en werkt tot de 'entedauwdrirppelen nw voorhoofd bedekken.

Ter loops vernam ik nog dat O. Stokvis voor Rapiditas blijft keepen, liet geheele jaar door. Eerst zou hij tegen einde Februari naar Amerika zijn vertrokken, maar er is een kink in de kabel gekomen. De man blijft dus hier.

's Avonds was ik bezig een heldendicht samen te stellen op alle Rotterdainsche broeders toen een andere, treurige, plicht mij riep naar het beursstation:

Dirk Deddes, de keeper die destijds friedehielp Rapielitas tot le klasse club |e bevorderen, die een tijdlang een fVerig secretaris en penningmeester voor zijn club is geweest, ging ons verlaten. Een groote menigte, kennissen en vrienden deed hem uitgeleide. ■Dat zegt ons genoeg, dat hij een sympathiek figuur onder de Rapiditanen tyas en die men gaarne mocht leiden, 'Omlat hij zoo'n goede inborst had. Men juichte, hief een driewerf hoera !'an te zijner eere, de trein zette zich lU beweging en Deddes was vertrokken "!• weg naar Engelsch-lndië, ons alleen échter latende een aangename herinnering aan zijn persoon. Onze beste ^enscheii vergezellen hem.

Als uitslagen voor de Rotterdamsche c<Mupetitie noteeren wij verder dat «èptunus Zondag een goeden dag ge'>ad heeft, zoowel haar le als 2e elftal Zegevierde. Het le elftal maakte Katemlreeht die no. 1 op het lijstje stond (bet 5—1 af en klom daardoor op de le sport met 8 wedstrijden minder gedeeld. Het 2e elftal bracht Volharding II op het schuttersveld eveneens "iet 5— 1 ten onder. Dit geldt voor 'l" 2e klasse, waar Neptnnus II boven San staat.

A.s. Zondag verloopt hier zonder enkele Nederl. competitie wedstrijd. Dat is voor ondergeteekende een goede gelegenheid om over de verbeteringen v»n onze forwardlinies na te denken, "!l voorbereidselen voor Lakkie's ontViUtgst te maken, die er maar naar l'a&dt dat ik aan de Nieuwe Rotterdammer werk ofschoon hij hieromtrent

niets weet. De Rotterd. competitie stuurt Zondag in het veld Volharding en Neptunus op het schuttersveld voor de le klasse en Victoria III en Katendrecht en Neptunus II en Olympia op hetzelfde veld voor de 2e klasse.

Als deze regelen gedrukt zijn is er al weder een match afgespeeld n.1. die tusschen de Delftsehe studenten en een Rotterd. elftal. Wij verwachten een mooie strijd hiervan, de combinaties zijn uitstekend.

B. J. ZULJDERHOFF. *

Uit de Residentie.

Het niet willen begrijpen en daarmee doordrijven van den schrijver ,Uit het Zuiden" maken verdere polemiek met dien neer hinderlijk, vervelend en machteloos.

Over de zaak zelve hel» ik het mijne gezegd, duidelijk meen ik met objectiviteit, en waar het kon, met appreciatie voor beide partijen. Ik wilde dan ook onze redactie meedeelen, dat mijnerzijds de zaak overvloedig zijn beslag heeft gehad, en ik beslist tot iu bijzonderheden bij het gezegde volhard. D;it de Zuidelijke medewerker netelig, kregel en zelfs persoonlijk wordt, een bewijs te meer voor zijne polemische onmacht. Ongaarne wil ik den schrijvervan den naam berooveu, dat hij met gemak de pen hanteert maar ik moet hem toch waarschuwen niet zoo onbedachtzaam het woord „insinueeren* te gebruiken. Dat is heusch een heel leelijk woord, als het niet op zijne ph'.ats staat. Voor mij is dat nu wel zoo heel . erg niet, maar minder verzoeningsgezinde personen zouden nog zoo onverstandig zijn, zich over den schrijver uit het Zuiden boos te maken.

