Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET SPORTBLAD.

5

op de uitslagen der wedstrijden E. D. G.—Volharding 1—6, Quick—E. D. O. 1—1; Swift—E. D. O. 4—1, niet gelooven als E. D, O. met een goed elftal uitkomt. We zien met spanning den komenden Zondag tegemoet, aan E. D. O. thans de taak om een onaangename verstandhouding tusschen de diverse Amsterdamsehe clubs te voorkomen.

Het plotseling opkomen van Swift vindt zijn oorzaak hoofdzakelijk in hare overwinning op een 9 tal derA. C. C. nog minder in sterkte, dan dat waa, tegen Volharding eenige weken geleden te spelen had en waarvan de Machinisten dan ook met 10—1 wonnen. Nog niet tevreden hiermede wist ze de fout harer backs, die zulk een team nog in de gelegenheid stelden te scoren, met beter trachten te niet te doen, dan door tegen dit tegenpunt te protesteeren en ging hiermede door toen zij een punt gecoord had, dat door den referee ongeldig wras verklaard.

Naast het terrein, waarop deze match gehouden werd, had een dubbele wedstrijd plaats tusschen Volharding Ha en E. D. O. II, die beiden de zaken nog al kalmpjes opvatten en elkaar ■eens de overwinning gunden : 's morgens bleef Ha met 3 — 2 in de meerderheid; 's middags werd E. D. O. II met 3—1 overwinnaar. In deze afdeeling blijven nog twee wedstrijden te spelen over, zoodat op 8 Mei de sluiting van het voetbalseizoen kan worden verwacht.

JUMBO.

* * *

WEDSTRIJDEN.

De Competities.

Onze westelijke Oompetitie, die het

heele seizoen door, het menschdom met verrassingen overstelpt heeft, blijft tot in haar laatste oogenblikken deze grilligheid getrouw, getuige de 1—0 waai mede H. V. V. Zondag H. B. S. sloegen de 4—1 waarmede Rapiditas op eigen terrein voor Haarlem onderging, 't Een zoowel als 't ander zal met verwondering gelezen worden. Wel zijn H. B. S. en H. V. V. gewoon in hun onderlinge kampen elkaar nooit veel te ontloopen, doch met he^; bijna afgestorven seizoen voor oogen, zou niemand de geelzwarten een kans gegeven hebben. De . jongste Zondag bewees echter dat de goddelijke onzekerheid en wisselvalligheid van het voetbal nog niet uitgediend heeft en H. B. S. werd het slachtoffer. Haar houding in dit seizoen zal voor menigeen een tegenvaller zijn. Beginnende als een vrij warme favoriet en met een groote dosis geestdrift, heeft zij stuk voor stuk haar kansen verspeeld, doch had daarbij dikwijls 'met zooveel ongeluk te kampen; dat •er een H. B. S.-natuur toebehoorde, om den moed niet geheel en al op te geven. Niettegenstaande dat is haar positie aan het einde van het seizoen wederom eervol, komende als zij doet na R. A. P. en Sparta. Van de 12 wedstrijden won zij juist de helft, verloor er 5 en speelde eens gelijk. Behalve R. A. P., dat haar beide malen overwon, met 2 — 1 en 3—0, sloeg zij alle clubs en daarvan slechts Oeleritas tweemaal, speelde met Sparta eenmaal gelijk en verloor van R. A. P. (tweemaal), Rapiditas, Haarlem en H. V. V.

H V. V., dat vergeleken met andere jaren, een gadurhten val gedaan heeft — een lot dat geen onzer drie klassieke clubs, R. A. P., H. F. C. eu H. V. V. thans ontloopen is —- heeft niet meer dan viermaal kunnen winnen, doch telt onder haar slachtoffers niemand minder dan R. A. P. en H. B. S., die beide öiet 1—0 voor de geelzwarte kleuren moesten buigen, een bewijs dat nog alle oude kracht niet verspeeld is en dat de hoop op een goed figuur in een volgend seizoen meer is dan een hersen¬

schim. Slechts Sparta en Rapiditas wisten haar beide malen te slaan, de overige deden het alle eens, uitgezonderd Oeleritas dat haar slechts een punt ontnemen kon. Op het gevaarlijke Haarlemsche terrein wist zij aan een nederlaag te ontkomen. Er zijn dus nog genoeg lichtpunten waarop de jongere spelers, die de ondankbare taak hadden de eens zoo geduchte club te vertegenwoordigen, met trots wijzen kunnen.

