Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET SPORTBLAD.

19

Eveneens wordt voor Maandag 23 Sept. een opgaaf der ligging van de terreinen door mij ingewacht. Ceintuurbaan 388. L. BINNENDIJK, le Secr.

R. V. en A. V. Sparta.

Volgens loting moeten wij Zaterdag 21 Sept. des middags ten half vier spelen tegen Olympia in de competitie om den Zilveren Voetbal. H.H. elftalleden ontvangen nader bericht.

Bergweg 185. B. ALTONA Jr., Secr.

Rotterdamselie Voetbal Bond.

Op de alg. verg. van 12 Sept. werd het bestuur als volgt samengesteld : C. van der Zee, Voorzitter ; J. G. Goppel Jr., Secretaris ; C. S. Altmann, Penningmeester; J. R. Goddard, le Commissaris; J. F. Vogel, 2e Commissaris. Tot kascommissie : C. van der Zee, (als bestuurslid), J. A. Knuttel en G. C. M. Kolff.

Besloten werd het aannemen der vereenigingen Fortuna, R.V.V., Advendo en Rotterdam over te laten aan het bestuur. De heer A. J. Bronkhorst, die geruimen tijd als bestuurslid veel voor de R.V.B. heeft gedaan, werd bij acclamatie tot eerelid benoemd.

Maandag 23 Sept, bestuursverg. in het Poolsch Koffiehuis, 's avonds 8'/2 uur. Vereenigingen welke alsnog wenschen mede te spelen in de Rotterd. comp. worden verzocht zulks voor bovenstaanden datum aan mij op te geven. Personen, welke zich als scheidsrechter beschikbaar wenschen te stellen, worden verzocht zulks voor 1 Oct. aan mij op te geven.

H.H. Secretarissen worden beleefd verzocht voor 29 Sept. een lijst aan mij te zenden van alle W..L. en voor welk elftal deze zullen spelen (alphabetisch). Verder in welk eostuum zij dit seizoen wenschen uit te komen. Tevens op te geven de niet beschikbare datums vóór 29 Sept. en Oct.

De vereenigingen Rapiditas en D.F.C. verbeuren eene boete van ƒ 1 wegens het niet doen vertegenwoordigen van hun vereeniging op den 12n Sept. 1.1. gehouden alg. verg. zonder voorafgaande kennisgeving.

Ook worden H.H. Secretarissen nog attent gemaakt, mij, bij eventueele adresverandering van secretaris of penningmeester hunner vereeniging zulks direct op te geven.

J. G. GOPPEL Jr., Secr.

Rotterdamselie Cricketbond, Van Olympia (Gouda) kwam eerst Zaterdag een schrijven in met het verzoek om uitstel van den wedstrijd Victoria II—Olympia, te laat dus voor het bestuur van den R.C.B. om nog tijdig een toestemmend of weigerend antwoord te geven. Zondag a.s. Olympia— Hermes in Gouda. Twee scheidsrechters zullen zoo mogelijk door den R.C.B. worden aangesteld, van wier uitspraak geen hooger beroep mogelijk is. In de gemiddelden kwam geen verandering sinds de laatste opgave.

Rotterdamscli Voetbalbelang.

Het bestuur was genoodzaakt aan Sparta te melden, dat zij onmogelijk aan haar eischen gevolg kon geven, tengevolge waarvan Sparta dit jaar geen deel zal nemen aan de C. W. van Hasselt-Kranswedstrijden. Als vierde vereeniging is Volharding uitgenoodigd, van wie nog geen antwoord is ingekomen. A. s. Zondag zullen er wederom geene wedstrijden plaats vinden voor reeds genoemden krans.

Pompenburg 11. A. J. BRONKHORST, Secr.

Arnh. V. C. Vitesse. Voorgehangen als W. L. J. M. Enger en G. Enger, te Velp. L. P. F. Rynenberg en L. A. P. F. v. Oosterzee te Arnhem. Stemming eventueel aanvragen vóór 28 September bij

J. H. J. C. CADERIUS v. VEEN, Penningm. P. W.

Voor het lidmaatschap hebben zich aangegeven de h.h. W. Breiman, A. L. Dijkstra, S. Coldewey en G. Vixseboxse. Komen binnen 14 dagen geen schriftelijke bezwaren bij ondergeteekende in, dan zijn ze aangenomen. Nieuwe leden moeten zich schriftelijk aanmelden bij

Alsteedschestraat 43. H. TEERINK, le Secr.

Haarlemsclie Yoelbal Bond.