Onze Haagsche competitie komt langzamerhand uit nevelen te voorschijn: er komt al meer teekening in de verhoudingen der mededingers. Sw'ft ziet zijn hoop op liet kampioenschap weer herleven door de onverwachte nederlaag door Ajax tegen Holjaudia geleden. Ondanks het mooie middeltal der doelpunten komen er toch maar O punten voor 5 wedstrijden op zijn portie, terwijl Swift door zijn kranige overwinning op het tweede Haagsche (4—0) in li wedstrijden 10 punten veroverde, met een middeltal van 12-3. Hollandia echter is er nu weer een heel eindje boven opgekomen, en heeft zich door volhardend oefenen tot een vroeger ongekende hoogte weten te voeren; iu punten aantal streeft zij Ajax met hetzelfde aantal wedstrijden gevaarlijk öp zij. H. B. S. II is nog te weinig keeren opgetreden om reeds met zekerheid iets omtrent haar kans te kannen zeggen met haar 8 wedstrijden en 4 punten belooft zij zoo voortgaande eene e-listige mededingster te worden. Voor Concordia ziet het er niet zoo bemoedigend uit: 4 wedstrijden met 4 punten en eeii leelijk middeltal, zijn cijfers die niet aansporen om nog niet geheel verloren terrein te herwinnen. H. V. V. IJ staat zwakjes en H. G. V. ziet er nog bioedeloozer uit met een levensondervinding van 4 wedstrijden zonder nog iets tot stand hebben gebracht dan een leelijk middeltal van 2—.18. Swift gaat dus dapper aan de spits en van veel belang is voor haar wat H. B. S. II Zondag niet Ajax zal verhandelen. In de tweede klasse is de strijd nog te weinig ontwikkeld, om over den afloop bespiegelingen te kunnen houden.

H. B. S. zal na een lange mst den strijd Zondag tegen Celeritas weer voortzetten. Het is voor onze .jonge vereeniging na al het getreurde nu eene gebiedende noodzakelijkheid geworden, om bij de nog restende wedstrijden met ongemeene veerkracht op te - treden. Alles moet er op gezet worden om den eindstand met haar spel waardig te

voorschijn te komen. Slecht schieten, afwezigheid van koele tegenwoordigheid van geest waar het op handelen aankomt zijn de fouten, die alleen bij de overigens befaamde voorhoede schuilen. Een der gevierde spelers dezer linie zal, jammer, zijn post moeten vaarwel zeggen, een tijding, die juist nu aan den vooravond van den eigenlijken grooten strijd nog al bezorgdheid te weegbrengt. Jules Mispelblom Beijer, de verdienstelijke rechts-buiten heeft al passage genomen op de Koningin-Regentes die 5 Februari a. s. onzen even bescheiden als potigen voorhoedsman naar de tropen zal voeren. Ofschoon het verlies niet gemakkelijk te herstellen zal zijn, zijn er nog goede krachten voldoende iu de 'reserven, die na flinke oefening Mispelblom eeuigszins zullen kunnen vervangen. Aan de voorzieningin de opengevallen plaats worden reeds alle zorgen gewijd.

Met H. V. V. is het tegen Rapiditas weer leelijk misgeloopen, met een onvolledig elftal natuurlijk. Met Coops was de hartslag van het elftal afwezigen met Beukema een onverantwoordelijke wegblijver. Zelden heeft de H. V. V. met minder vasten, zelfbewusten tred het competitiewoud doorloopen dan in dit seizoen. Een nederlaag tegen Rapiditas met 1 —5 onmiddellijk na eene overwinning op R. A. P. met 1 — 0.-

Ik heb hooren vertellen, dat wanneer het niet gaat sneeuwen, we een regen van. weelstrijden zullen krijgen de volgende maand, zóó zelfs dat half Maart tle competitie al uitgerold zal zijn. Het B. B. N. V. B. is van plan 'de Holdert-cup nog dit seizoen te laten

verspelen, maar dan mag er geen sneeuw vallen en geen Maartsehe buien stormen. Dus de heeren hebben het gehoord : geen sneeuw en geen Maartsche buien! ' Van des HAEGHEN.

Uit het Oosten.

Eén der drukste en belangrijkste dagen op voetbalgebied iu 't Oosten was zeker Zondag jl. zooals in 't vorig nummer reeds werd betoogd. Vooral voor de kampioenen van het vorig seizoen hing veel van dien dag af', aangezien zij nog niet tegen Utile in 't veld geweest waren en dé uitslag tusschen Go-Ahead en Quick hen ook niet onverschillig kon zijn. Pech schijnt haar echter dit jaar te vervolgen, wat de spelers betreft. Bijna in alle wedstrijden miste zij tot heden één of meer der sterren, thans was de captain het, en de keeper vond het wel zoo verstandig, den dag voor den wedstrijd zijn aanvoerder te gaan gezelschap houden, ten minste hij verrekte een kniespier, waarvoor 't spelen hem onmogelijk werd. Of het aan de afwezigheid van dit tweetal te wijten was, weet ik niet, doch zeker i» het, dat de Deventenaren de gevreesde tegenstanders het eerste kwartier duchtig aan de tand voelden, ja zelfs vrij viel insloten. De Vitessenaren wareu totaal van streek, de forvvards knoeiden, de halfs traden niet op en dekten niet, de backs trapten eenige malen schromelijk vlak • voor 't doel mis. De Deventer achterhoede, toonde zich in volle kracht met Moltzer aan 't hoofd, flink door Werle bijgestaan was de half-backlinie krachtig, terwijl P. Ankersmit lang niet te versmaden was. In de voorhoede brengen de wings uitstekend op en Vitesse doorstaat benauwde oogenblikken. Meer en meer kleur komt er echter in 't spel der kampioenen, meer en meer gaan aanvallen aan beide kanten elkaar afwisselen, aanvankelijk de Deventer rushes het krachtigst, daarna die der Arnhemmers. Toch was over het eerste deel van 't spel de Deventer combinatie het krachtigst, het spel van Vitesse verre beneden haar peil. Slechts enkele