Rapiditas, dat Zondag eveneens haar seizoen ten einde bracht, is zich zelf vrij wel getrouw gebleven. Haar record is gelijk aan dat der H. V. V. met een klein verschil in het doelcijfer. Ook hier vier overwinningen, waarvan drie op de Haagsche clubs, en een op Haarlem te Haarlem, dit laatste een heldenfeit in deze competitie, want geen der andere — Sparta alleen is nog in de gelegenheid — heeft de Haarlemmers op hun eigen veld kunnen kloppen. R. A. P. en Sparta sloegen haar beide malen en H. B. S. en Haarlem deden het eens, terwijl zij de eenige der zes overige clubs is, wie het niet gelukte Oeleritas te slaan.

Thans blijft nog slechts een enkele wedstrijd over, Haarlem—Sparta te Haarlem, waarvan de uitslag echter geen verandering in den stand zal brengen. De kans dat Haarlem na, Zondag 8 Mei twee punten rijker zal zijn, is niet gering.

De stand is thans:

Afd. 1, le klasse.

goals

gp. gw. gl. vl. voor tegen pt.

R. A. P. 12

Sparta 11 H. B.S.12 Haarlem 11 Rapiditas 12 H. V. V. 12 Oeleritas 12

9

6 6 4 4 4 0

2

3 1 2

2 2 4

1

2 5 5 6 6 8

39

21 24 22 21 16 7

8

12

20 15

19 13 23 10

31 27 30

10

10 4

2e klasse A.

o-p. gw. gl. vl. voor tgn. pt.

H. F. 0. 8 , 7 0 1 30 9 4

Volharding 8 6 0 2 25 17 12

Quick 8 2 1 5 23 24 5

E. D. O. 8 2 1 5 18 26 5

U. N. I. 8 2 0 6 8 28 4 2e klasse B.

gp. gw. gl. vl, voor tgn. pt

Victoria 4 3 0 1 20 11 6

Ajax 4 3 0 1 19 11 6

Neptunus 4 0 0 4 6 23 o

k2de klasse 0.

Swift 4 4 0 0 18 0 8

Volharding 42 0 2 7 12 4

Olympia 4 0 0 4 3 15 0

Afd. II. le klasse.

Vitesse 8 5 3 0 32 12 13

Go-Ahead 8 5 1 2 ■ 28 8 11

Quick 8 2 3 3 15 15 7

U. D. 8 1 3 4 8 16 5

P. W. 8 1 2 5 8 40 4 2e klasse.

gp. gw. gl. vl. voor tgn. pt

Hercules 4 ' 3 0 1 11 3 6

Quick 4 2 I 1 7 10 5

Zutphania 4 0 1 3 3 8 1 Afd. III.

gesp. gew. gel. verl. voor teg. pt.

Achilles" 4 3 0 L 11 4 6

Be Quick 4 2 0 2 10 7 4

Frisia 4 1 0 3 3 13 2

Afd. IV.

gesp. gew. gel. verl. voor teg. pt.

B. V. V. 6 4 1 1 10 6 9

Brabantia 6 4 0 2 16 7 8

Olvmpia 6 3 1 2 13 11 7

Unitas 6 0 0 6 7 22 0 Afd. IV. B.

gp. gw. gl. vl. voor tgn. pt.