In de Woensdag 11 Sept. gehouden vervolg-verg. werd het reglement verder behandeld en met eenigo wijzigingen aangenomen. In plaats van den hoer Reyers, die als zoodanig bedankte werd de heer J. A. Rijkens tot commissaris gekozen. De protest-comm. bestaat uit de heeren : J. Bos, G. A. C. van Dobben en A. C. de Kok. Plaatsverv. leden de heeren : 11. Ph. de Kanter Jr., J. P. H. Reyers en G. J- N. Hengeveld. Inschrijvingen voor het seizoen 1901—1902 ontving ik van H.F.C. II, III, IV en V, Unitas II, Oranje I en Kennemerland I en II. Personen, die genegen zijn, dit seizoen als scheidsrechter bij den H.V.B. te fungeeren, verzoek ik beleefd mij naam en woonplaats op te willen geven. H.H. Secretarissen der toegetreden vereenigingen verzoek ik zoo spoedig mogelijk opgave te doen van namen en woonplaatsen der spelers voor hunne vereeniging.

Kampersingel 64. J. A. JONKER Jr., Secr.

D. C. en F. C. Concordia. Het nieuwe bestuur is samengesteld als volgt: J. A. N. Knuttel, Voorzitter; J. W. L. Valckenier de Greve, 2e Voorzitter; J. L. Lans, le Secretaris; P. A. van der Laan, 2e Secretaris; K. van dor Laan, Penningmeester; F. Ghysels, Capt.; Capt. 2e elftal

E. Wichorlink. Cand.-leden: van Oorden, Wolbers en D. Forma. Stemming aanvragen voor 24 Sept.

J. A. N. KNUTTEL, loco-secr.

Brabantsche Voetbalbond.

Inschrijvingen voor de Kruis-comp. ontvangen van Victoria, 'Tiel; Victoria, den Bosch; Antoni, Oseh en Sparta, Ginneken.

Voor de le klasse competitie G-V.V. en Sparta, Ginneken.

Voor de 2e klasse competitie Victoria, Tiel; Wilhelmina II, den Bosch ; S.S.S.^Breda ; G.V.V. II, Ginneken ; Sparta II, Ginneken en Victoria, Zalt-Bommel.

Heeren, die als scheidsrechter wenschen te fungeeren, worden verzocht, zich op te geven'aan Ververstraat, 's Bosch. C. ONNEN, le Secr.

A. F. & C. C. E. D. O.

Aangenomen als W. L. de h.h. A. Weber, F. Vas Dias, G. Niemöller en A. Kuypers. Als adsp.-lid

F. L. de Beer. Voorgesteld als W. L. J. Pas, H. Rozenberger en F. la Croix. Zondag a.s. algemeene oefening.

F. J. G. GRAF, Secr.

Twentsche Voetbalbond.

Zaterdagavond jl. had te Enschede de jaarlijksche Algemeene Vergadering van den Twentschen Voetbalbond plaats.

De president S. Coldewey opende met een woord van welkom aan allen, te 8V2 uur de vergadering.

Als bestuursleden werden gekozen: v le voorzitter, S. Coldewey; 2e voorzitter, H. Teerink; le secretaris, A. Menko; 2e secretaris, G. Müller; penningmeester, G. J. Buddeke; commisarissen, J. Dalenoord en H. Nijhof.

Hierna had voorlezing plaats van de notulen der vorige Algemeene Vergadering, die vervolgens goedgekeurd werden.

Het jaarverslag van den secretaris en den penningmeester werden daarna voorgelezen. Hieruit bleek dat de Bond in zeer gunstigen toestand verkeerde.

Hierna werden de prijzen in het afgeloopen seizoen respectievelijk door Twenthe I, De Tubanters II en Prinses Wiihelmina III gewonnen, door den president met eenige toepasselijke woorden aan de afgevaardigden der betrokken vereenigingen uitgereikt.

Er werd nog besloten een adres te richten tot de commissie over 't beheer van hot Volkspark, om het voetbalveld te laten verbeteren.

Nadat de heer Nijhof, president van de vereeniging Twenthe, het bestuur nog had bedankt voor alles wat zij het laatste jaar voor de T.V.B. gedaan had, sloot de president onder dankzegging aan alle leden voor de flinke opkomst, te 10 uur de vergadering. Langestraat, Enschede. A. MENKO, le Secr.

A. F. C. Ajax. Op de Zaterdag j.1. gehoudon alg. verg. werden als W. L. aangenomen de h.h. H. Schutte, Spui 4 en W. Rauch Czn., Marnixkade 24. Als zoodanig be-

Sluiten