malen zijn de Arnhemmers gevaarlijk gewreest, ettelijke malen echter de Deventenaren en was 't slechts 't goede spel van den keeper Fa'uius (Gerken's zeer waardige plaatsvervanger) en 't steeds beter wordende spel der backs oorzaak, dat scoren voorkomen werd, zij 't ook éénmaal ten koste van een penalty-kick. Na een herhaaldelijk heen en weer schoppen, na t weren ven eenige kort opeenvolgende uitstekende doelschoten. meent Jager ook eens zijne keeperstalenten te moeten toonen en ik moet zeggen, hij redde meesterlijk zijn doel. Doodsche stilte

• alles inspanning, een keihard schot op

den keeper en krachtig wordt het leder langs het doel gestoten. Kort daarop breekt half time aan met eene blanke score (0—0).

Na de hervatting schijnt Vitesse te willen en moeten winnen. Onwederstaanbaar dringt zij op, alles in volle actie, W. Hesselink werkende voor minstens drie spelers, herhaaldelijk uit eene scrimmage met 8 éi 4 tegenstanders overwinnend doorbrekend. Het is ontzettend welk een kracht in het eerste kwartier ontwikkeld wordt, Utile wordt totaal ingesloten, doch breekt eene enkele maal gevaarlijk door, als de bal vrij komt. Doch thans is het te laat aangezien de backs weer in form zijn. Het begint er op te gelijken dat er niet zal gescoord worden, te meer waar Deventer alles terugtrekt en overal voor 't doel staat, onbegrijpelijk is het echter, dat Vitesse niet scoorde. Enkele malen dat missen schier onmogelijk is, wordt er langs

getrapt. Eindelijk (de Vitessenaren

slaakten een zucht) eindelijk als weer

eene scrimmage voor 't doel heeft plaats gehad, staat de half-back Jacobsen op de juiste plaats in afwachtende houding en zendt het leder voor het eerst door het doel. Wel trachten de U. Dërs nog op te halen, doch dit gelukt niet en Vitesse overwon met moeite met 1—0 goals.

U. D. was lang niet mis beet duchtig van zich af, in den aanvang ongenaaktbaar; Vitesse minder flink optredend, niet zoo vlug en met minder taktiek dan gewoonlijk. „Men" had Vitesse grooter overwinning toegekend.

Wij willen thans voor tot de match Go-Ahead—Quick over te gaan, nog eene algemeene beschouwing geven, waai- met de match te Deventer de eerste ronde is afgespeeld. Merkwaardigheidshal ve geven wij hiervan den stand.

gesp. gew. gel. verl. voor tegen pt. Vitesse 4 4 0 0 18 i -8 Quick 4 2 1 1 11 8 5 GoAhead4 2 0 2 15 5 4 P. W. 4 1 0 3 5 28 2 U. ü. 4 0 1 3 3 7 1

Vitesse troont fraai bovenaan, geen enkel punt verloren, voor op Quick 3 punten, op G. A. i M. i. ('t is trouwens bewezen) behoort Go-Ahead op de tweede plaats, terwijl ook iu de onderste lagen ü. D. boven P. W. moest staan. De 7 goals tegen bewijzen dat de verdediging van U. D. op eigen tenen niet mak is. 2 O tegen G. A., 1 1 tegen Quick en 1 — 0 tegen Vitesse bewijzen dat. Al komt P. W. met de oude-garde in vollen stnjdtenru te Deventer, ik zie haar nog niet met veel gemak winnen. In de bovenlinie zal Vitesse op eigen terrein wel van P. W. en IJ. D. winnen (onvolledige elftallen, enz. uitgesloten) doch zal iu Nijmegen en vooral in Wageningen haar bestebeentje moeten voorzetten. Moeilijk kan ik aannemen dat zij hier alles zal verliezen; al wint zij hier slechts één van de 4 punten, dan is zij bovenaan en zal de eer hebben tegen de westelijke kampioenen te mogen

spelen. Doch voetbal is wisselvallig,

.wie weet wat er nog gebeurt.

Go-Ahead is er ook nog en maakt

Sluiten