Brabantia 4 4 0 0 17 2 8

N.O.A.D. 4 1 0 3 7 9 2

Snel 4 1 0 3 3 16 2 *

R. A. P.—Vitesse.

Overwinning der Westelijken. Het teere punt der laatste weken, door een enkele wat ruwer behandeld

dan de gevoeligheid van sommigen toeliet — de vraag namelijk of Vitesse sterker zou zijn dan de beste onzer Westelijke clubs —■ is Zondag opgelost op een wijze die allen verderen twijfel wegneemt. R. A. P. heeft met flinke meerderheid gewonnen niet alleen, doch zich tevens den geheelen wedstrijd door als de beslist sterkere doen kennen en dat onder voor haar vrij ongunstige omstandigheden. Want hoe Vitesse de

zaak wendt of keert, een feit is en blijft het dat zij verloren heeft van een R. A. P. met een gebroken middenlinie, waardoor tevens verklaard wordt haar scoren tegen een verdediging als de Amsterdamsehe.

De uitslag heeft geheel beantwoord aan onze verwachting, minder aan iie der Arnhemmers, die een zeer hoogen dunk van hun spel moeten gehad hebben, tenminste te oordeelen naar de diepte van hun teleurstelling en de vrij onsportmanlike houding na afloop van den wedstrijd. Dat de Vitessenaren, die steeds met hart en ziel voor hun club spelen, zich teleurgesteld voelen nu het hun niet gelukt is, R. A. P. te kloppen, is vrij natuurlijk, minder natuurlijk is het echter dat zij — die wij steeds als goede sportsmen beschouwd hebben — de schuld van hun nederlaag eerder aan alles — aan de schoenen van hun „international", aan den scheidsrechter, aan de grensrechters, aan den wind, aan 't veld, aan hun speelvorm, aan 't eten van bruineboonen drie weken voor den wedstrijd en honderd andere

zaüen meer — ae scnuia van min nederlaag geven dan aan het betere spel van R. A. P. Dit is 't wat den Rappenaren, die getoond hebben wedstrijden te kunnen winnen, maar ze ook te kunnen verliezen, als 't noodlot het wilde, in hun Oostelijke broeders ten zeerste tegenviel.

In dit opzicht en ook in enkele andere, het spel betreffende, kan Vitesse nog iets leeren.

Na dit kleine bedsermoen, dat wij om hun zelfs wil niet gaarne in de pen hielden, een woord van hulde aan hun spel dat een vergelijking met het gemiddelde spel in de eerste Westelijke, glansrijk doorstaat. De groote kracht ligt in de voorhoede, waarvan alle vijf vlug als water zijn, onmiddellijk op den bal zitten en van de minste weifeling der tegenpartij gebruik weten tr maken. Hun samenspel was echter niet tegen de R. A. P.'sche verdediging opgewassen. Het feit dat niet alle achterhoeden en speciaal de Amsterdamsehe zoo malsch zijn als die der English Wanderers, is oorzaak dat de Arnh. voorhoede niet meer kon uitvoeren. Gebrek aan speelvorm was het niet, zij werkten als paarden, deden alles vlug en geacheveerd, doch R. A. P. was steeds iets vlugger en iets geacheveerder, voila tout! De eenige, die mogelijk niet gegeven heeft wat hij kon, was Vitesse's „international." Hij speelde op gewone schoenen en was daardoor eenigszins gehandicapt. De middenspeler, die de eer had hem zijn zorgen te wijden, wist echter dit nadeel voor Vitesse zoo gering mogelijk te maken daar hij hem zooveel mogelijk de kans ontnam den bal aan te raken, Goedvrindt was de beste voorhoeder en gaf handen vol werk- Evenals Kampie schijnt hij een geliefkoosd hoekje te hebben. Slechts een enkelen bal kon hij ongestoord overzetten. W. Hesselint is en blijft een fantasie-speler, die enkele voet- en beenbewegingen heeft om een prima ballerina jaloersch van te maken. Zijn schoppen recht vooruit in den hoek, dikwijls met een liefelijken boog, was vrijwel zijn eenige manier om Goedvrindt, die dan maar zorgen moest dat hij er bij kwam, te steunen. Villeneuve en Hendriks, deze laatste zeer zwakjes, was het spel van v. d.

Linde veel te machtig. We hebben beteren dan zij er hun hoofd voor zien stooten. Voor den „international" zie boven.

De verdediging is bij de voorhoede vergeleken, zwak. Van de drie middenspelers was slechts Jacobsen de eenige, die „vat" op het Amst. vijftal had. De keeren dat H. Hesselink Zweerts wist tegen te honden, waren te tellen.

Meihuizen gaf Kampschreur meer last en steunde bovendien zijn voorhoede beter. Jacobsen was van het trio verreweg de beste en verstond de kunst te zijn waar hij wezen moest. Het backstel was veel te veel aan het doel gehecht, waardoor een te groote gaping tusschen hen en de middenspelers ontstond en de vijandelijke voorhoede veel te veel ruim baan had om zich te ontplooien. Zij verdedigen echter hardnekkig en begingen zoo goed als geen fouten. Gerkens had het niet bijzonder moeilijk. Eenige hooge schoten behandelde hij volgens de regelen der kunst en door snel en beslist optreden redde hij een paar maal meesterlijk. De vier ballen die in 't net gingen, waren niet te houden.

Bij R. A. P. waren Kampschreur, Hülsmann en Schröder in goede conditie, de overigen hebben we tallooze malen veel beter zien spelen. De grootefout zat hem ditmaal in 't midden der middenlinie, waar Lieftinck, die nog nooit op deze eigenaardige en moeilijke plaats gespeeld had, rond liep als een kat in een vreemd pakhuis en zich er toe bepaalde om nu en dan Villeneuve wathardhandig van de wereld te lichten en verder zich vermeien kon aan de verkwikkende gedachte welk een ondankbare taak het is een speler als de Bordes te moeten vervangen. De voorhoede, kreeg aardig wat kansen, doch kon den bewegelijken bal op den keiharden grond niet gemakkelijk onder bedwang krijgen en deed dus noa' al eens raar. Bovendien hielp het geluk geen handje mede. Vooral Elias. die een paar lieve schoten inzond, had eenig succes verdiend. Hisgeu was met zijn vier goals natuurlijk de h^ld; een paar ware meesterstukjes, vooral de eerste, die na een gloeienden stormloop van Kampie en Hisgen, in 't net geflapt werd. De Bruijn was vrij platonisch in zijn uitingen en Zweerts, wiens opbrengen uitstekend was, kon de rechte centerzwaai maar niet te pakken krijgen en besloot menigen verdienstelijken aanval met een allerongelukkigsten trap. v. d. Linde was thuis; Potter, die het nuttig gevonden had om den morgen in een race-giek door te brengen, was minder scherp dan gewoonlijk, terwijl Rincker niet veel en niets moeilijks te doen kreeg. Evenals aan den overkant werden beide goals van dichtbij gemaakt. Bij de eerste deed hij nog een wanhopige poging en stopte den bal gedeeltelijk, die daarop juist over de lijn hupte.

Het rechtscollege viel niet bijzonder in den smaak. Voor zulk een belangrijken wedstrijd, waar het wel en wee van heele stammen afhing, had de Bond beter gedaan een scheidsrechter te benoemen met meer routine dan de heer v. Hasselt. Zulk een eenvoudig geval van buitenspel zijn als bij het eerste punt dat Vitesse maakte, zou aan den aandacht van een de Goeje of Tromp niet ontsnapt zijn.

De heeren grensrechters zagen nog al eens hun beslissingen door den scheidsrechter verbeterd. Een hunner, de heer Jasper Warner, was niet dan met groote moeite van zijn plaats te krijgen. Dat zijn beslissingen onder die onbewegelijkheid lijden moesten, is vrij natuurlijk.

Het veld, door de droogte der laatste weken, keihard, was keurig in orde waarvoor aan Hercules de dank der beide partijen.

Sluiten